Línies de Recerca

En el marc del Pla Estratègic de SSIBE 2009-2012 i concretament en la línia de potenciar la recerca i la docència, el Comitè de recerca va formular l'any 2009 una primera proposta de línies prioritàries de recerca de l'entitat. El 2012, el Comitè de Recerca n'està efectuant una revisió sobre aquestes idees base:

  • Integrar atenció primària i atenció especialitzada.
  • Línies concretes però que tinguin un històric rellevant de projectes i publicacions, o bé línies prou amplies i genèriques per donar cabuda a noves línies emergents encara no prou definides.
  • En qualsevol línia hi ha d'haver un mínim grup de professionals, i un referent clar.
  • Procurar coincidències amb centres de recerca referents i/o propers.

Sota aquests principis, s'ha proposat una nova estructura de línies de recerca amb els respectius referents.

Per altra activitat científica no vinculada a línies específiques podeu contactar amb recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Aquest és un procés obert, subjecte a adaptacions en funció de les estratègies generals de l'entitat i les iniciatives dels professionals interessats.

Si voleu proposar alguna nova línia de recerca, assumint-ne el lideratge, contacteu amb Recerca SSIBE.

Si voleu efectuar un estudi sobre una temàtica inclosa en alguna de les línies de recerca definides i/o sobre un tema que en l'entitat te algun responsable funcional clarament identificable, consulteu l'apartat de Coordinació d'iniciatives de Recerca dins de Normativa i procediments.

Com a Centre Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, a SSIBE oferim als estudiants d'altres universitats europees la possibilitat de desenvolupar un projecte de recerca tutoritzat, relacionat amb les nostres línies de recerca prioritàries, en el marc del LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS de la UdG Medical School Exchange Programmes.