Beca Joan Prat de Recerca Clínica

 • Dotació de la beca: 1500€
 • Termini lliurament projecte: 23 de setembre

Bases de la convocatòria

1. Objecte

Concessió d'una beca a un projecte de recerca clínica a desenvolupar en un o més centres de la xarxa SSIBE, en memòria de Joan Prat i Coll.

2. Sol·licitants

Poden presentar-se a aquesta convocatòria els professionals assistencials vinculats laboralment o adscrits funcionalment a algun centre de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Els professionals en formació i els de centres externs a SSIBE poden participar com col·laboradors, però no com investigadors principals.

3. Gratificació econòmica i facilitats

Es concedirà una gratificació total de 1.500€ a lliure disposició de l'equip investigador, sense necessitat de cap més justificació que la realització del treball i presentació de resultats.

La Direcció Assistencial prioritzarà el projecte becat a l'hora de donar facilitats per al seu desenvolupament en el marc de la activitat laboral.

4. Sol·licituds

4.1. Documentació:

Portada on consti:

 • Títol del projecte (descripció breu, que permeti identificar l'objectiu principal)
 • Investigadors: nom i cognoms (Centre o Servei) de tots els participants. Cal especificar qui és l'investigador principal o coordinador del grup.

Protocol de l'estudi:

1. Introducció: antecedents i justificació de l'estudi; revisió bibliogràfica.

2. Objectius.

3. Disseny de l'estudi i mètode:

 • Tipus d'estudi: observacional (de cohorts; de casos i controls; transversal) ; experimental (d'intervenció; assaig clínic aleatori)
 • Població: població d'estudi; criteris d'inclusió i d'exclusió. Si escau: mostra (grandària i selecció); assignació a grups.
 • Variables a analitzar.
 • Descripció de la intervenció, si escau.
 • Mètode de recollida i registre de dades: font d'obtenció, qüestionaris o enquestes; bases de dades.

4. Estratègia d'anàlisi i avaluació de resultats.

5. Pla d'execució:

 • Desenvolupament de l'estudi (procediments)
 • Durada i cronograma. No podrà ser superior als 15 mesos.
 • Aspectes ètics previstos.
 • Recursos humans i tècnics

Pressupost:

Aquesta beca no pretén cobrir directament les despeses que tingui l'estudi.

Tanmateix, amb al finalitat de valorar la factibilitat del projecte, si la realització de l'estudi requereix recursos específics, cal detallar-los amb el seu cost aproximat.

En aquest detall, si escau, poden incloure's conceptes com: adquisició de productes i materials, cost de proves extraordinàries, remuneració de col·laboradors externs, dedicació fora de la jornada laboral si fos imprescindible, i altres despeses específiques de l'estudi.

No s'han d'incloure despeses per a l'assistència a congressos ni per a la difusió i publicació dels resultats, que poden ser cobertes per altres formes de finançament establertes a SSIBE.

Així mateix, cal especificar si es compta amb alguna altra font de finançament.

Com qualsevol projecte, independent d'aquesta convocatòria, pot sol·licitar-se finançament a compte del Fons de Recerca de SSIBE, dins de les seves possibilitats.

4.2. Format i lloc de presentació:

 • L'Investigador Principal ha de trametre a la Secretaria de Recerca (mrovira(ELIMINAR)@ssibe.cat) un sol missatge electrònic en que sol·licita concórrer a aquest premi, adjuntant tota la documentació.
 • A efectes d'assegurar el coneixement i autorització de totes les persones implicades, en aquest missatge han de constar en el camp CC tots els investigadors col·laboradors i el/s seu/s comandament/s directe/s.
 • La Secretaria de Recerca tornarà resposta de l'admissió al concurs.

4.3. Termini:

S'admetran projectes fins el 23 de setembre a les 24 h.

5. Valoració i atorgament

 • L'avaluació dels projectes serà efectuada pel Comitè de Recerca.
 • En l'avaluació dels projectes es tindrà en compte: originalitat i interès pràctic del projecte; metodologia prevista; factibilitat (en funció de recursos i costos); qualitat de la presentació de la documentació; aplicabilitat dels resultats en l'àmbit de SSIBE.
 • El Comitè emetrà el veredicte en la reunió ordinària de 9 d'octubre, i la beca s'atorgarà en una sessió pública a celebrar dins el darrer trimestre de l'any. Quinze dies abans, es comunicarà als investigadors principals dels 3 projectes finalistes, per tal que preparin una presentació breu.
 • La convocatòria podrà restar deserta, a criteri del Comitè de Recerca

6. Presentació, desenvolupament i publicació

 • A partir de la data d'atorgament, si escau caldrà completar la documentació i/o tramitació necessàries per al desenvolupament del projecte.
 • El projecte becat s'haurà de desenvolupar completament en un període màxim de 15 mesos des de la data d'atorgament.
 • Els investigadors del projecte becat faran públics els resultats de l'estudi pels canals de comunicació científica habituals (congressos, publicacions), tot fent esment de l'ajut rebut.
 • Es presentarà un resum dels resultats de l'estudi a la Jornada de Recerca o, en el seu defecte, en un altre acte públic en l'àmbit de SSIBE a celebrar entre abril i novembre de 2020.

7. Forma de pagament i garanties

L'import de la beca es lliurarà de la forma següent:

 • 30 % quan s'adjudiqui.
 • 70% quan es presentin els resultats de l'estudi.

En el cas que el projecte no es desenvolupi d'acord amb el protocol previst o no es presentin els resultats en el termini establert, el Comitè podrà reclamar la devolució de l'import que ja s'hagi lliurat i/o podrà deixar en suspens la liquidació del que resti pendent, en la quantitat que consideri oportú, que podrà arribar fins a la totalitat del que s'ha concedit.

8. Finançament:

Es preveu finançar l'import de la beca amb el Fons de Recerca de SSIBE. Tanmateix, si per altres obligacions d'aquest fons no hi hagués disponibilitat per fer les liquidacions previstes, es cobrirà a càrrec del pressupost ordinari de la Fundació Hospital de Palamós.