Seguretat de pacients

Què és la seguretat de pacients?

La seguretat dels pacients és la reducció del risc de dany innecessari associat a l'atenció sanitària fins a un mínim acceptable. Fa referència a les nocions col·lectives dels coneixements del moment, als recursos disponibles i al context en què es presta l'atenció, ponderat davant del risc de no dispensar el tractament o de dispensar-ne un altre.

A nivell pràctic, es concreta en:

  • Informar els ciutadans sobre aspectes relacionats amb la seva seguretat com a pacients i com fer la seva atenció més segura.
  • Informar els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs els centres sanitaris.
  • Estimular els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.
  • Formar en seguretat dels pacients, tant per els ciutadans com per els professionals sanitaris
  • Contribuir en la prevenció d'esdeveniments adversos associats amb l'atenció sanitària.
  • Aplicar metodologia d’anàlisis per detectar riscos en el sistema i alhora poder analitzar casos sentinella.

La seguretat de pacients a SSIBE

El concepte va ser introduït el 2005 a la Declaració de Luxemburg i des del 2006, SSIBE s'adhereix a l'aliança de seguretat de pacients a Catalunya. Ja des d'un principi es potencia la higiene de mans, que també es treballa a través de la comissió d'infeccioses.

El 2009, la seguretat de pacients comença a treballar-se a nivell integral: a l'Hospital, Palamós Gent Gran, urgències, bloc quirúrgic i les plantes d'hospitalització. Es crea el nucli de seguretat que contribueix a activar indicadors de seguiments, implantar protocols i consolidar línies col·laboratives de la OMS, activar el SINASP i analitzar casos sentinella. Aquesta integració es completa el 2015 amb la incorporació de les 4 àrees bàsiques de salut amb el TPSC Cloud i es comencen a implantar accions de millora.

El nucli de seguretat s’interrelaciona i es coordina amb altres comissions de l’entitat com poden ser la Comissió d’Infeccioses, la Comissió de Mortalitat, la Comissió de Farmàcia, Comissió d’HCI, entre d’altres.

Eines de seguretat de pacients

Fruit del treball realitzat en els darrers anys, la seguretat de pacients a SSIBE és un vector transversal en tots els centres i totes les pràctiques assistencials. És per això que s'han desenvolupat diferents accions, protocols i eines que han de servir de guia:

  • Objectius i pla de millora de seguretat de pacients
  • Indicadors de seguretat - Diferenciat per àrees i actualitzada trimestralment
  • Protocols i guies de seguretat - Actualment s'han realitzat protocols i guies sobre subjeccions mecàniques, valoració del dolor mitjançant l'escala EVA, ordres mèdiques verbals, Identificació inequívoca de pacients, gestió de farmacioles, revisió carros d'aturades cardiorespiratòries, guia de la utilització del SiNASP.

Documentació relacionada:

Compte a Twitter sobre seguretat de pacients. Segueix tots els temes a @sdpssibe