Memòria de sostenibilitat 2014

Gestió econòmica

Compte de resultats. Imports en milers d’euros

 

2012

2013

2014

Ingressos activitat CatSalut

61.186

59.941

57.372

Altres ingressos activitat

6.004

6.091

7.194

Altres ingressos d'explotació

2.804

2.649

2.781

Ingressos financers

0

3

106

Ingressos extraordinaris

150

7

1.234

Total ingressos

70.144

68.691

68.687

Compres

12.677

12.776

12.355

Despeses de personal

45.718

44.241

44.707

Amortitzacions i provisions

3.164

2.840

2.639

Altres despeses d'explotació

8.268

8.488

8.805

Despeses financeres

314

291

166

Despeses extraordinàries

27

13

12

Total despeses

70.170

68.649

68.684

Despesa generada

Farmàcia (receptes)

17.066

15.467

15.717

Malgrat la complexa conjuntura general s’ha assolit l’equilibri pressupostari i s’ha fet front a un 81,35% de les DPO. Part de l’equilibri en els resultats es deu a l’elevat assoliment dels objectius del Servei Català de la Salut i a la disminució de les despeses financeres. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

 

Cash Flow generat. Imports en milers d’euros

gestioeconomica

Els recursos generats han permès la renovació dels actius i el retorn dels préstecs per garantir la continuïtat de les operacions.

Grup SSIBE fons de maniobra 2012 / 2013 / 2014. %

 

fonsmaniobra

fonsmaniobra2

fonsmaniobra3

 

 

Anàlisi de la inversió. Imports en milers d’euros

analisiinversio

Anàlisi de l’endeutament. Imports en milers d’euros

endeudament

Periode de mig pagament i cobrament en dies

 

2012

2013

2014

A proveïdors i creditors

95

84

91

A clients

131

95

104

Malgrat la complexa conjuntura general s’ha assolit l’equilibri pressupostari.

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer