fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Professionals

L'any 2016 ha estat un any de continuïtat en el marc de les condicions del I Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada.

Malgrat encara en un entorn de contenció, en aplicació de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016 i alhora la decisió dels Òrgans de Govern de l'Entitat, es va retribuir la darrera part pendent de la paga extra de Nadal de 2012 i per tant es va recuperar íntegrament la paga extraordinària de desembre d'aquell any. Alhora es va poder posar en joc part de la retribució variable per objectius vinculada a l'equilibri pressupostari de l'entitat.

De l'anàlisi de resultats del projecte OPINA iniciat a finals de 2015, es van detectar àrees de millora diferents i específiques segons empreses, centres, àrees/serveis o col·lectius professionals, i d'altres comunes i transversals a tota l'entitat. En aquest sentit es van desplegar diferents plans d'acció que van comportar, pel conjunt del projecte, 19 grups de treball amb la participació de 339 professionals.

Amb la finalitat de donar visibilitat al projecte, es va configurar un espai informatiu específic a la Intranet OPINA 2015-2016, per tal que tothom pugui anar seguint l'evolució del mateix.

Estar plenament informat sobre el Pla de Formació, les sessions i jornades que s'organitzen, accedir al correu electrònic o llegir les notes informatives i, en definitiva, saber què està passant a l'empresa mentre –temporalment- no s'està en actiu, ha estat possible aquest 2016. Els professionals fixes discontinus en període de no crida, o aquells que estan gaudint d'una excedència per conciliació, per col·laboració en ONG, per Formació o Docència, poden accedir a la informació de la Intranet des de casa i disposar de la mateixa informació com si estiguessin treballant.

Estabilitat en el marc de relacions laborals del I Conveni de la Sanitat Concertada. Recuperació íntegra la paga extraordinària de desembre 2012

Projecte OPINA: 19 grups de treball amb la participació de 339 professionals i banner informatiu específic a la Intranet

Els professionals fixes discontinus en període de no crida, o aquells que estan gaudint d'una excedència per conciliació, per col·laboració en ONG, per Formació o Docència, poden accedir a la informació de la Intranet des de casa i disposar de la mateixa informació com si estiguessin treballant

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox