Ajuts a la dependència

La dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligada a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones.

Et pots informar sobre els ajuts a la dependència.

Com es classifiquen els graus de dependència?

El grau de dependència es classifica amb un barem segons les necessitats d'ajuda que té la persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Grau I. Dependència moderada

Si necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

Grau II. Dependència severa

Si necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

Grau III. Gran dependència

Si necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

Per més informació del grau de dependència adreça't a:
Gencat – Reconeixement de la situació de dependència

Hi ha requisits?

  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys.
  • Dos dels cinc anys de residència al territori espanyol hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Per més informació informa't a:
Gencat – Dependència