Memòria de sostenibilitat 2014

Medi ambient

S’ha continuat amb el treball d’implantació de bones pràctiques ambientals en tasques assistencials, administratives, de neteja, restauració i manteniment. S’ha realitzat un programa de formació ambiental adequat a les nostres necessitats i s’han seguit realitzant accions de millora continua.

A destacar en la minimització del consum de gas natural accions de millora en els circuits de calefacció i aigua calenta que han permès un estalvi de gas natural del 25% respecte l’any 2013.

S’estan realitzant accions de millora de l’enllumenat tant interior com exterior amb la substitució d’enllumenat convencional per enllumenat LED. Amb aquestes accions s’han assolit estalvis de consum elèctric de fins al 70% respecte al consum amb llum convencional. El consum d’energia elèctrica total ha disminuït un 5%.

S’han realitzat importants accions encaminades a l’estalvi d’aigua com la recuperació d’aigües de rebuig de les instal·lacions de la planta de tractament d’aigües d’hemodiàlisis. També s’ha insistit molt en la prevenció de fuites d’aigua a tots els centres. Tot i que en alguns centres s’han assolit importants estalvis d’aigua, el consum total d’aigua potable a la entitat ha augmentat un 10%.

Cal destacar la implantació de pots de mostra de formol preparats per a la recol·lecció de mostres, això ha permès una manipulació zero de formol per part dels professionals, així com la prevenció de vessaments accidentals d’aquest producte i l’optimització del consum d’aquest producte.

Aquest any 2014, degut a una millor segregació dels residus sanitaris, s’ha assolit una disminució en la generació de residus punxants i tallants (19%), infecciosos (6%) i citotòxics (23%) respecte l’any 2013.

En el camp de la compra verda i de proximitat destaca la feina realitzada per part d’Emporhotel a les cafeteries dels nostres centres, l’ús de paper de plata, s’han introduït sobres de sucre de paper reciclat, llet d’avena i de soja i el pa està elaborat amb farina de l’Empordà.

Des del departament de compres s’ha implantat una sistemàtica per al control i devolució de material caducat per tal d’optimitzar la gestió d’estocs.

Subministraments 2013/2014

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/activitat
ponderada)

Aigua potable

2013

2014

%

2013

2014

%

Total

40.021

42.050

5,01

0,05

0,05

2,77

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/m2 superfície
enjardinada)

Aigua de pou

2013

2014

%

2013

2014

%

Palamós Gent Gran

672

450

-33,04

0,52

0,35

-32,69

 

Valors
absoluts (kWh)

Indicador
(kWh/m2)

Energia elèctrica

2013

2014

%

2013

2014

%

Total

5.231,785

5.010,340

-4,23

153,91

147,40

-4,23

Gas natural

Total

4.520.757

3.565,837

-21,12

139,84

110,30

-21,12

Impacte ambiental 2013/2014

 

 

Valors absoluts Tn Co2
per consum
energètic total

Tones de CO2 entitat

2013

2014

%

Total

2.207

1.989

-10

Residus sanitaris 2013/2014

 

Valors
absoluts (Kg)

Indicador
(kg/activitat
ponderada)

GRUP III:
Punxants
o tallants

2013

2014

%

2013

2014

%

Total

22.049

20.266

-8,09

0,026

0,024

-10,17

GRUP III: Infecciosos

Total

308.842

327.758

6,12

0,54

0,56

3,63

GRUP IV: Citotòxics

Total

36.715

27.458

-25,21

0,047

0,035

-26,93

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer