Funcions

El Comitè de Recerca Clínica de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà és un òrgan de participació, debat i consens, que actúa com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb la Direcció d'Avaluació, Innovació i Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca.

Té com a missió fonamental estimular, adequar i canalitzar la recerca que es a realitzi als centres de la Fundació Hospital de Palamós i el Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE), tant si es tracta d'assaigs clínics com de qualsevol altra línia d'investigació, en particular si comporta la mobilització significativa de recursos a més de la dedicació pròpia de l'investigador principal i col·laboradors.

Les funcions de l'àmbit de la recerca en que participa específicament el Comitè de Recerca són les següents:

  1. Promoure la recerca en l'àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i proposar el desenvolupament de línies d'investigació prioritàries.
  2. Avaluar i si escau aprovar els projectes d'estudis de recerca a desenvolupar, tant si són per iniciativa dels seus propis professionals com si són promoguts per una entitat externa.
  3. Efectuar la validació prèvia a la sol·licitud d'avaluació per part del Comitè d'Ètica i d'Investigació Clínica (CEIC) que tutela els assaigs clínics que es proposen fer en l'àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  4. Aprovar el pressupost dels assaigs clínics i altres estudis que comportin la mobilització significativa de recursos, i determinar el repartiment de les aportacions econòmiques dels promotors externs, d'acord amb els criteris definits en aquest reglament.
  5. Censar, classificar i fer el seguiment dels diferents protocols d'investigació desenvolupats en l'àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  6. Supervisar, censar i classificar les publicacions científiques realitzades pels professionals de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  7. Facilitar informació actualitzada sobre beques, premis i ajuts relacionats amb la recerca, i promoure'n el seu accés.
  8. Informar i validar les sol·licituds de subvencions econòmiques per a la recerca en que hi figuri el nom de Fundació Hospital de Palamós, Consorci Assistencial del Baix Empordà o Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  9. Supervisar el fons econòmic de recerca, constituït per les aportacions de promotors externs, subvencions i altres aportacions, i proposar a la Direcció de l'entitat la utilització del remanent un cop deduïdes les despeses generades pels projectes de recerca.