Memòria de sostenibilitat 2014

Emporsis serveis informàtics

A nivell organitzatiu i de sistemes

S’ha definit un acord de nivell de servei (SLA) amb el centre de Palamós Gent Gran com a prova pilot. Aquest ha de permetre fer un seguiment acurat de la qualitat del servei que prestem a aquest centre. Després s’ha de fer extensiu a la resta de centres.
S’ha implementat una figura d’enllaç per fer el seguiment operatiu del servei de suport i les diferents Direccions.

S’ha implementat una nova versió del quadre de comandament integrat pel seguiment mensual a nivell de serveis.

S’han creat uns nous informes de seguiment per procés de part i de la seguretat del pacient.

Ampliació i actualització de les cabines d’emmagatzemament de tota la informació de l’Entitat per disposar de més capacitat i seguretat.
Implementació del servei d’accés lliure a Internet pels pacients ingressats a Hospital i Palamós Gent Gran (Wifi-Pacients)

 

Millores en els aplicatius de gestió assistencial:

Automatització de la impressió dels consentiments informats al mateix moment de demanar una prova i el seu posterior seguiment d’estat un cop escanejat el document signat.
Implementació del nou programa de registre assistencial en l’àrea de Diàlisi
Anàlisi i suport a la implantació del nou programa de RRHH
Adaptació de les comunicacions amb HC3 al nou format de missatgeria
Publicació a l’HC3 dels informes d’Espirometries estructurats
Declaració al CatSalut de la llista d’espera de CCEE
Implementació del nou visor d’imatges mèdiques RaimViewer
Adaptacions requerides per recepta electrònica SIRE
Adaptacions requerides per la declaració del CMBD
Anàlisi i desenvolupament d’un registre específic per VIH
Millores per la interpretació i visualització del programa PAPPS de primària
Millores en la visualització del cens de treball d’infermeria a Hospitalització
Millores per adaptar els circuits de registre i facturació a la nova situació amb
l’ICO
Adaptacions als nous requeriments de facturació MHDA
Millora contínua de diferents aspectes del programari Gavina.

 

Destinació dels recursos de desenvolupament de programari:

49% a millores d’aplicatius ja existents
38% a nous aplicatius o funcionalitats que no existien
13% a correcció d’errors

 

Incidències rebudes al Centre de Serveis de suport a l’usuari de SSIBE:

S’han rebut un total de 5.760 peticions. D’aquestes un 64,18% per telèfon, un 28,61% per la intranet, un 7,20% per correu electrònic i la resta de forma presencial.

El 50,36% d’aquestes peticions venen de l’Hospital, el 18,92% són peticions de les ABS, un altre 18,32% dels Serveis Centrals de SSIBE, un 7,26 de Palamós Gent Gran i la resta d’altres centres del grup.

La mitjana d’incidències rebudes en un dia laboral és de 18,5

El 75,79% de les incidències s’han resolt el mateix dia de la notificació.
D’aquestes:

-Un 8,45% de les incidències es resolen amb la mateixa trucada
-Un altre 51,01% més es resolen en un temps màxim de dues hores
-Un altre 16,33% més es resolen el mateix dia.
-Un altre 14,41% es resolen en un termini d’entre un i set dies.
- I el 9,80% restant es resol en més de set dies

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer