fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

EMPORSIS (6)_1
EMPORSIS (6)_1
EMPORSIS (6)_1
EMPORSIS (6)_1

Emporsis serveis informàtics

Enginyeria dels programes

S’han portat a terme un total de 378 canvis evolutius dels aplicatius de La Gavina (sistema integrat d’informació assistencial de SSIBE). Aquests evolutius s’han distribuït en 11 versions i una mitjana de 34 canvis en cadascuna d’elles. La distribució d’aquests canvis segons la tipologia per quantitat i dedicació és la següent:

2016-emporsis-1

S’ha atès 106 peticions relacionades amb altres aplicatius informàtics de desenvolupament propi.

També s’han resolt un total de 1.002 peticions derivades del centre de suport. Aquestes peticions no generen cap tipus d’evolutiu en el programari i bàsicament són peticions d’informació, codificació d’informació, permisos o actualitzacions de dades.

Cal tenir present el creixement de les integracions de l’aplicatiu La Gavina amb d’altres. Actualment tenim integracions amb els aplicatius informàtics següents:

  • Programes departamentals: OpenLab, SAP, NovoPath, ePAT, PACS, Kardex, KDS, SIEBEL, 3M
  • CatSalut: SIRE, HC3, iS3, ICAM, RCA, LLE (CCEE, PDiag, QUIR), CMBD (AP, AE, UR, SS, AH), UrgGeo
  • Amb d’altres actors externs: ICO, ICS-ACUT, ICS-HCnet, Qdiagnòstica, UDIAT, Cetir, SMS

Explotació de la informació

S’han desenvolupat un seguit d’informes nous, o adaptacions, entre els que podem destacar:
— Adaptar informe a la nova facturació del CatSalut
— Classificació Robson en informe anàlisi de parts
— Nou informe Quadre de Comandament nefrologia
— Nou Informe “CMBD aguts classificat per pes i DRG”
— Nou informe Quadre de Comandament Anestèsia
— Afegir valoració Barthel en informe “valoracions a l’ingrés a planta”
— Excloure dels informes d’activitat les prestacions qualificades com “No activitat”
— Nou informe “Demora ordres mèdiques PCO i IMG”
— Desglossar les urgències per ABS de residència i franja horària (laborables i festius)
— Nou informe “Demora ordres mèdiques ICO” i modificació demora primeress visites consultes externes
— Nou informe per seguiment d’hores amb Integrho – en fase d’implementació al Quadre de Comandament
— Nou informe per seguiment d’absentisme amb Integrho – en fase de validació dels resultats
— DPO’s i objectius CATSALUT 2016
— Adaptar informe Banc de Sang, per modificacions en Quiròfan
— Actualització indicador ITB en informe “Indicadors Qualitat Atenció Primària”
— Incorporar episodis PADES internament a informe Activitat PADES
— Afegir detall mensual en informe Despesa per proveïdor
Modificació Informe Activitat Atenció Primària Fundació Salut Empordà (FSE)
— Enviament informes activitat llevadores Peralada

Centres de serveis de suport i sistemes

2016-emporsis-2

Els projectes més rellevants portats a terme en aquestes àrees són:
— Actualitzar aplicatius de Limesurvey i Preven-cs
— Migració de bases de dades a SQL SERVER i Postgres
— Actualització zimbra – MTAs a SSIBE
— Actualització de servidors a SSIBE i FSE
— Instal·lació d’audiovisuals -Streaming- Palamós
— Renovació FW SSIBE
— WIFI a Palafrugell Gent Gran + pfsense
— Palafrugell Gent Gran: renovació servidor, canvi de plataforma Windows, samba4
— Cal destacar el projecte de canvi de la plataforma de treball de les estacions client cap a les noves versions de Windows. Això té un gran impacte a nivell econòmic, de feina i d’afectació als usuaris.

Enquesta de satisfacció del centre de serveis de suport SSIBE

S’han rebut 224 respostes de l’enquesta de satisfacció, i el centre de serveis de suport de SSIBE obté una valoració global de 8 sobre 10.

2016-emporsis-3

 

S’han portat a
terme un total
de 378 canvis
evolutius dels
aplicatius
de La Gavina

Els centres
de serveis de
suport han
resolt
7.796
incidències
Cal destacar
el projecte
de canvi de
la plataforma
de treball de
les estacions
client cap a
les noves
versions de
Windows
Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox