Coordinació d'iniciatives de recerca

Quan es proposi un treball relatiu a algun dels àmbits concrets definits per les línies de recerca prioritàries de l'entitat i/o sobre un tema que en l'entitat tingui algun responsable funcional clarament identificable:

  • Caldrà comunicar-ho al responsable de la línia corresponent, i si escau al responsable funcional del tema a estudiar, per tal de:
    • Coordinar-se amb les finalitats d'evitar solapaments amb altres treballs que poguessin estar en curs i de potenciar els esforços mutuus.
    • Proporcionar assessorament sobre el tema a estudiar, i així assegurar-ne la coherència interna i la qualitat.
  • Es podrà plantejar la incorporació d'aquests professionals al grup de recerca i/o la planificació de treballs futurs en coordinació.
  • Això no implica necessàriament la incorporació de membres de la línia de recerca ni dels responsables funcionals del tema a l'estudi que es plantegi, si no s'acordés mútuament; i sols si s'impliquessin en les tasques pròpies de l'estudi caldria reconèixer l'autoria.
  • Cas que el treball plantejat representi analitzar unes dades prèviament registrades en els aplicatius assistencials, si aquesta tasca es concentra clarament en uns determinats professionals, és convenient convidar-los a participar en l'estudi; però sols si s'impliquessin en les tasques pròpies de l'estudi caldria reconèixer l'autoria.
  • Les bases de dades corporatives estan disponibles per a la realització d'estudis per part de qualsevol professional de l'entitat que s'ho plantegi, sempre que segueixi els procediments de recerca establerts en general i aquestes directrius en particular.