fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Recerca

Presentem un any més un resum de tota l’activitat realitzada durant 2016 en l’àmbit de la recerca per part dels professionals de la nostra entitat. Dins d’aquest any vàrem celebrar i tancar el cicle commemoratiu dels 15 anys d’activitat del Comitè de Recerca, un òrgan constituit al 2001, com a tret rellevant dels canvis organitzatius efectuats per impulsar la recerca, un àmbit cabdal per a tota organització sanitària. En la memòria de 2015 presentàvem un  recull evolutiu de la recerca a casa nostra durant aquest període. Ja llavors destacàvem que l’evolució ha estat positiva i els progressos rellevants, pèro que els darrers anys s’estaven fent paleses algunes dificultats. Sembla plausible que estiguin relacionades amb el tensionament general del sistema sanitari per la situació econòmica. Si lògicament es prioritza el que és essencial  de l’activitat assistencial, el temps i energies disponibles per dedicar a les activitats complementàries, com la recerca, es redueixen. Tot i així, podem dir que s’aconsegueix mantenir un nivell molt digne, amb tendències positives en alguns aspectes, que es poden veure en aquesta memòria.

Per facilitar una visió global dels molts projectes i comunicacions, podeu veure a continuació una sèrie de taules i gràfics de resum. Cal insistir en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, al 2016 no hi hagut canvis rellevants respecte els dos darrers anys. Segueix essent major el nombre de projectes d’elaboració pròpia que els de promotor extern. Els primers  estan relacionats sobretot amb l’activitat de recerca vinculada a les Unitats Docents, sense menystenir els projectes promoguts puntualment per altres serveis i unitats. I el reduït nombre dels externs es deu a l’escassa oferta de projectes promoguts per la indústria farmacèutica.

En la vessant econòmica, pel que fa a projectes propis, s’han incrementat significativament els ingressos provinents de convocatòries públiques competitives. Cal destacar que al 2016 es va iniciar un nou projecte propi finançat pel FIS, i dos més en que hi col·laborem activament, que s’iniciaran el 2017. Independentment del finançament, això representa un reconeixement a la qualitat i interès dels projectes.

El finançament provinent de promotors externs, segueix la tendència a la baixa, pels motius abans esmentats. Globalment, es manté un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions es manté força estable. El nombre de pòsters presentats a congressos, està al voltant dels 40, mentre que el de comunicacions orals és més variable i una mica inferior. El nombre d’articles publicats baixa lleugerament, però en la majoria d’ells els autors de SSIBE ocupen els llocs preminents. La major part d’articles es varen publicar en revistes indexades i la mitjana del Factor d’Impacte ha pujat. Això sí, hi ha una concentració important de publicacions amb autors dels mateixos grups de recerca.

Cal destacar també que en els darrers anys s’ha fet un esforç important en la comunicació de les activitats de recerca, mitjançant la pròpia web i incidint especialment en les xarxes socials. Al 2016, la web de recerca ha duplicat el nombre de visites respecte l’any anterior. I tant el nombre de seguidors com de missatges a Twitter han crescut notablement.

Volem fer esment que tot el que queda reflectit aquí és mercès a l’esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat malgrat les dificultats del context.

Projectes i comunicacions 2016

Presentem un resum analític de les activitats de recerca durant els darrers 15 anys, de forma quantitativa.

Comunicacions: evolució anual. 2012/2016

Projectes presentats al Comitè de Recerca SSIBE. 2012/2016

Articles amb participació SSIBE: indexació i factor d’impacte. 2012/2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Articles amb participació SSIBE

25

19

15

14

11

Indexats PubMed

18

11

13

12

7

% indexats PubMed

72

57,9

86,7

85,7

63,6

Indexats JCR

14

11

13

12

7

% indexats JCR

56

57,9

86,7

85,7

63,6

Suma IF

48,302

16,231

19,767

25,886

17,17

Mitjana IF/total publicats

1,932

0,8554

1,318

1,849

1,561

Mitjana IF/total indexats JCR

3,450

1,476

1,521

2,157

2,453

Autor SSIBE 1r o darrer capçalera

9

9

8

4

6

% autoria SSIBE 1r o darrer capçalera

36

47,4

53,3

28,6

54,5

Autor SSIBE 6 primers capçalera

14

17

11

9

9

% autoria SSIBE 6 primers

56

89,5

73,3

64,3

81,8

Fets destacats

Fets destacats

La integració assistencial: estratègia efectiva?

L’11 de març de 2016 va tenir lloc la tercera sessió del cicle commemoratiu del 15è aniversari del Comitè de Recerca de SSIBE on es van plantejar diversos temes relacionats amb la recerca més propera al nostre àmbit. En aquesta ocasió, comptarem amb experts que debatran sobre integració assistencial. Sabem realment què és? Quines implicacions té? Són tot beneficis de la seva implementació? [+]

VIII Jornada de Recerca del Baix Empordà

El 12 de maig va celebrar-se la VIIIa Jornada de Recerca. En l’edició d’enguany, es van superar totes les expectatives i el nombre d’assistents va ser de 140. [+]

16a International Conference of Integrated Care a Barcelona.

Hi van participar professionals de SSIBE explicant la nostra experiència en salut integrada, en concret amb una ponència i un pòster. [+]

El premi Jordi Corominas al millor treball d’infermeria, recau en la Lydia Garcia del Servei d’Urgències

En la XXXII Jornada de Cloenda de l’Agrupació de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona, que va tenir lloc divendres 10 de juny, a Olot. [+]

Concessió del premi Fresenius Medical Care para Enfermería a Lidia Gómez Vilaseca

Pel seu treball sobre l’estat de nutrició dels pacients d’hemodiàlisi, del qual també en són coautores Mònica Manresa Traguany, Josefina Morales Zambrano, Elena García Monge i María Jose Robles Gea. [+]

Mitjans de comunicació fan ressò del projecte de recerca i desenvolupament OPTIFEL

Emporhotel és un dels 26 socis del projecte europeu liderat per l’Institut de la Recherche Agronomique francès (INRA) i amb el suport de la Unió Europea dins del 7è Programa Marc Europeu de Recerca i Desenvolupament. Accediu a les entrevistes. [+]

Viurem més anys….i en millors condicions?

L’1 de desembre va tenir lloc la 4a edició dels Seminaris GRESSIRES, que el Comitè de Recerca de SSIBE organitza periòdicament amb l’objectiu de plantejar diversos temes relacionats amb la recerca més propera al nostre àmbit. L’experta en indicadors de salut i estadística sanitària, Rosa Gispert, i en Marc Carreras, del GRESSIRES, van parlar sobre la relació entre l’esperança de vida i la percepció de l’estat de salut des de diversos àmbits. [+]

 

 

Publicacions 2016

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents íntegres a través del Gestor Documental de la Intranet. (Accés restringit). 

Relació de les publicacions editades durant l’any 2015, indicant si la revista està indexada a la base de dades de la National Library of Medicine (NLM) i el seu factor d’impacte segons la base de dades 2014 Journal Citation Reports de la ISI Web of Knowledge. En cas de multicèntrics, figuren subratllats els autors de SSIBE.

 

María-Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Daniel López Jaramillo, Victoria Porthé, Luis Andrés López-Fernández, Hernán Vargas, Lola Bosch, Silva S. Hernández, and others
Was access to health care easy for immigrants in Spain? The perspectives of health personnel in Catalonia and Andalusia

Health Policy, Vol. 120, Issue 4, p396-405

Published online: January 18, 2016

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.907

 

David Nicolas; Anna Esteve; Anna Cuadros; Colin N. J. Campbell; Cristina Tural; Daniel Podzamczer; Javier Murillas; Francesc Homar; Ferran Segura; Lluis Force; Josep Vilaro; Àngels Masabeu; Isabel Garcia; Jordi Mercadal; Alexandra Montoliu; Elena Ferrer; Melcior Riera; Carmen Cifuentes; Juan Ambrosioni; Gemma Navarro; Christian Manzardo; Bonaventura Clotet; Josep M. Gatell; Jordi Casabona; Jose M. Miro
Safe Reduction in CD4 Cell Count Monitoring in Stable, Virally Suppressed Patients With HIV Infection or HIV/Hepatitis C Virus Coinfection
Clin Infect Dis. 2016 Jun 15;62(12):1578-85

doi: 10.1093/cid/ciw157

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 8.886

 

Nadal M, Cols M.

Hacia una mejor atención a los pacientes, medicamentos que hay que evitar y posibles alternativas

Formación Médica Continuada 2016; 23(44): 231-44

Revista indexada: no

Factor d’impacte: no

 

Inoriza JM, Pérez Berruezo X, Carreras M, Coderch J

Morbilidad y costes sanitarios: hacia un benchmarking?

Morbidity and healthcare costs: towards a benchmarking?

Rev Esp Salud Pública. 2016; vol 90: 24 de junio:e1-e3

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 0,606

 

Coderch J, Pérez Berruezo X, Sánchez-Pérez I, Sánchez E, Ibern P, Pérez Oliveras M, Carreras M, Inoriza JM

Evaluación de la efectividad de un programa de atención integrada y proactiva a pacientes crónicos complejos. ESTUDIO ATENPRO

Gac Sanit. Octubre 2016

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1,51

 

Xavier Arrebola, Antonio Blanco, Jordi Fuentes, Núria Viader, Josep M. Prat, M. Teresa Aliu

Implantació d’un procediment de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis en un hospital comarcal

Annals de Medicina – Vol. 99, Núm. 2 2016

Revista indexada: no

Factor d’impacte: -

 

Jose M. Inoriza, Annabel Ibañez, Xavier Pérez-Berruezo, Cristina Inoriza-Nadal y Jordi Coderch, en representación de Grupo GITDIABE_

Efectividad e impacto económico de un programa de atención integrada con soporte de telemedicina a pacientes diabéticos tipo 2 tratados con insulina (estudio GITDIABE)

Aten Primaria. 2016

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.098

 

M. Carmen Ibarra Mirambell, Alícia González Sáez

Quan un prejudici clínic retarda el diagnòstic. A propòsit d´un cas.

Butlletí CAMFIC, volum 34, 3

Revista indexada: no

Factor d’impacte: no

 

Carreras M, Sánchez-Pérez I, Ibern P, Coderch J, Inoriza JM.

Analysing the Costs of Integrated Care: A Case on Model Selection for Chronic Care Purposes.

International Journal of Integrated Care. 2016;16(3):10.

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.557

 

Sina Waibel, Ingrid Vargas, Marta-Beatriz Aller, Jordi Coderch, Joan Farré and M. Luisa Vázquez

Continuity of clinical management and information across care levels: perceptions of users of different healthcare areas in the Catalan national health system

BMC Health Services Research (2016) 16:466

DOI 10.1186/s12913-016-1696-8

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.606

 

Joan Barrot de la Puente, Alicia González Sáez, Ivania Valladares Bustamante

Diabetes mellitus: actualización, novedades y controversias

AMF 2016;12(9):496-507

Revista indexada: no

Factor d’impacte: no

Premis i guardons

Comunicacions orals

REPERCUSSIÓ D’UNA GUIA PER A L’ADEQUACIÓ DE CANALITZACIÓ DE CATÈTERS PERIFÈRICS EN URGÈNCIES

Jornada cloenda ACM Girona

Girona, 10 de juny 2016

Lydia Garcia Pérez, Eduard Roca Roure, Noemí Moliné, Josep Román

Premi Jordi Corominas millor Treball d’infermeria

 

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTES EN EL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

Sevilla, 14-16 de setembre 2016

V. Porthé, I. Vargas, B. Sanz, I. Plaza, M. Ballesta, L. Bosch, E. Ronda, ML. Vázquez

Premio Emilio Perea mejor comunicación Senior (atorgat per Escuela Andaluza de Salud Pública)

 

ESTUDI DE COHORTS HISTÒRICA, D’UNA POBLACIÓ DIAGNOSTICADA D’HIPERTENSIÓ ARTERIAL DE BATA BLANCA (HTA-BB)

XXIII Reunió de la Societat catalana d’hipertensió arterial

Barcelona, 14 de desembre 2016

Lluís Palé, M. Teresa Jacas, Julio Chevarría, Juan Carlos Sevilla, Bellaly Lugo, M. Garcia

Premi a la millor comunicació oral curta

 

ESTADO DE NUTRICIÓN ACTUAL EN PACIENTES DE DIÁLISIS Y FACTORES QUE INFLUYEN

XXXXI Congreso nacional SEDEN

Oviedo, 11-13 d’octubre 2016

Lídia Gómez Vilaseca

Premi Fresenius Medical Care para enfermería. High Volume HDF 

 

Pòsters

IMPACTO DEL USO DE ANESTESIA LOCAL EN LA GASOMETRIA ARTERIAL, ESTUDIO OBSERVACIONAL

49 Congreso nacional SEPAR

Granada, 10-13 de juny 2016

M.Angeles Gimeno, Roberto Cabestre, Rosa Badia, Marta Alquezar

Beca Ayudas Respira 2016 SEPAR

15 anys d’activitat del Comitè de Recerca

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox