Integració i continuïtat assistencial

Investigadors

  • IP: Erick Mayer (Recerca) emayer@ssibe.cat
  • Inma Sánchez Pérez (Recerca)
  • Elvira Sánchez González (Avaluació)
  • Lola Bosch Badia (Unitat d'Atenció al Client) i altres professionals que col·laboren ocasionalment en projectes concrets.

Antecedents

La integració organitzativa i assistencial forma part de la pròpia naturalesa de la nostra entitat. Per això, sempre han estat objecte d'especial interès l'anàlisi dels models organitzatius integrats, i el seu impacte sobre la coordinació entre nivells i la continuïtat assistencial percebuda pels usuaris, els resultats de salut i l'eficiència global.

En ésser SSIBE una de les Organitzacions Sanitàries Integrades (OSI) pioneres en el nostre país, se'ns ha convidat sovint a exposar la nostra experiència, i hem estat objecte d'anàlisis externes, en que també hem participat com a coinvestigadors.

En aquesta línia, destaca la cooperació continuada amb el Servei d'Estudis i Prospectives en Politiques de Salut (SEPPS) del Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSC), com a membres del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA). El GAIA ha estat reconegut per la Comissió Europea com a membre del seu "Grup d'Acció per Millorar la Integració Assistencial", en el marc dels "Compromisos dels Plans d'Actuació de la Associació Europea per a la Innovació sobre un Envelliment Actiu i Saludable".

Línies de treball

  • Model organitzatiu integrat
  • Continuïtat assistencial i coordinació de processos
  • Accessibilitat i equitat

Projectes

Consten els projectes que estan en curs i/o finançats en convocatòries competitives.

La coordinación entre niveles de atención y su relación con la calidad asistencial en diferentes entornos sanitarios del sistema nacional de salud en Catalunya
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2015 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Investigador principal:
Ingrid Vargas Lorenzo (CSC)
Investigadors col·laboradors: Elvira Sánchez (SSIBE), + altres de CSSC, ICS, Hosp. Mar, PAMEM, SAGESSA, BSA, Salut Empordà, CSTerrassa
Promotor: CSS
Estat: iniciat 2015, tancat 2019

PI13/00261- Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica (MEISI I)
Finançament: Fons d'Investigació Sanitària (FIS), del Ministeri de Ciència i Innovació -Institut de Salut Carlos III, convocatòria 2013
Durada: 2014 - 2016
IP: María Luisa Vázquez Navarrete (CSC)*
Investigadors a SSIBE: Lola Bosch
* Projecte multicèntric, liderat pel SEPPS. Més informació a:
http://www.consorci.org/noticies/el-servei-d2019estudis-del-csc-sepps-rep-una-nova-subvencio-de-linstitut-carlos-iii

PS09/02642- El acceso a la atención en salud adecuada de la población inmigrante desde el punto de vista de las políticas y agentes implicados.
Finançament: Fons d'Investigació Sanitària (FIS), del Ministeri de Ciència i Innovació -Institut de Salut Carlos III, convocatòria 2009.
Durada: 2011 - 2013.
IP: María Luisa Vázquez Navarrete (CSC)*
Investigadors a SSIBE: Lola Bosch
* Projecte multicèntric, liderat pel SEPPS. Més informació a:
http://www.consorci.org/accessos-directes/servei-destudis/projectes/immigracio-i-salut/lacces-a-latencio-en-salut-adequada-de-la-poblacio-immigrant-des-del-punt-de-vista-de-les-politiques-i-dels-agents-implicats

PI10/00348- La relación entre continuidad y coordinación entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios.
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (FIS), convocatoria 2010
Durada: 2011 - 2013.
IP: Ingrid Vargas (CSC)*
Investigadors a SSIBE: Jordi Coderch
* Projecte multicèntric, liderat pel SEPPS. Més informació a:
http://www.consorci.org/accessos-directes/servei-destudis/projectes/integracio-de-serveis-de-salut-a-catalunya-i-america-llatina/copy_of_la-continuitat-assistencial-en-diferents-entorns-sanitaris

PI08/90154- La continuidad asistencial en diferentes entornos sanitarios.
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, para la realización de estudios de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de salud, convocatòria 2008
Durada: 2009 - 2010.
IP: María Luisa Vázquez Navarrete (CSC)*
Investigadors a SSIBE: Inma Sánchez, Jordi Coderch
* Projecte multicèntric, liderat pel SEPPS. Més informació a:
http://www.consorci.org/accessos-directes/servei-destudis/projectes/integracio-de-serveis-de-salut-a-catalunya-i-america-llatina/la-continuitat-assistencial-en-diferents-entorns-sanitaris

PI070156- Estudio comparativo sobre la utilización de los servicios sanitarios en Catalunya en función del origen y del género de los usuarios. La atención pediátrica y la atención a la salud sexual y reproductiva.
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, Programa de promoción y fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, convocatoria 2006.
Durada: 2007 - 2009.
IP: Carme Saurina Canals (Fac. C. Econòmiques, Univ. de Girona)
Investigadors a SSIBE: Pere Plaja (ara a FSE), Chema Marqueta, J.Javier Roman

PI 04 2688- La coordinación asistencial y la eficiencia en las organizaciones sanitarias integradas de Catalunya.
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, Programa de promoción y fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, convocatoria 2004.
Durada: 2005 - 2007.
IP: María Luisa Vázquez Navarrete (CSC)*
Investigadors a SSIBE: Jordi Coderch
* Projecte multicèntric, liderat pel SEPPS. Més informació a:
http://www.consorci.org/accessos-directes/servei-destudis/projectes/integracio-de-serveis-de-salut-a-catalunya-i-america-llatina/organitzacions-sanitaries-integrades-a-catalunya

Publicacions

Es facilita l'accés al web públic on està ubicada cada publicació.

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents complets a través del Gestor Documental de la Intranet. (accés amb password).

Articles:


Esteve-Matalí L, Vargas I, Cots F, Ramon I, Sánchez E, Escosa A, Vázquez ML. Does the integration of health services management improve clinical coordination? Experience in Catalonia Gac Sanit. 2021 Jul 29:S0213-9111(21)00115-1. doi: 10.1016/j.gaceta.2021.06.004. Online ahead of print. PMID: 34334227 Spanish
Factor d’impacte: 2.139

Laura Esteve-Matalí, Ingrid Vargas, Franco Amigo , Pere Plaja , Francesc Cots , Erick F Mayer , Joan-Manuel Pérez-Castejón  , María-Luisa Vázquez Understanding How to Improve the Use of Clinical Coordination Mechanisms between Primary and Secondary Care Doctors: Clues from Catalonia Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 20;18(6):3224. doi: 10.3390/ijerph18063224. PMID: 33804691; PMCID: PMC8003988.
Factor d’impacte: –

Laura Esteve-Matalí, Ingrid Vargas, Elvira Sánchez, Isabel Ramon, Pere Plaja, María Luisa Vázquez Do primary and secondary care doctors have a different experience and perception of cross-level clinical coordination? Results of a cross-sectional study in the Catalan National Health System (Spain) BMC Fam Pract. 2020 Jul 8;21(1):135
Factor d'impacte: 2.469

Xavier Pérez Berruezo Integració sanitària i social: mite o realitat? Annals de Medicina - Vol 102 - núm 4, 2019
Factor d'impacte:-

María-Luisa Vázquez Navarrete, Ingrid Vargas Lorenzo, Anabel Romero, Elvira Sánchez, Isabel Ramon, Pere Plaja, Àngels Avecilla, Rosa Morral (Jordi Coderch a agraïments. Adapting the COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia (Spain) Public Health Panorama. Volume 4, issue 4, december 2018.
Factor d’impacte: -

Marta-Beatriz Aller, Ingrid Vargas, Jordi Coderch, Sebastià Calero, Francesc Cots, Mercè Abizanda, Lluís Colomés, Joan Farré, María-Luisa Vázquez-Navarrete. Doctors' opinions on clinical coordination between primary and secondary care in the Catalan healthcare system / Opinión de los médicos sobre coordinación entre atención primaria y especializada en el sistema de salud catalán. Gac Sanit. 2019;33(1):66-73 Published by Elsevier
Factor d'impacte: 1.51

Sina Waibel, Ingrid Vargas, Jordi Coderch and María-Luisa Vázquez. Relational continuity with primary and secondary care doctors: a qualitative study of perceptions of users of the Catalan national health systemBMC Health Services Research (2018) 18:257 DOI: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3042-9
Factor d'impacte: 1.827 

Victoria Porthé, Ingrid Vargas, Elena Ronda, Davide Malmusi,d, Lola Bosch, M. Luisa Vázquez. ¿Ha cambiado la calidad de la atención a la población inmigrante durante la crisis económica en Cataluña (España)? Opinión de profesionales e inmigrantes. Gac Sanit. 2017
Factor d'impacte: 1.51 article in press

Sina Waibel, Ingrid Vargas, Marta-Beatriz Aller, Jordi Coderch, Joan Farré and M. Luisa Vázquez. Continuity of clinical management and information across care levels: perceptions of users of different healthcare areas in the Catalan national health system. BMC Health Services Research (2016) 16:466 DOI 10.1186/s12913-016-1696-8
Factor d'impacte: 1.606

María-Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Daniel López Jaramillo, Victoria Porthé, Luis Andrés López-Fernández, Hernán Vargas, Lola Bosch, Silva S. Hernández, and others. Was access to health care easy for immigrants in Spain? The perspectives of health personnel in Catalonia and Andalusia. Health Policy, Vol. 120, Issue 4, p396-405 Published online: January 18, 2016
Factor d'impacte: 1.907

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Development and testing of indicators to measure coordination of clinical information and management across levels of care. BMC Health Services Research (2015) 15:323 . doi:10.1186/s12913-015-0968-z OPEN ACCESS
Factor d'impacte: 1,71

Aller MB, Vargas I, Garcia I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez I, Vázquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. International Journal of integrated care. Volume 13, 3 December 2013. Int J Integr Care 2013; Oct-Dec; URN:NBN:NL:UI:10-1-114758. OPEN ACCESS
Factor d’impacte: 1.299

Vázquez ML, Terraza R, Hernández S, Vargas I, Bosch L, González A, et al. Are migrants health policies aimed at improving access to quality healthcare? An analysis of Spanish policies. Health Policy (2013),Volume 113, Issue 3 , Pages 236-246, December 2013 http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.06.007. FI: 1,550
http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510%2813%2900169-3/abstract

Marta-Beatriz Aller, Ingrid Vargas, Sina Waibel, Jordi Coderch, Inma Sánchez-Pérez, Lluís Colomés, Josep Ramon Llopart, Manel Ferran and M. Luisa Vázquez. A comprehensive analysis of patients' perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Qual Health Care (2013) 25 (3): 291-299 .First published online: February 19, 2013. FI: 1,958.
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/25/3/291.abstract

Marta-Beatriz Aller, Ingrid Vargas, Sina Waibel, Jordi Coderch-Lassaletta, Inma Sánchez-Pérez, Josep Ramon Llopart, Lluís Colomés, Manel Ferran, Irene Garcia-Subirats, Maria Luisa Vázquez Navarrete. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013;27(3):207-213 FI: 1,326.
http://gacetasanitaria.org/es/factors-associated-experienced-continuity-care/articulo/S0213911112002270/

Xavier Pérez Berruezo, Marc Pérez Oliveras, José María Inoriza Belzulce, Annabel Ibáñez Jiménez, Irene Sánchez Sánchez, Jordi Coderch de Lassaletta. Strategy for proactive integrated care for high-risk, high-cost patients/Estrategia de atención proactiva integrada a pacientes en riesgo de alto consumo de recursos. International Journal of Integrated Care, 29 May 2012 - ISSN 1568-4156 FI = 1,299
Available at: http://www.ijic.org/index.php/ijic/article/view/873/1573. Date accessed: 05 Jun. 2012.

Aller Hernández MB, Vargas Lorenzo I, Sánchez-Pérez I, Henao Martínez D, Coderch de Lassaletta J, Llopart López JR, Ferran Mercadé M, Colomés Figuera Ll, Vázquez Navarrete ML. La continuidad asistencial entre niveles percibida por usuarios del sistema de salud en Cataluña. Rev Esp Salud Pública. 2010;84(4):371-387. FI:0,747
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol84/vol84_4/RS844C_371.pdf

Letelier MJ, Aller MB, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas Lorenzo I, Coderch de Lassaletta J, Llopart JR, Ferran M, Colomés Ll, Vázquez Navarrete ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sanit.2010;24(4):339-346. FI: 1,172
http://www.gacetasanitaria.org/es-diseno-validacion-un-cuestionario-medir-articulo-S0213911110001408

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Llopart JR. Integración asistencial de dos organizaciones sanitarias en Cataluña, España. Rev. salud pública 10(1):33-48, 2008. FI:0,747
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642008000100004&lng=en&nrm=iso

Llibres i Capítols:

Camós F, Coderch J, Cols M. Integración farmacéutica. Barcelona: Ediciones Mayo, S.A.; 2007
http://www.combino-pharm.es/upload/publicaciones/MONOGRAFIA%20INTEGRACION%20FCTCA%20DEF.pdf

Henao, D.,Coderch, J. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. En : Vazquez Navarrete, ML, Vargas Lorenzo,I. Organizaciones Sanitarias Integradas. Un estudio de casos. Consorci Hospitalario de Catalunya, Barcelona, 2007:167-187.
http://www.consorci.org/coneixement/cataleg-de-publicacions/143/organizaciones-sanitarias-integradas-un-estudio-de-casos

Coderch J. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà: elementos clave en la evolución del hospital a la organización integrada. En: Pere Ibern: Integración asistencial: fundamentos, experiencias y vías de avance. Barcelona, Ed. Masson 2006: 139-186.
http://www.elsevier.es/es/libros/integracion-asistencial-fundamentos-experiencias-y-vias-de-avance-9788445815786

Coderch J. Desarrollo de un modelo asistencial integrado y utilización de servicios. En: Saez M, Saurina C (ed). Condicionantes en la utilización de los servicios de atención primaria. Girona, Edicions a Petició-Documenta Universitària 2005: 157-178.
https://www.documentauniversitaria.cat/botiga.php?a=llibre&id=38

Models d'utilitat

Cuestionario de Continuidad Asistencial entre niveles Asistenciales (CCAENA)
Copyright 2010 ©. M.Luisa Vázquez Navarrete i Marta B. Aller Hernández (Consorci de Salut i Social de Catalunya); Jordi Coderch de Lassaletta i Inma Sánchez Pérez (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE); Manuel Ferran Mercadé (Institut Català de la Salut); Lluís Colomés Figuera (SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA); Josep Ramon Llopart López (Badalona Serveis Assistencials, SA).
Barcelona, 2010.

S'autoritza la reproducció total o parcial de l'obra, sempre que se citi expressament als autors i titulars de l'obra.

Disponible a:
hhttp://www.consorci.org/coneixement/cataleg-de-publicacions/82/questionari-ccaena

Indicadores de coordinación asistencial entre niveles: documento de trabajo
Aller MB, Vázquez ML, Vargas H, Coderch J, Calero S, Llopart JR, Colomés Ll, Farré J, Cots F, Vargas I. Indicadores de coordinación asistencial entre niveles de atención. Documento de trabajo. Versión noviembre 2012. Barcelona. Consorci de Salut i Social de Catalunya; 2012.

Disponible a:
http://www.consorci.org/coneixement/cataleg-de-publicacions/cat/833