Memòria de sostenibilitat 2014

Ciuta_Enque-satis_ini_p

Enquestes de satisfacció

Enquesta CatSalut atenció urgent hospitalària 2013

D’acord amb aquesta enquesta obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,44 sobre 10, que ha millorat en relació al 2010 (8,13) i que se situa per sobre de Catalunya (8,19).

El 85,6% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre. I aquest resultat ha millorat en relació al 2010 (81%), situant-se per sobre del percentatge de Catalunya (83%)

L’enquesta obté valors d’excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 9 preguntes:

 els acompanyants varen poder estar amb vostè

• respecte a la intimitat

• tracte personal d’infermeria, facultatius i zeladors

• explicació del perquè de l’ingrés

• si es van entendre les explicacions

 informació entenedora

 informació sobre les proves

 

Les preguntes que obtenen valors estàndards (entre el 75 i el 90% de valoracions positives) són:

  comoditat sala espera i llitera

 condicions del lloc on va ser atès

 temps d’espera pel metge

 temps dedicació del metge

 temps total a urgències

 disposició per escoltar-lo

• sensació d’estar en bones mans

informació malaltia

informació coherent

no explicar coses davant de tothom

organització del servei

van resoldre el motiu

 

I les àrees de millora són (menys del 75% de valoracions positives):

 informació del temps d’espera

 mentre esperava algú vigilava com es trobava

 permís per informar a la família

enquesta
Ciut_Enqu-sati_a_Emba_p

Enquesta CatSalut embaràs, part i puerperi 2013

En relació a l’última enquesta de satisfacció de l’embaràs, part i puerperi, obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,44 sobre 10, que millora en relació a la puntuació de l’any 2010 (8,13) i que se situa pròxim a la de Catalunya (8,19).

El 86,6% de les enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre. I aquest resultat ha disminuït en relació al 2010 (90%), en canvi se situa per sobre del percentatge de Catalunya (84,6%)

L’enquesta obté valors d’excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 15 preguntes (d’un total de 28):

 les instal·lacions del centre

 haver d’anar a l’hospital pel seguiment

 poder triar la persona acompanyant

 respecte a la intimitat

 ajuda pel dolor en el part

 si s’entenien les explicacions

 tracte personal dels/ de les metges/esses infermera/es i llevadors/es

 mateixos criteris dels professionals durant tot el procés

 seguiment i control de tot el procés

 

Les preguntes que obtenen valors estàndards (entre el 75 i el 90% de valoracions positives) són:

 informació sobre el seguiment de l’embaràs

• com valora l’estada a l’hospital

• seguiment del fill/a

 ajuda dolor en el postpart

• informació per després del part

• seguiments del puerperi

• estar en bones mans durant el puerperi

 

I les àrees de millora són (menys de 75% de valoracions positives):

• informació suficient embaràs

 informació suficient de les proves que li van fer

• informació suficient del part i del postpart

enquestaembaras
Ciut_En-satis_a_Reha_p

Enquesta CatSalut rehabilitació ambulatòria 2013

Els resultats indiquen un alt nivell de satisfacció entre els/les usuaris/àries amb valors d’excel·lència en 10 dels 19 ítems de l’enquesta.

En relació a l’enquesta de satisfacció rehabilitació ambulatòria obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 7,9 sobre 10, que se situa pròxim a la de Catalunya (8).

El 87,8% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre, situant-se aquest resultat per sobre del percentatge de Catalunya (86,1%)

L’enquesta obté valors d’excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 10 preguntes d’un total de 21 preguntes:

 informació del cas en la primera visita

 professionals per atendre dubtes en les sessions

 informació entenedora

 tracte dels/de les metges/esses, fisioterapeutes i personal administratiu

 neteja de les instal·lacions

 coherència de la informació

 sensació d’estar en bones mans

 informe final a l’acabar la rehabilitació

 

Les preguntes que obtenen valors estàndards (entre el 75 i el 90% de valoracions positives) són:

 temps d’espera per començar les sessions

• explicació sobre el procés

• temps de dedicació dels professionals

 disposició del professional de referència durant el procés

•  condicions dels aparells i materials

• coordinació entre els professionals

• capacitat per escollir o canviar horaris

 

I les àrees de millora són (menys del 75% de valoracions positives):

• quantitat de persones durant les sessions

 millora proporcionada pel tractament

enquestareha
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer