fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Gestió econòmica

Compte de resultats. Imports en milers d’euros

 

2013

2014

2015

Ingressos

Ingressos activitat CatSalut

59.941

57.372

61.591

Altres ingressos activitat

6.091

7.194

7.119

Altres ingressos d'explotació

2.656

4.015

2.530

Total ingressos Explotació

68.688

68.581

71.239

Despeses

Compres

12.776

12.355

15.171

Despeses de personal

42.078

43.060

44.800

Amortitzacions i provisions

5.003

4.286

1.712

Altres despeses d'explotació

8.501

8.817

9.423

Total despeses Explotació

68.358

68.518

71.106

Resultat financer (pèrdua)

Resultat financer (pèrdua)

288

60

131

Despesa generada

Farmàcia (receptes)

15.467

15.717

15.796

L’any 2015 el grau d’assoliment dels objectius del Servei Català de la Salut juntament amb la contenció de les despeses financeres ha permès mantenir l’equilibri en el resultat i fer front a un 64% de les DPO.
Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

 

Anàlisi de l’evolució dels resultats. Imports en milers d’euros

 

Evolució Cash Flow. Imports en milers d'euros

 

 

Grup SSIBE fons de maniobra 2014 / 2015. %

 

Anàlisi de la inversió. Imports en milers d’euros

Anàlisi de l’endeutament. Imports en milers d’euros

Període mig de pagament i cobrament en dies

 

2013

2014

2015

A proveïdors i creditors

84

91

94

A clients

95

104

72

Els recursos generats han permès la renovació dels actius i el retorn dels préstecs tot garantint la continuïtat de les operacions.

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox