fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Gestió econòmica

Compte de resultats. Imports en milers d’euros

 

2014

2015

2016

Ingressos

Ingressos activitat CatSalut

57.372

61.591

62.145

Altres ingressos activitat

7.194

7.119

7.288

Altres ingressos d'explotació

4.015

2.530

2.928

Total ingressos Explotació

68.581

71.239

72.362

Despeses

Compres

12.355

15.171

13.895

Despeses de personal

43.060

44.800

46.464

Amortitzacions i provisions

4.286

1.712

2.296

Altres despeses d'explotació

8.817

9.423

9.598

Total despeses Explotació

68.518

71.106

72.253

Resultat financer (pèrdua)

Resultat financer (pèrdua)

60

131

104

Despesa generada

Farmàcia (receptes)

15.717

15.796

15.922

L’any 2016 el grau d’assoliment dels objectius del Servei Català de la Salut juntament amb la contenció de les despeses financeres ha permès mantenir l’equilibri en el resultat i fer front a un 52% de les DPO.
Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

 

Anàlisi de l’evolució dels resultats. Imports en milers d’euros

 

Evolució Cash Flow. Imports en milers d’euros

 

2016-arees-suport-gestio-economica-cash-flow

Els recursos generats han permès la renovació dels actius i el retorn dels préstecs tot garantint la continuïtat de les operacions.

Grup SSIBE fons de maniobra 2015 / 2016. %

 

Anàlisi de la inversió. Imports en milers d’euros

Anàlisi de l’endeutament. Imports en milers d’euros

Període mig de pagament i cobrament en dies

 

2014

2015

2016

A proveïdors i creditors

91

94

84

A clients

104

72

106

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox