Morbiditat poblacional i despesa sanitària

Investigadors*

Nucli permanent actual:


Àrees específiques:

 • Departament d’Informació Assistencial
 • Josep Vilà Sans (Informàtica)


Projectes específics:

 • Manuel Garcia Goñi (Univ. Complutense, Madrid)
 • Pere Plaja Roman (Fundació Salut Empordà, Figueres)
 • Xavier Pérez Berruezo (Direcció Assistencial)
 • Laura Vall-llosera (Univ. de Girona)
 • Elvira Sánchez (DAiR)

* Professionals de SSIBE, excepte en els casos que s'especifica altra cosa.

Antecedents

La mesura de la morbiditat poblacional és particularment rellevant en les organitzacions sanitàries integrades (OSI), que atenen tots els àmbits de l'oferta assistencial sota una mateixa organització. Es disposa de sistemes que integren la informació dels contactes en qualsevol nivell i classifiquen a cada ciutadà en un o diversos grups de morbiditat similars, segons l'aproximació metodològica de cadascun. Aquests sistemes permeten estratificar la població en categories homogènies, relacionades amb el seu consum passat i predir-ne el futur amb un alt grau de fiabilitat.

El GReSSiReS està desenvolupant des de fa una dècada una experiència d'anàlisi de morbiditat i costos utilitzant els Clinical Risk Groups (CRG), que ha mostrat que tenen una capacitat adequada de discriminació en la classificació de cada usuari en particular, en considerar la importància de les diferents comorbiditats. Aquest seguiment ha permès conèixer la situació de la càrrega de malaltia de la població que atén, que ha resultat similar a la recollida en altres experiències equivalents als Estats Units i Canadà.

Objectius

1. Aprofundir en l'anàlisi de la morbiditat poblacional mitjançant la utilització de sistemes de classificació de pacients amb una doble perspectiva: Anàlisi de les característiques dels pacients. Anàlisi dels episodis d'atenció en els diversos àmbits assitencials.
2. Analitzar la utilització de recursos sanitaris per part de la població i els factors que la determinen.
3. Analitzar el cost sanitari total i el cost farmacèutic derivat de la utilització de recursos sanitaris.
4. Analitzar els factors que influeixen en la utilització de recursos sanitaris i els costos que es deriven des de les perspectives: pacient (edat, sexe, morbiditat atesa); serveis de salut (característiques organitzatives); professional sanitari (aspectes sociodemogràfics, formatius, experiència professional).
5. Comprendre la influència dels fenòmens immigratoris recents en la utilització de recursos sanitaris i els costos derivats de la mateixa.
6. Analitzar la influència dels factors anteriors en l'establiment de sistemes de pagament en base capitativa i/o en la confecció de pressupostos sanitaris.
7. Analitzar la utilització pràctica dels sistemes d'ajustament de risc en organitzacions sanitàries integrades valorant la seva utilitat real.
8. Avaluar la introducció i utilització d'indicadors de qualitat basats en l'evidència científica en organitzacions sanitàries integrades.
9. Analitzar l'establiment de sistemes de benchmarking referits a la utilització dels recursos sanitaris i els seus costos ajustats pels factors anteriorment descrits.
10. Contribuir al desenvolupament de sistemes d'informació d'organitzacions sanitàries i/o del sistema de salut incloent la perspectiva de professionals sanitaris, gestors sanitaris i responsables de l'administració sanitària.

Plantejaments de futur

 • Perfeccionar i consolidar el model predictiu desenvolupat per a la estratificació de la població en funció del risc d'alt consum de recursos.
 • Avaluar la implementació i resultats de l'estratègia d'atenció integrada i proactiva als pacients crònics complexes.
 • Desenvolupar i implementar l'anàlisi de costos per episodi i per procés.
 • Avaluar el rendiment i utilitat dels models computacionals de predicció d'evolució clínica i consum de recursos.

Projectes

Consten els projectes tant els propis sense finançament com els finançats en convocatòries competitives.

Riesgo y variables asociadas a la mortalidad tras el diagnóstico de demencia en población general
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2015 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Investigador principal: Josep Garre (IAS)
Investigadors col·laboradors: Rosa de Eugenio, Inma Sánchez (SSIBE), + altres de IAS i ICS
Promotor: IAS
Estat: iniciat gener 2016, en curs

Obtención de la esperanza de vida y descomposición por estados de salud a partir de información disponible sobre mortalidad, morbilidad atendida y consumo de recursos sanitarios (Proyecto EVES)
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2015 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Proyecto PI15/02188
Investigador principal: Marc Carreras (SSIBE)
Investigadors col·laboradors: Rosa Gispert, Pere Ibern, J Coderch, M Cols, Inma Sànchez
Promotor: SSIBE
Objectiu principal: Validar la obtenció de l’esperança de vida total i l’esperança de vida per estat de salut d’una població a partir de la informació individual disponible sobre mortalitat, morbilitat atesa i consum de recursos sanitaris.
Estat: iniciat gener 2016, en curs

Efectividad e impacto económico de un programa de atención proactiva a pacientes crónicos complejos identificados mediante un modelo predictivo basado en la morbilidad (ATENPRO)
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2012 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Proyecto PI12/01355.
Investigadors: Jordi Coderch, Pere Ibern, Marc Pérez, Elvira Sánchez, Marc Carreras, Inmaculada Sánchez, Martí Pàmies, Xavier Pérez.
Estat: iniciat gener 2013; tancat 2015.

Seguiment i avaluació de l'efectivitat i eficiència en Atenció Primària, mitjançant un model ajustat per la morbiditat poblacional atesa.
Finançament: no finançat.
Investigadors: Xavier Pérez, Josep Maria Grego*, Jordi Coderch, José Maria Inoriza, Joan Manuel Sánchez*, Albert Domingo*, Marc Carreras, Vicenç Mayor*.
*Mutua de Terrassa.
Estat: iniciat setembre 2011; en curs.

Anàlisi de la població diabètica d'una comarca: perfil de morbiditat, consums per al tractament i autocontrol, complicacions i grau de control.
Finançament: Roche Diagnòstics.
Investigadors José Maria Inoriza (IP), Jordi Coderch, Marc Carreras, Inma Sánchez.
Estat: iniciat setembre 2011; tancat gener 2012.

Assaig clínic controlat, per avaluar l'efectivitat d'un programa d'atenció proactiva a pacients crònics complexes, en els casos identificats mitjançant un model predictiu basat en la morbiditat.
Finançament: no finançat.
Investigadors Jordi Coderch (IP), Xavier Pérez, José Maria Inoriza , Marc Pérez, Inma Sánchez.
Estat: iniciat desembre 2010; en curs.

PI06/90638- Evaluación de sistemas de clasificación de pacientes en ámbito poblacional en una organización sanitaria integrada.
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, para la realización de estudios de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de salud en el marco del Plan Nacional I + D + I 2004-2007.
Durada: 2007 - 2008.
Investigadors: José María Inoriza Belzunce (IP), Jordi Coderch de Lassaletta, Pere Ibern Regàs, Marc Carreras Pijuan, Josep Maria Lisbona Ginesta, Josep Vilà, Manual Garcia Goñi, Elvira Sánchez González.

128/01/2004- Classificació de pacients en una organització sanitària integrada. Utilitat dels Clinical Risk Groups (CRG).
Finançament: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Catalunya, convocatoria de projectes de recerca en serveis sanitaris (DOGC núm. 4214, de 8 de setembre de 2004). Resolució SLT/743/2005, de 4 de març, de concessió de subvencions per a la realització de projectes de recerca clínica i en serveis sanitaris (DOGC núm. 4347 - 21/03/2005).
Durada: 2005 - 2007.
Investigadors: José María Inoriza Belzunce (IP), Jordi Coderch de Lassaletta, Pere Ibern Regàs, Elena Gias, Josep Maria Lisbona Ginesta, Josep Vilà, Laura Vall-llosera.

Publicacions

Es facilita l'accés al web públic on està ubicada cada publicació.

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents complerts de totes les comunicacions científiques a través del Gestor Documental de la Intranet (accés amb password)

Marc Carreras, Pere Ibern, José María Inoriza Ageing and healthcare expenditures: Exploring the role of individual health status. Health Economics Volume 27 issue 5 May 2018 pages 865-876 https://doi.org/10.1002/hec.3635
Factor d'impacte: 2.319

Jordi Coderch, Xavier Pérez-Berruezo, Inma Sánchez-Pérez, Elvira Sánchez, Pere Ibern, Marc Pérez, Marc Carreras, José M. Inoriza Evaluación de la efectividad de un programa de atención integrada y proactiva a pacientes crónicos complejos Gac Sanit. 2018;32(1):18-26
Factor d'impacte: 1.58

Elena Arroyo-Borrell Gemma Renart-Vicens, Marc Saez and Marc Carreras Hospital Costs of Foreign Non-Resident Patients: A Comparative Analysis in Catalonia, Spain IJERPH Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 1062; 
Factor d'impacte: 2

Carta al Editor Jose M. Inoriza, Inma Sánchez, Marc Carreras, Jordi Coderch ¿Son los grupos de morbilidad ajustados concordantes con el criterio clínico de intervención en una estrategia de crónicos? / Are adjusted morbidity groups concordant with the clinical judgment of intervention in a chronic strategy? Aten Primaria 2017;49:311-2
Factor d'impacte: 1,098

Carta al Editor Jose M. Inoriza, Marc Carreras, Xavier Pérez, Jordi Coderch. Los grupos de morbilidad ajustados: un debate pendiente / Adjusted morbidity groups: A pending debate. Vol. 49. Núm. 7.Agosto - Septiembre 2017 páginas 375-444
Factor d'impacte: 1,098

Coderch J, Pérez Berruezo X, Sánchez-Pérez I, Sánchez E, Ibern P, Pérez Oliveras M, Carreras M, Inoriza JM Evaluación de la efectividad de un programa de atención integrada y proactiva a pacientes crónicos complejos. ESTUDIO ATENPRO Gac Sanit. Octubre 2016 http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.07.014
Factor d'impacte: 1,51

Carreras M, Sánchez-Pérez I, Ibern P, Coderch J, Inoriza JM. Analysing the Costs of Integrated Care: A Case on Model Selection for Chronic Care Purposes. International Journal of Integrated Care. 2016;16(3):10. http://doi.org/10.5334/ijic.2422
Factor d'impacte: 1.557

Inoriza JM, Pérez Berruezo X, Carreras M, Coderch J Morbilidad y costes sanitarios: hacia un benchmarking? ESP / Morbidity and healthcare costs: towards a benchmarking? ENG
Rev Esp Salud Pública. 2016; vol 90: 24 de junio:e1-e3
Factor d'impacte: 0,606

Jose M. Inoriza, Annabel Ibañez, Xavier Pérez-Berruezo, Cristina Inoriza-Nadal y Jordi Coderch, en representación de Grupo GITDIABE. Efectividad e impacto económico de un programa de atención integrada con soporte de telemedicina a pacientes diabéticos tipo 2 tratados con insulina (estudio GITDIABE). Aten Primaria 2017;49:131-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2016.04.004
Factor d'impacte: 1.098

TESI
Inoriza Belzunce, José María. Morbilidad, utilización de recursos y costes sanitarios en la comarca del Baix Empordà TESI. Tesis doctorals en xarxa

Jordi Coderch, Inma Sánchez-Pérez, Pere Ibern, Marc Carreras, Xavier Pérez-Berruezo, José M. Inoriza. Predicción del riesgo individual de alto coste sanitario para la identificación de pacientes crónicos complejos. Gac Sanit.2014;28:292-300 Volumen 28 Núm 4. OPEN ACCESS
Factor d'impacte: 1.116

Carreras M, Ibern P, Coderch J, Sánchez I, Inoriza JM. Estimating lifetime healthcare costs with morbidity data. BMC Health Services Research 2013, 13:440.
modalitat "open acces"
Revista indexada: si
FI 2012 = 1.67 (© Thomson Reuters, Journal Citation Reports, 2012).

José M. Inoriza, Marc Pérez, Montse Cols, Inma Sánchez, Marc Carreras, Jordi Coderch. Análisis de la población diabética de una comarca: perfil de morbilidad, utilización de recursos, complicaciones y control metabólico. Aten Primaria 2013;45(9):461-475
FI 2012 = 0,957 (© Thomson Reuters, Journal Citation Reports, 2012).

Cots F, Chiarello P, Carreras M, González JG, Heras D, de Imaña M, Vecina F, del Oro M, Vaamonde N: Grupo RECH Red Española de Costes Hospitalarios (RECH): bases para una gestión clínica basada en la evidencia. Gestión de costes y financiación. Gest y Eval Cost Sanit 2012:13(3):369-83

Inoriza JM, Sanchez I, Carreras M, Perez-Berruezo X, Coderch J, Ibern P. Identificació i predicció del risc segons la morbiditat atesa al Baix Empordà. En Estudis d'Economia de la Salut, IV. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Barcelona, 2011.

Carreras M, García-Goñi M, Ibern P, Coderch J, Vall-Llosera L, Inoriza JM. Estimates of patient costs related with population morbidity: can indirect costs affect the results? Eur J Health Econ (2011) 12:289-295. DOI 10. 1007/s10198-010-0227-5.. OnlineFirst, 20 March 2010. FI: 1,337

Carreras M, Ibern P, Coderch J, Inoriza JM. Análisi de costos por pacient en una organització sanitària integrada. Fulls econòmics del sistema sanitari 2010; 39, 28-37. Servei Català de la Salut.

Inoriza JM, Carreras M, Lisbona JM, Sanchez E, Coderch J, Ibern P. La despesa sanitària poblacional segons la morbiditat atesa. En Estudis d'Economia de la Salut, III(2), 1-64. Direcció General de Planificació i Avaluació. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-393-8537-0.

Inoriza JM, Coderch J, Carreras M, Vall-llosera L, García-Goñi M, Lisbona JM, Ibern P. La medida de la morbilidad atendida en una organización sanitaria integrada. Gac Sanit 2009; 23(1):29-37. FI: 1,172

García-Goñi M, Ibern P, Inoriza JM. Hybrid risk adjustment for pharmaceutical benefits. Eur J Health Econ. 2009, 10: 299-308. DOI 10.1007/s10198-008-0133-2. FI: 1,337

Inoriza JM, Coderch J, Carreras M, Vall·llosera L, Lisbona JM, Ibern P, García-Goñi M. La despesa sanitaria segons morbiditat. Anàlisi aplicat als serveis sanitaris de primer nivell. En Estudis d'Economia de la Salut, II(3) 79-130. Direcció General de Planificació i Avaluació. Barcelona, 2008. ISBN: 9788439373797.

Ibern P ; Inoriza JM.: La despesa farmacèutica segons morbiditat. En Estudis d'Economia de la Salut, I (5) 111-137. Direcció General de Planificació i Avaluació. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-393-7379-7.