| Recerca

Nova publicació: Morbilidad y estado de salud autopercibido, dos aproximaciones diferentes al estado de salud

Un article que s'afegeix als ja existents sobre el projecte EVES, liderat per Marc Carreras.

La mesura de la morbiditat poblacional és particularment rellevant en les organitzacions sanitàries integrades (OSI), que atenen tots els àmbits de l'oferta assistencial sota una mateixa organització. Es disposa de sistemes que integren la informació dels contactes en qualsevol nivell i classifiquen a cada ciutadà en un o diversos grups de morbiditat similars, segons l'aproximació metodològica de cadascun. Aquests sistemes permeten estratificar la població en categories homogènies, relacionades amb el seu consum passat i predir-ne el futur amb un alt grau de fiabilitat.

El GReSSiReS està desenvolupant des de fa una dècada una experiència d'anàlisi de morbiditat i costos utilitzant els Clinical Risk Groups (CRG), que ha mostrat que tenen una capacitat adequada de discriminació en la classificació de cada usuari en particular, en considerar la importància de les diferents comorbiditats. Aquest seguiment ha permès conèixer la situació de la càrrega de malaltia de la població que atén, que ha resultat similar a la recollida en altres experiències equivalents als Estats Units i Canadà.

L’article que ens ocupa, forma part d’una sèrie de publicacions científiques dimanants del projecte de SSIBE Obtención de la esperanza de vida y descomposición por estados de salud a partir de información disponible sobre mortalidad, morbilidad atendida y consumo de recursos sanitarios (Proyecto EVES), un projecte liderat per Marc Carreras i amb els coinvestigadors Jordi Coderch, Montse Cols, Inma Sànchez, José M. Inoriza de SSIBE, i Rosa Gispert i Pere Ibern.

El projecte EVES ha estat finançat per l’Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2015 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Proyecto PI15/02188 i té per objectiu principal validar l’obtenció de l'esperança de vida total i l'esperança de vida per estat de salut d'una població a partir de la informació individual disponible sobre mortalitat, morbilitat atesa i consum de recursos sanitaris.

Aquí teniu el nou article i els anteriors.

NOU ARTICLE                            ARTICLES ANTERIORS