GESTIÓ ECONÒMICA 2019-07-03T12:58:02+00:00

_L’any 2018 el grau d’assoliment dels objectius del Servei Català de la Salut juntament amb les mesures de sostenibilitat econòmica i optimització dels recursos disponibles ha permès mantenir l’equilibri en el resultat i fer front a un 51,94% de les DPO. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

Compte de resultats. Imports en milers d'euros

wdt_ID Ingressos 2016 2017 2018
39 Ingressos activitat CATSALUT 62.145 64.392 65.830
40 Altres ingressos activitat 7.288 7.216 7.447
41 Altres ingressos explotació 2.928 3.057 3.134
42 Total Ingressos Explotació 72.362 74.664 76.411

 

wdt_ID Despeses 2016 2017 2018
39 Compres 13.895 14.084 14.399
40 Despeses de personal 46.464 47.451 48.257
41 Amortitzacions i provisions 2.296 3.754 3.788
43 Altres despeses d'explotació 9.598 9.281 9.844
44 Total Despeses Explotació 72.253 74.570 76.287

 

wdt_ID Resultat financer (pèrdua) 2016 2017 2018
39 Resultat financer (pèrdua) 104 91 113

 

wdt_ID Despesa generada 2016 2017 2018
39 Farmàcia (receptes) 15.922 16.218 16.522

Evolució Cash Flow. Imports en milers d'euros

wdt_ID Cash Flow 2016 2017 2018
39 Cash Flow 893 817 880

“Els recursos generats han permès la renovació dels actius i el retorn dels préstecs tot garantint la continuïtat de les operacions”

“El grup SSIBE presenta un fons de maniobra positiu mantenint la capacitat per fer front als pagaments a curt termini.”

Total inversions. Imports en milers d'euros

wdt_ID Inversió 2016 2017 2018
39 Milers d'euros 955 2.988 1.869

Total endeutament. Imports en milers d'euros

wdt_ID Endeutament 2016 2017 2018
39 Milers d'euros 19.696 20.008 20.776

Període mig de pagament i cobrament en dies

wdt_ID Període mig en dies 2016 2017 2018
39 Pagament 84 83 77
40 Cobrament 106 78 70