| Recerca

2023 ha estat l’any que s’han aprovat més projectes de recerca des de 2001

Des que es va començar a registrar l'activitat de Recerca l'any 2001, el nombre de projectes anuals s'ha doblat en nombres absoluts, tot i que els projectes propis han passat de 4 el 2001 a 23 el 2023.

L'any 2023 ha estat un bon any per a la "collita" de projectes de recerca. Segons les dades presentades en el darrer Comitè de Recerca de l'11 de gener, durant l'any 23 s'han presentat i aprovat 30 projectes de recerca al comitè, dels quals 23 són de promoció pròpia SSIBE i 7 són de promotors externs.

Des que l'any 2001, amb la creació del comitè de recerca, es va començar a registrar l'activitat, s'ha evolucionat fins avui de dues maneres: d'una banda s'han incrementat els projectes revisats pel comitè, que ha passat de 16 (4 propis, 12 externs) el 2001, a 30 (23 propis, 7 externs) el 2023; i de l'altra s'ha invertit la tendència pel que fa als promotors dels estudis.

Si bé en els primers anys la majoria d'estudis provenien de promotors externs i els estudis locals eren els menys nombrosos, a partir de 2012 aquesta proporció s'ha invertit i actualment els estudis promoguts per SSIBE són molt més nombrosos que els de promoció externa.

Sens dubte el que ha influït en aquest canvi és la dinàmica introduïda en el seu moment per les Unitats Docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint  responsables o col·laboradors d'aquests projectes propis. En canvi, els projectes multicèntrics de promoció externa han decaigut de manera molt rellevant. En particular, les propostes d'assajos clínics promoguts per la indústria són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general a l'entorn pel que fa a centres del nostre nivell. A dia d'avui, la majoria que ens arriven provenen de societats científiques o bé d'altres centres hospitalaris d'àmbit estatal, i pràcticament sempre es tracta d'estudis observacionals, tant retrospectius com prospectius.

És voluntat de SSIBE seguir en aquesta dinàmica "recercaire" per la qual cosa s'anima a totes les persones motivades per fer recerca a que contactin amb el departament recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat i es farà tot el possible per a que les inquietuds per la investigació vegin la llum.

Total projectes presentats 2023
Evolució històrica de projectes