Memòria de sostenibilitat 2014

Canvis i millores assistencials

Consolidació de la millora en accessibilitat i resolució
a l’Atenció Primària

Continuïtat en la millora de la resolució de l’accessibilitat i resolució de l’Atenció Primària, s’ha aconseguit:

Millora de l’eficiència dels equips d’atenció primària
Potenciar la coordinació entre àmbits assistencials
Reduir el temps d’espera de les consultes externes dels serveis hospitalaris
Millorar l’accessibilitat dels usuaris als seus referents d’atenció primària i evitar desplaçaments

Desplegament a les 4 àrees bàsiques de salut de l’ecografia i de la crioteràpia, així com bons resultats amb les tècniques d’infiltracions, cirurgia menor ambulatòria i administració del ferro.

A partir de la formació i entrenament dels professionals d’atenció primària, aquests assumeixen la realització de tècniques més especialitzades, sempre comptant amb el suport i coordinació del servei hospitalari de referència.

Adequació de les tasques i activitats a desenvolupar per part dels professionals donant resposta a les necessitats assistencials dels usuaris.

Visites no presencials

Les visites no-presencials responen a una necessitat de donar atenció a una sèrie de demandes no assistencials. L’objectiu principal és millorar l’accessibilitat a les consultes de primària.

Les visites no-presencials permeten resoldre determinats tràmits que no són una visita mèdica o d’infermeria. En molts casos s’evita que els usuaris tinguin que acudir presencialment al CAP.

Hi ha 3 tipus de visites no presencials:

Visita telefònica: el professional mèdic i/o d’infermeria atén per telèfon al pacient
Visita d’actualització del full de medicació: revisió i/o adequació d’aquest full
Visita de gestió: respon a edició d’informes per a mútues, ICAM, revisió de resultats i coordinació entre els diferents àmbits assistencials.

 Actualment un 13% de les atencions realitzades a l’atenció primària són visites no presencials.

Més accessibilitat i resolució a l’atenció primària.
Fem atenció no presencial en alguns tràmits.

Rutes assistencials per als pacients amb patologies cròniques

Implantació de les rutes assistencials al Baix Empordà, dintre de l’estratègia de cronicitat del Pla de Salut de Catalunya, en els processos de:

La depressió
La hipertensió arterial (HTA)
La insuficiencia cardíaca (IC)
La diabetes Mellitus (DM)
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

Aquestes rutes responen a un pacte entre els diferents proveïdors i professionals per donar resposta a determinades situacions de salut que afecten als pacients. Aconseguint una millora de l’atenció a les persones amb aquestes patologies i l’establiment i optimització dels circuits assistencials i la promoció per a una bona pràctica clínica . Així mateix, contribueixen a una millora del resultats en salut i qualitat de vida.

Millorem l’atenció als pacients amb malalties cròniques

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon al Baix Empordà

Finalitza amb l’Àrea Bàsica de Salut de Palamós la primera volta del programa de detecció precoç de Càncer de Colon al Baix Empordà, impulsat pel Departament de Salut.

Durant els 2 darrers anys han estat convidats a participar en aquest programa els homes i dones d’entre 50 i 69 anys de tots els municipis del Baix Empordà.

L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases inicials, abans que se’n presentin els símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo. En altres casos, es detecten lesions que, si no es tracten, amb el temps poden esdevenir càncer.

Teledermatologia

Augment en un 30% de les consultes virtuals (visita no presencial que es fa a l’atenció hospitalària a través dels professionals de l’atenció primària) del servei de dermatologia. Del total de primeres visites, el 23% són virtuals.

L’activitat no presencial, permet un augment de la resolució des de l’atenció primària, així com evitar que el pacient s’hagi de traslladar a un altre centre. Els bons resultats d’aquesta atenció es traslladen en una disminució de la reiteració de les visites i alhora, en una estabilitat del temps d’espera per a ser visitat en la consulta convencional.

Nova tècnica d’ Oftalmologia

Nova tècnica al servei d’oftalmologia: TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT), és una prova actualment molt utilitzada per el diagnòstic i seguiment de múltiples malalties de retina (sobre tot màcula) i nervi òptic. Les malalties amb més freqüència en el camp de la retina són les degeneracions maculars.

Urologia: incorporem la tècnica de prostatectomia radical oberta

Aquesta tècnica, la més indicada en el tractament del càncer de pròstata localitzat, evita als pacients haver de desplaçar-se al centre de referència.

Gràcies als darrers avenços, com la utilització del segellador de vasos LigaSure, la intervenció li suposa al pacient una reducció del sagnat, del dolor postoperatori, la millora de la continència o la funció sexual, i hi ha també una reducció de l’estada hospitalària i del temps per retornar a l’activitat normal.

Atenció infermera

Dintre de l’estratègia desplegada a la nostra entitat en una aposta per el desenvolupament de les competències avançades d’infermeria i el canvi de rol d’aquest col·lectiu dins l’organització.

S’ha posat en funcionament la Consulta d’infermeria d’immunomoduladors, nou dispositiu d’atenció ambulatòria d’infermera per a pacients amb malalties inflamatòries cròniques provinents de les especialitats de reumatologia, digestiu i dermatologia.

L’objectiu principal és millorar el control del malalt tractat amb fàrmacs inmunomoduladors. Donant informació i recolzament al pacient de forma personalitzada, amb l’objectiu de reforçar aspectes educatius, reduir l’ansietat i oferir ràpid accés a l’assessorament mèdic, tot això oferint una atenció individualitzada d’infermeria per a promoure, prevenir i resoldre les necessitats de salut que requereixin.

Aquesta consulta està orientada especialment a:

Evitar l’hospitalització dels pacients.
Afavorir la qualitat de vida i millorar la satisfacció dels pacients.
Reduir el nombre de visites a l’especialista garantint el control del pacient.
Disminució del temps per visita amb el metge.
Resoldre dubtes o problemes als pacients sobre la seva malaltia.
Reduint les trucades als especialistes així com les visites al servei d’urgències.

Aquesta consulta s’afegeix a l’oferta de dispositius d’atenció d’infermera de que disposem:

Atenció oncològica
priorització de pacients en llista d’espera per intervenció de pròtesi de genoll
anestesia preoperatoris
sedacions/endoscòpies
per al maneig de pacients VIH
per seguiment de la neoplàsia de mama
gestió de la demanda infermera a urgències

Aconseguint amb èxit unes consultes i atenció especialitzades d’infermeria altament resolutives i garantint un alt nivell de qualitat en l’atenció i seguiment del pacient.

En la mateixa línia es consoliden noves tècniques d’infermeria com és l’aplicació de la teràpia de pressió negativa (TPN).

La teràpia de pressió negativa és una tècnica que s’aplica pel tractament de ferides amb una tecnologia no invasiva que afavoreix la cicatrització. Aquesta tècnica s’aplica a l’hospital des de fa més 2 anys i la realitza personal d’infermeria format per fer-ho.

La teràpia de pressió negativa aporta beneficis i avantatges al maneig de pacients amb ferides i els principals avantatges són:

Redueix el nombre de cures.
Rehabilitació precoç.
Menys trastorns en el seu estil de vida.
Millora de la qualitat de vida.

 

Treballem per millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.

 

Tractem les ferides amb tècniques no invasives.

Recepta electrònica

Conclou el procés d’implantació de la recepta electrònica a tots els nostres centres, aquest procés es va iniciar a l’atenció primària, tot seguit als centres d’atenció a la dependència i per finalitzar a l’hospital d’aguts.

En el darrer any pràcticament totes les receptes, s’han fet electrònicament. Tanquem el 2014 amb un 97% en grau d’implementació de la recepta electrònica.

Aquest sistema potencia la integració entre àmbits assistencials i millora la seguretat clínica dels pacients reduint els possibles errors en la medicació especialment en el cas dels malalts crònics, alhora que permet als diferents professionals que intervenen en el procés d’atenció d’un pacient, a accedir al pla de medicació únic pel pacient, fet que permet la detecció de possibles interaccions i incompatibilitats entre medicaments.

 

Atenció d’infermeria en patologia aguda

Consolidació del rol del personal d’infermeria en el maneig de patologies agudes, fins ara el seu paper ha estat, majoritàriament, associat en l’aplicació de tractaments i tècniques indicades pels professionals mèdics.

Des de la posta en marxa d’aquesta iniciativa, la infermera ha adoptat un paper clau en l’atenció al pacient agut, amb l’ús de guies d’actuació i/o protocols específics per a l’atenció de determinades patologies, així com l’adequació de la formació han permès orientar a la infermera cap a aquestes noves dinàmiques de treball, essent finalistes de determinats processos aguts.

Des del seu inici al 2012, el 25% del total de visites urgents ha estat resolt només amb la intervenció del personal d’infermeria. A més, aquest ha participat en el 44,7 % de les atencions.

Activitat d'atenció infermeria en patologia aguda 2014

Altres

8

Anticoncepció d'emergència

312

Conjuntivitis

226

Cos estrany ocular

229

Cremada

515

Ferida

3828

Hemorràgia subconjuntival

89

Molèsties urinàries

2189

Mossegada

216

Odontàlgia

735

Otàlgia

45

Picada de medusa

48

Picada d'insecte

792

Picada peix aranya

34

Poagre (gota)

34

Punxada de garota

289

Varicel·la en nens_PED

23

Voltadits

197

9809

Activitat: atenció infermera patologia aguda

innovacio

Àmbit dependència

Palamós Gent Gran

Instauració dels controls de Pressió Intraocular, amb el suport d’una infermera de l’EAP Palamós evitant desplaçaments innecessaris dels residents de PGG per realitzar una tècnica senzilla.

Donació de 4.500€ per part de la Fundació “La Caixa” per a un projecte d’activitats formatives destinades a la gent gran.

 

Palafrugell Gent Gran

S’assoleixen els objectius assistencials i pressupostaris fixats.
El mes de gener es fa un simulacre d’incendi.
Es crea el Consell de Participació.

 

Fundació Guíxols Surís

A partir de l’1 de gener 2014 es va procedir a la subrogació de l’activitat -i conseqüentment de les persones que la porten a terme- del Consorci Surís Sant Feliu a la Fundació Guíxols Suris.

S’assoleixen els objectius assistencials i pressupostaris fixats.

 

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

Se celebra el desè aniversari del centre.
El mes de novembre es fa un simulacre d’incendi.
Visita de GALGOS 112.

 

Residència Surís

Donació de plafons fotogràfics per a la decoració del centre per part del Sr. Francesc Soler.

 

Centre de Dia de Sta. Cristina d’Aro

Tancament del centre de dia en data 1 juliol per acord de l’Ajuntament de Sta. Cristina d’Aro i canvi d’ús en centre ocupacional per a discapacitats.

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer