Efectivitat i Seguretat Farmacològica

Referent: Montse Cols, Servei de Farmàcia (mcols(ELIMINAR)@ssibe.cat)

Aquesta línia de recerca es refereix a l'àmbit dels estudis d'utilització de medicaments en qualsevol dels nivells assistencials (atenció primària, especialitzada i sociosanitaria), tenint especial interès els criteris d'eficàcia i seguretat.

Per tant, inclou, entre d'altres, els següents aspectes:

  • Estudis sobre nivell d'efectivitat-eficiència dels tractaments segons patologies d'acord a les recomanacions de guies o protocols assistencials.
  • Estudis sobre seguretat dels tractaments: efectes adversos a medicaments o errors de medicació (prescripció-adminsitració).
  • Estudis d'adherència als tractaments.
  • Estudis sobre consum i costos.

També s'inclouen en aquesta línia, els assajos clínics o estudis relacionats amb medicaments promoguts per la indústria en els quals hi col·labori algun professional de l'entitat, amb els requeriments previs d'avaluació i aprovació del Comitè de Recerca i del CEIC local.

Projectes

Consten els projectes que estan en curs i els finançats en convocatòries competitives.

Assaig clínic comparatiu, aleatoritzat i multicèntric per a valorar un programa d'atenció farmacèutica integrada davant un seguiment convencional en pacients amb patologia crònica (pacients amb ICC o MPOC).
Finançament: Societat Catalana de Farmàcia clínica.
Investigadors: Elisa Pascual Jiménez, Josefina Camós i Ramió.
Estat: Inicial el juny de 2007 i finalitzat el febrer de 2009.

Publicacions

Es facilita l'accés al web públic on està ubicada cada publicació.

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents complerts a través del Gestor Documental de la Intranet (accés restringit, actualment sols disponible des de l'entorn de treball SSIBE).

Mariona Nadal Llovera a, Montserrat Cols Jiménez b
aResponsable de Farmacia. Àmbit d'Atenció Primària Girona. Institut Català de la Salut. Girona. España
bAdjunta Servei de Farmàcia. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Girona. España. Evidencias en anticoncepción. Formación médica continuada en atención primaria. FMC. 2014;21(4):228-38
http://www.fmc.es/es/evidencias-anticoncepcion/articulo/90300945/

Gorgas MQ, Páez F, Camós J, De Puig E, Jolonch P, Homs E, Shoenenberger JA, Codina C, Gómez-Arbonés J. Programa de atención farmacéutica integrada en pacientes con enfermedades crónicas. Farm Hosp. 2012; 36(4);229-239
http://www.sefh.es/fh/124_121v36n04pdf009.pdf