Memòria de sostenibilitat 2014

Mutual i privada

Sabem que la funció fonamental del nostre centre és configurar un servei públic de qualitat i ser un referent de qualitat i rigor en la gestió de la xarxa pública. No obstant això, seguim amb l’objectiu de diversificar les fonts de finançament, doncs necessitem més recursos del que aporta el CatSalut per poder mantenir la nostra institució. Els recursos que aporta l’activitat realitzada per contracte amb diferents mútues i asseguradores, sumada a l’activitat de pagament directe dels pacients, encara és un percentatge molt baix del nostre pressupost. Segueix essent un objectiu estratègic incrementar aquests ingressos per poder mantenir l’activitat assistencial en el seu conjunt.

L’any 2014 ha estat especialment dedicat a actualitzar i intensificar la nostra relació amb les mútues i companyies d’assegurances. Cal destacar la feina feta en l’actualització de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals que calia adaptar al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprovava el text refós de la Ley de Contratos del Sector Público, ja que finalitzava el període d’adaptació previst en el mateix Decret.

Pel que fa a les entitats d’assegurances de salut, a més d’incrementar el nombre de convenis, hem realitzat activitats conjuntes de promoció dels nostres serveis.

També hem seguit promocionant el nostre centre amb el nom d’Hospital Clínic Costa Brava a través de plataformes digitals i d’operadors turístics, especialment aquells que es dirigeixen a públic extracomunitari, i hem continuat amb campanyes publicitàries per donar a conèixer a la població aquesta activitat.

En l’apartat d’ampliar i diversificar l’oferta de serveis més enllà del que estableix l’oferta pública, s’han posat en funcionament, amb una bona acollida per part de la ciutadania, unitats com l’ozonoterapia, l’osteopatia i el servei interdisciplinar de Rendiment i Medicina Esportiva.

En la interrelació entre aquesta nova oferta assistencial i la ciutadania, hem participat activament en activitats esportives de la comarca.

La Generalitat de Catalunya, desenvolupant el que estableix l’article 162.1 de l’Estatut d’Autonomia, va publicar el DECRET 108/2014, de 22 de juliol, pel qual s’estableix el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport. Per tant, vàrem preparar i presentar la petició d’esser acreditats com a centre de nivell 3, ja que comptem amb reconeguts professionals i bones instal·lacions.

 

La facturació del conjunt de l’activitat mutual i privada ha augmentat un 9% respecte a l’any anterior

mutual
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer