Estratègia de Recerca

Com un nou element per a l'estratègia de recerca, al 2018 es va crear el Consell de Direcció de formació, recerca i docència amb l'objectiu de donar l'impuls estratègic a aquestes àrees.

A principis de març i en el marc d'aquest Consell, es va aprovar definitivament l'Estratègia de Recerca formulada per al bienni 2018-2020.. Aquesta estratègia, està alineada amb el nou Pla Estratègic de SSIBE 2018-2021.

En l'elaboració del Pla estratègic de SSIBE 2014-2017 ja s'havia identificat com una de les fortaleses l' existència d'una Unitat de Recerca. Així mateix, es va definir com un dels factors clau de l'estratègia corporativa el  Compromís per a la docència, la recerca i la innovació.

En el Pla estratègic de SSIBE 208-2021, la recerca apareix dins la prioritat estratègica 3-Integració de la qualitat i la segurat asistencial, en l'enunciat "Impulsem la recerca i la docència i les fem més participatives en al nostra dinámica actual".

Aquest enfocament i el d'altres que apareixen en el pla estratègic corporatiu, aixó com diverses necessitats de millora detectades,  varen ser tinguts en compte pel Comitè de Recerca per elaborar la proposta d'Estratègia de Recerca, que contempla deu objectius:

  1. Incrementar el nombre de projectes d'elaboració propia.
  2. Increment i millora de les comunicacions a congressos sobre treballs de recerca.
  3. Millorar l'impacte intern: difussió interna i aplicación de resultats.
  4. Increment de finançament: promotors externs i convocatòries publiques.
  5. Incrementar el nombre d'articles publicats per professionals clínics.
  6. Conèixer l'opinió general sobre recerca.
  7. Empoderar els serveis clínics en recerca.
  8. Configurar linies de recerca i grups de recerca.
  9. Potenciar la formació en recerca.
  10. Potenciar el reconeixement de la dedicació en recerca.

Per a cada objectiu es varen definir d’una  a quatre accions per operativitzar-los, posteriorment prioritzades i calendaritzades. Algunes d'elles ja es van començar a desplegar durant el 2018.

Estratègia de Recerca