Comissions de Qualitat

Comissió de Farmàcia

Missió

Promovem l'ús racional dels medicaments a tota l'entitat i garantim als pacients una farmacoteràpia de qualitat basada en criteris d'eficiència i seguretat, a través de la selecció racional dels medicaments i l'establiment de criteris objectius per al seu ús.

Funcions

 • Promovem la unificació de criteris farmacoterapèutics basats en l'evidència

 • Implantem polítiques d'utilització de medicaments (selecció, protocols, avaluació).

 • Elaborarem i actualitzem la GFT (guia farmacoterapèutica) de tota l'entitat: interna  de l'hospital i Palamós Gent Gra i externa per atenció primària i atenció especialitzada.

 • Regulem la incorporació de nous medicaments i retirada dels no necessaris de la GFT.

 • Promovem la formació de grups de treball per aconseguir els objectius proposats

 • Definim i monitoritzem indicadors de prescripció i d'utilització de medicaments

Membres

 • Representant de la Direcció Assistencial

 • Cap de Servei de Farmàcia

 • Els facultatius de cadascun dels següents Serveis o Unitats:

  • Atenció primària (1 metge i 1 Director)

  • Atenció sociosanitària

  • Infància i Dona

  • Urgències

  • Especialitats quirúrgiques

  • Aparell Locomotor

  • Medicina Interna

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comissió d’història clínica informatitzada

Missió

Assessorem la Direcció Assistencial de l'entitat en el correcte desenvolupament de la història clínica (HC) dels nostres usuaris, tant pel que fa propostes de millora, nous requeriments i la qualitat de la HC.

Funcions

 • Assessorem en el desenvolupament de la HC

 • Vetllem per la qualitat assistencial de la HC

 • Interaccionem amb la resta de professionals per recollir aportacions i/o suggeriments sobre l'ús de la HC

 • Elaborem un pla de formació en HC

 • Garantim la homogeneïtat dels protocols clínics nous de la HC

Membres

 • Representant de la Direcció Assistencial

 • Representant de Sistemes d'informació assistencial

 • Representants de l'atenció hospitalària, primària i sociosanitària:

  • Director d'infermeria

  • Servei de traumatologia

  • Servei de farmàcia

  • Infermeria

  • Servei d'urgències

  • Servei de cirurgia

  • Servei d'urologia

  • Director de la unitat d'infància i dona

  • Servei de ginecologia i obstetrícia

  • Director d'atenció primària

  • Servei de Medicina interna

  • Servei de pediatria

  • Atenció familiar i comunitària

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comissió oncològica

Missió

Creada el 2002, a la comissió oncològica assessorem la Direcció Assistencial de l'entitat per oferir una atenció oncològica de qualitat, desenvolupem instruments de qualitat clínics i terapèutics, d'avaluació, de coordinació entre els diferents serveis interns, així com les relacions amb organismes /entitats externes (ICO)

Funcions

 • Vetllem per una atenció oncològica de qualitat

 • Desenvolupem instruments de qualitat clínics i terapèutics

 • Realitzem el seguiment i l'avaluació de l'atenció oncològica a través del registre de tumors

 • Promovem la coordinació interna

 • Participem en les comissions dels Serveis Territorials de Salut

 • Coordinar els diferents comitès de tumors de l'entitat:

  • Comitè de ginecologia

  • Comitè de pulmó

  • Comitè de digestiu

  • Comitè d’urologia

  • Comitè de seguiment en pacients pal·liatius

Membres

 • Representant de la Direcció Assistencial

 • Supervisor de l'hospital de dia mèdic

 • Cap del servei de diagnòstic per la imatge

 • Hematòleg

 • Oncòleg

 • Responsable d'informació assistencial

 • Responsable d'anatomia patològica

 • Administrativa del comitè de tumors

 • Representants de:

  • Servei d'urologia

  • Servei de ginecologia i obstetrícia

  • Servei de ginecologia i obstetrícia

  • Servei de cirurgia (colon-recte)

  • Servei de digestologia (colon-recte)

  • Servei de pneumologia (pulmó)

  • Atenció sociosanitària - tractaments pal·liatius

  • Atenció primària

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Nucli de seguretat

Missió

Creat el 2009, al nucli de seguretat liderem les estratègies de les línies de Seguretat dels Pacients de l'entitat, potenciant la cultura de seguretat als professionals sanitaris, a través del feedback.

Funcions

 • Informem els ciutadans sobre aspectes relacionats amb la seva seguretat com a pacients i com fer la seva atenció més segura.

 • Informem els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat del pacient basades en el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs els centres sanitaris.

 • Estimulem els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.

 • Formem en seguretat dels pacients els professionals sanitaris.

 • Contribuïm en la prevenció d'esdeveniments adversos associats amb l'atenció sanitària.

 • Analitzem i aprenem dels errors i EA

Membres

 • Adjunt d'infermeria

 • Responsable de qualitat

 • Servei d'urgències

 • Director d'atenció sociosanitària

 • Supervisora del Bloc quirúrgic

 • Servei d'urgències

 • Servei de Ginecologia

 • Supervisora d'hospitalització de la 3a. i 4a. planta

 • Director assistencial

 • Tècnic de radiologia

 • Cap de servei de farmàcia

 • Director de l'ABS de la Bisbal

 • Secretaria de la Direcció Assistencial

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comissió de mortalitat

Missió

Creada el 2004, a la comissió de mortalitat analitzem la taxa de mortalitat i vetllem pel compliment dels criteris de bona mort a la nostra entitat.

Funcions

 • Avaluació de la taxa de mortalitat:

  • Recollim els èxitus produïts i el procés assistencial que han seguit

  • Avaluem la taxa de mortalitat potencialment evitable

 • Vetllem pel compliment dels criteris de la bona mort

 • Elaborem una memòria anual

Membres

 • Representant de la Direcció Assistencial

 • Cap del servei de pediatria

 • Metges d'atenció especialitzada:

  • Cirurgia

  • Medicina interna

  • Urgències

 • Documentalista

 • Infermer

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comissió d'infeccioses

Missió

Creada als anys 80, a la comissió d'infeccioses tenim per objectius:

 • Prevenir la transmissió de la infecció en l'àmbit sanitari

 • Realitzar la vigilància i el control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària

 • Assessorar la Direcció Assistencial en les actuacions relacionades en la transmissió de gèrmens nosocomials com poden ser situacions d'obres, brots i estudis de contactes.

Membres

 • A la comissió hi ha un equip multidisciplinar, de diferents especialitats mèdiques:

  • Especialitats quirúrgiques

  • Microbiologia

  • Infermeria

  • Farmàcia

  • Atenció primària

  • Atenció sociosanitària

 • Ens constituïm en diferents grups de treball:

  • Grup de seguiment d'infecció nosocomial

  • Grup de seguiment de tuberculosi

  • Grup profilaxis antibiòtic

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comissió de promoció i prevenció de la salut

Missió

Creada al 2009, promovem la salut i ajudem a prevenir malalties tant a la població de referència com a tot el personal que treballa als diferents àmbits de l'entitat

Funcions

 • Facilitem informació sobre l'ús de mesures preventives de malalties i estils de vida  que impacten directament en la salut de les persones  facilitant alhora l'accessibilitat al sistema sanitari.

 • Canalitzem la difusió d'activitats de prevenció i promoció d' estils de vida saludables

 • Potenciem les relacions amb els diferents agents de la comunitat  ( escoles, ajuntaments, entitats locals)

 • Col·laborem amb el projecte d' Empresa Saludable

Membres

 • Director de Primària

 • Secretaria de Direcció Assistencial

 • Representants de:

  • ABS de Palamós

  • ABS de Torroella de Montgrí

  • ABS de Palafrugell

  • ABS de la Bisbal d'Empordà

  • Supervisió d'hospitalització

  • Palamós Gent Gran

  • Servei de prevenció i promoció de la salut

  • Atenció a l'usuari i comunicació

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comitè d'ètica assistencial

Missió

Som un comitè de caràcter consultiu i interdisciplinari, on analitzem i assessorem sobre diferents qüestions assistencials de caràcter ètic per contribuir a la humanització, a la millora de la pràctica sanitària i a l'excel·lència de l'exercici professional.

Funcions

 • Promovem un entorn assistencial el més humà possible

 • Vetllem pel respecte de la dignitat de les persones

 • Assessorem en la presa de decisions sobre situacions on es plantegin conflictes ètics i emetem informes amb les conclusions

 • Proposem i elaborem protocols, orientacions i guies d'actuació en casos amb conflictes ètics

 • Fomentem i col·laborem en la formació bioètica dels nostres professionals

Membres

La participació al comitè d'ètic assistencial és voluntària, i en ell hi participen representants dels diferents àmbits assistencials de l'entitat a excepció dels següents professionals que hi ha de ser per donar compliment a l'ordre que regula els comitès d'ètica de Catalunya,  

 • Responsable Atenció a l’usuari

 • Advocat de l’entitat

 • Membre extern

 • A més hi participen professionals dels següents serveis:

  • Sociosanitari

  • Urgències

  • Direcció assistencial

  • Treball social

  • Cirurgia

  • Atenció primària

  • Infància i Dona 

Periodicitat

Cada dos mesos

Documentació d’interès

Comitè d'ictus

Missió

Creat al 2008, al comitè d'ictus som els encarregats de dur a terme els objectius del Pla Director de Malalties Cerebrovasculars, concretament de l'ictus en coordinació amb els serveis de rehabilitació, medicina interna, urgències, neurologia, infermeria d'hospitalització i l'atenció primària i sociosanitària.

Funcions

 • Realitzem auditories externes i internes dels pacients amb ictus ingressats a l'Hospital de Palamós

 • Adoptem el protocol d'AIT (Accident Isquèmic Transitori) del Pla Director de Malalties Cerebrovasculars i definim els circuits d'actuació

 • Treballem en la implantació de la trajectòria clínica a l'HCI dels pacients hospitalitzats per malalties cerebrovasculars agudes

Membres

 • Representants de:

  • Rehabilitació

  • Medicina interna

  • Urgències

  • Neurologia

  • Infermeria d'hospitalització

  • Atenció primària

  • Atenció sociosanitària

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Comitè de transfusions

Missió

Creat el 2006, arran del Decret 298/2006 que estableix que tots els centres que disposen d'un centre de transfusió han de disposar d'un comitè de transfusions.

Funcions

 • Determinem els estàndards i protocols de la pràctica transfusional a les activitats clíniques de l'hospital

 • Analitzem i avaluem les reaccions adverses associades a la transfusió

 • Desenvolupem programes educacionals que fomenten l'ús òptim dels components sanguinis

 • Desenvolupem i implementem mesures preventives i correctores dirigides a la seguretat de la transfusió

Membres

 • Cap de servei d'Anestèsia

 • Cap de servei de Farmàcia

 • Cap de servei de Laboratori

 • Metge d'urgències

 • Metge de Traumatologia i cirurgia ortopèdica

 • Hematòleg

 • Supervisor d'infermeria

 • Representant de la Direcció assistencial

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès

Junta Assistencial Facultativa

Missió

Creat el 2006 a petició dels nostres treballadors, a la Junta Assistencial Facultativa estimulem, adeqüem i canalitzem les inquietuds dels nostres professionals assistencials.

Funcions

 • Assessorem a la Direcció Assistencial en qualitat assistencial i tots aquells elements que se'n deriven: coordinació interna entre serveis, relació entre estaments, comissions, etc. 

Membres

 • 3 comandaments intermitjos

 • 7 metges

 • 4 professionals d'infermeria

 • Adjunt d'infermeria

 • Director assistencial

Periodicitat

Trimestral

Documentació d’interès