Estratègia de Recerca

ESTRATÈGIA DE RECERCA 2021-2023


Com un nou element per a l'estratègia de recerca, al 2018 es va crear el Consell de Direcció de formació, recerca i docència amb l'objectiu de donar l'impuls estratègic a aquestes àrees.

A principis de març del 2018 i en el marc d'aquest Consell, es va aprovar definitivament l'Estratègia de Recerca formulada per al bienni 2018-2020.. Aquesta estratègia, estava alineada amb el Pla Estratègic de SSIBE 2018-2021.

En l'elaboració del Pla estratègic de SSIBE 2014-2017 ja s'havia identificat com una de les fortaleses l' existència d'una Unitat de Recerca. Així mateix, es va definir com un dels factors clau de l'estratègia corporativa el  Compromís per a la docència, la recerca i la innovació.

En el Pla estratègic de SSIBE 2018-2021, la recerca apareix dins la prioritat estratègica 3-Integració de la qualitat i la segurat asistencial, en l'enunciat "Impulsem la recerca i la docència i les fem més participatives en al nostra dinámica actual".

Aquest enfocament i el d'altres que apareixen en el pla estratègic corporatiu, aixó com diverses necessitats de millora detectades,  varen ser tinguts en compte pel Comitè de Recerca per elaborar la proposta d'Estratègia de Recerca.

Al novembre de 2021, i coincidint també amb la remodelació estratègica de l’àrea, que queda englobada en una mateixa unitat formada a més de per Recerca, per Formació i per Docència; el Consell de Direcció va donar llum verda a la nova estratègia de Recerca 2021-2023.

Estratègia de Recerca 18-21