COMPROMÍS AMB LES PERSONES TREBALLADORES 2019-07-09T11:26:34+00:00

_Mantenim un alt grau d’exigència ètica amb els nostres treballadors.

Personal que ha gaudit d’excedència amb reserva de lloc de treball o reducció de jornada per motius de conciliació familiars o d’estudis

Mantenim un grau elevat d’exigència ètica en la nostra actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l’equip humà que forma part dels nostres centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de respecte, equitat i compromís en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l’equip humà pren forma en el marc del codi ètic: defensarem la igualtat d’oportunitats i afavorirem el seu desenvolupament tant en l’aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

En total s’han gaudit de 164 reduccions i 33 excedències.

*Altres assistencials: fisioterapeutes, assistent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial

Índex de rotació de profesionales

L’índex de rotació està determinat pel percentatge de moviments derivat del nombre de treballadors que es vinculen i desvinculen de l’empresa, en relació amb la quantitat total de mitjana de personal en l’organització.

Si bé l’índex de rotació pot interpretar-se de diferent forma depenent del sector econòmic i tipologia d’empresa, una ràtio prop de 0 mostra una estabilitat cohesionada en la plantilla, que coherentment correlaciona amb un bon clima laboral –entre d’altres-. El més important és que l’empresa sigui capaç de mantenir l’estabilitat en el nombre d’empleats, retenint els treballadors de qualitat.

Representació legals dels treballadors

A nivell de representació legal dels treballadors i en el marc del desenvolupament de les funcions que legalment tenen atribuïdes tant pel que fa a Delegats Sindicals, membres de Comitè d’Empresa i Delegats de Prevenció.

En total s’ha fet ús d’un total de 16.226 hores del crèdit sindical.

Projecte Empresa Saludable

La finalitat d’aquest projecte és impulsar i visualitzar l’esperit de la prevenció i els bons hàbits saludables, no només cap a la ciutadania, sinó també cap als propis professionals de l’entitat. Es treballa per poder consolidar un projecte que aporti valor als nostres professionals i a la pròpia organització i per tant també a la nostra comunitat, des de l’àmbit de les persones i per tant amb un enfoc de Responsabilitat Social Corporativa.

Les línies de treball de l’Empresa Saludable són la promoció de la salut i dels estils de vida saludables, l’atenció a l’ambient físic i psicosocial de treball, alhora que la participació en la comunitat.