| Recerca

Publicacions científiques del primer semestre 2024

Professionals de SSIBE han estat autors d’articles en revistes científiques de reconegut prestigi, des de diversos àmbits d’actuació: càncer de mama, atenció primària, insuficiència renal, obesitat, economia de la salut, urgències i demències.

 • Descripción de un caso: carcinoma apocrino triple negativo de mama en el varón
  Des de la Unitat de diagnòstic per la imatge, tenim Dolors del Hoyo, coautora d''un article que ens explica que el càncer de mama en els homes és poc freqüent, representa menys del 1% de tots els càncers masculins. Comparteix similituds amb el càncer de mama en les dones, però també importants diferències. Es presenta entre els 60 i 70 anys, amb un pic d'edat als 67 anys. El carcinoma ductal invasiu és el més prevalent en els homes, clínicament es detecta com un nòdul unilateral indolor. A diferència de les dones, on es realitzen estudis de detecció precoç, en els homes sol diagnosticar-se més tard, ja que busquen atenció mèdica tardanament a causa de la baixa incidència de càncer en pacients masculins i per l'absència de signes i símptomes precoços. El diagnòstic sol ser clínic, però actualment es pot utilitzar la mamografia per diferenciar entre malalties mamàries benignes i malignes. En aquest article es presenta un cas clínic d'un home diagnosticat amb carcinoma apocrí de mama triple negatiu localment avançat.
  S'ha publicat a la Revista de Senología y patología mamaria i el podeu llegir AQUÍ
 • Role of motivation and well-being indicators in interventions to improve well-being at work among primary care physicians: a systematic review
  L'Adriana Flórez, metgessa del CAP Palamós, és la primera autora d'aquest article sobre el seu treball de recerca a SSIBE, que s'ha publicat al BMJ Open, amb un factor d'impacte de 2.9. L'article explica que el benestar dels metges de capçalera s'ha convertit en un objecte de preocupació per als governs a causa de la manca de personal i l'alt índex de rotació del mateix. L'objectiu d'aquest estudi va ser dur a terme una revisió sistemàtica d'intervencions individualitzades destinades a millorar el benestar dels metges d'AP, la qual cosa ens va permetre determinar (1) el tipus d'intervencions que es duen a terme; (2) els indicadors de benestar utilitzats i els instruments emprats per avaluar-los; (3) les teories proposades per donar suport a les intervencions i els mecanismes d'acció (MoA) esgrimits per explicar els resultats obtinguts, i (4) el paper que juga la motivació individual en les intervencions per millorar el benestar dels primaristes. Podeu llegir l'article AQUI
 • Measuring population health using health expectancy estimates from morbidity and mortality databases
  En la línia de recerca d'economia de la salut, en José M. Inoriza és coautor d'aquest article publicat a la prestigiosa PLOS ONE, amb un factor d'impacte de 3.7. En aquesta ocasió, juntament amb els professors Carreras i Ibern, els autors fan una nova proposta de càlcul de l'Esperança de vida en bona salut (EVBS) a partir de la informació clínica recollida a l'historial clínic dels pacients.
  El càlcul d'aquest indicador de salut, àmpliament utilitzat pels sistemes de salut i organismes internacionals, està basat en el mètode de Sullivan. Aquest mètode combina les taxes de mortalitat específiques per edat i la prevalença de vida saludable per edat. Per al càlcul de les taxes de prevalença és necessària la realització d'enquestes de salut específicament dissenyades. Aquestes enquestes recullen una mostra representativa de la població i utilitzen un qüestionari internacionalment acceptat. La seva realització suposa un esforç logístic important i tenen un cost bastant elevat. Podeu llegir llegir l'article AQUÍ.
 • Treatment of Chronic Heart Failure in Advanced Chronic Kidney Disease: The HAKA Multicenter Retrospective Real-World Study
  En aquest estudi multicèntric, hi ha participat Constanza Glucksmann, del servei de Nefrologia i Hemodiàlisi, membre del Cardiorenal Medicine Group de la SEN, que és coautora de l'article publicat a Cardiorenal Medicine, amb un factor d'impacte de 4.360.
  L'estudi explica que la insuficiència cardíaca crònica (HF) té altes taxes de mortalitat i hospitalització en pacients amb malaltia renal crònica avançada. No obstant això, els assaigs clínics aleatoritzats han exclòs sistemàticament la població amb malaltia renal. Hem investigat la teràpia actual de la insuficiència cardíaca en pacients que reben atenció clínica en unitats especialitzades de malaltia renal. Podeu llegir l'article AQUÍ.
 • Nuevos fármacos para la obesidad (con y sin diabetes)
  Com ja és habitual, Montse Cols, del servei de Farmàcia, és coautora d'un altre interessant article, aquesta vegada de molta actualitat ja que parla sobre els fàrmacs de moda per a l'obesitat.
  Històricament, s'han utilitzat diferents estratègies farmacològiques per al maneig de l'obesitat i moltes d'elles s'han associat a greus problemes de seguretat que han provocat la retirada d'un gran nombre de medicaments. La decisió d'iniciar una teràpia farmacològica ha de ser individualitzada i presa només després d'una avaluació dels riscos i beneficis de totes les opcions de tractament.
  L'article s'ha publicat a la revista Formación Médica Continuada en Atención primaria i el podeu llegir AQUÍ.
 • Factores asociados a la supervivencia en la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria
  A partir d'un treball de recerca fet a la casa, la Nati Ortells del servei d'Urgències signa com a primera autora un article amb totes les coautores locals. L'acompanyen Lydia Garcia, Maika del Caño i Inma Sánchez. Es tracta d'un article de revisió publicat a la revista mexicana Revista de educación e investigación en emergencias, que analitza els factors associats a la supervivència en la parada cardiorrespiratòria. Podeu llegir l'article AQUÍ.
 • Creating the Pick's disease International Consortium: Association study of MAPT H2 haplotype with risk of Pick's disease
  La pàgina de prepublicacions MedRxiv ha publicat en preprint el resultat d'aquest estudi internacional, en el qual hi participa la Rosa de Eugenio, de Palamós Gent Gran i que ha investigat la malaltia de Pick. Aquesta malaltia és una forma rara i predominantment esporàdica de demència frontotemporal que es classifica com a tauopatia primària. Es defineix patològicament per la presència d'inclusions argiròfiles conegudes com cossos de Pick i neurones inflades en els lòbuls frontal i temporal del cervell. PiD es caracteritza per la presència dels cossos de Pick, els quals estan formats per proteïnes tau 3-repeat agregades i hiperfosforilades, codificades pel gen MAPT. El haplotip MAPT H2 s'ha associat de manera consistent amb un risc disminuït de les tauopaties de 4-repeat com la paràlisi supranuclear progressiva i la degeneració corticobasal, però el seu paper en la susceptibilitat a Malaltia de Pick no està clar. L'objectiu principal d'aquest estudi va ser avaluar l'associació entre el haplotip MAPT H2 i el risc de Malaltia de Pick. Podeu llegir l'article AQUÍ.