Projectes a avaluar pel Comitè de Recerca

Per tal de dur a terme les funcions de catalogar tots els estudis que s'efectuïn, vetllar per la seva qualitat, proporcionar el suport necessari i si s'escau ratificar o revisar les seves condicions de realització, cal assegurar que el Comitè de Recerca disposi d'informació sobre l'estat de situació de tots ells.

A tal efecte, els professionals implicats com investigadors principals en projectes d'estudis de recerca, han de facilitar la documentació de l'estudi relacionada en l'annex 1 del Reglament a la Secretaria tècnica de la Direcció d'Avaluació, Innovació i Recerca.

Necessàriament, cal informar dels estudis que compleixin alguna d'aquestes condicions:

  • assaigs clínics
  • projectes a presentar al CEIC
  • estudis que tinguin un promotor o finançament extern
  • estudis que precisin recursos específics

També s'ha de comunicar a la Direcció d'Innovació i Recerca, qui decidirà si es passa al Comitè, qualsevol projecte d'estudi de recerca en que els subjectes siguin pacients dels nostres serveis, independentment de la relació contractual o docent de qui els realitzi, inclòs els que poguessin fer persones sense cap més relació amb l'entitat que la realització d'un estudi.

Contacte: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat

Més informació: