fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Professionals

El 2015 ha estat un any de molta activitat en relació als condicionants laborals que envolten als professionals que treballen en aquesta entitat. S’han produït importants canvis en l’àmbit de les relacions laborals del sector, s’han adquirit compromisos estratègics quant a la gestió de les persones i s’han implementat novetats operatives.

Després d’un llarg període de negociacions, va ser possible re-configurar un conveni de sector amb un ampli consens i disposar des del maig de 2015 del I Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada. Per primera vegada estan sota un mateix marc de relacions laborals els diferents subsectors de salut: Atenció Especialitzada, Primària, Sociosanitària i Salut Mental i per tant s’homogeneïtzen les condicions de tot el col·lectiu de treballadors.

Aquest fet va permetre recuperar les taules salarials tot i incorporant el 5% que s’havia detret l’any 2010, descongelar retribucions de Carrera Professional i fins i tot posar en joc part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

En aplicació de la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2015 i alhora la decisió dels Òrgans de Govern de l’Entitat, es va recuperar la part meritada de la paga extra de Nadal de 2012 que no s’havia pagat.

Des d’un punt de vista estratègic i amb una aposta clara per incorporar la percepció i l’opinió dels professionals, el mes de novembre es va desplegar l’enquesta OPINA, amb la finalitat de mesurar el clima laboral, la satisfacció i el compromís dels treballadors/es, alhora avaluar el Risc Psicosocial i explorar de nou l’àmbit de la Igualtat d’Oportunitats.

El nivell de participació a nivell global va ser del 57%, per sobre del nivell de sector. A la llum dels resultats, en general i per empreses, centres o unitats, caldrà desenvolupar en els propers anys plans d’acció que reforcin aquells aspectes més febles, que facilitin el creixement professional i alhora facin de la nostra organització un espai de confort personal per a tothom.

A nivell operatiu, s’ha canviat el programari de Recursos Humans –planilla, contractació i nòmina- passant a una plataforma integrada que ha de permetre avançar en l’automatització i optimització de diversos circuits.

També s’ha facilitat el procés d’acollida i integració de nous professionals amb la inclusió d’un banner específic a la Intranet amb la documentació de referència.

S'han adquirit
compromisos
estratègics
quant a la gestió
de les persones:
desplegament
enquesta OPINA.

S'han produït
importants canvis
en l'àmbit de les
relacions laborals
del sector:
I Conveni de
la Sanitat Concertada,
recuperació taules
salarials i part
meritada de la Paga
Extra Nadal 2012.

Novetats operatives:
nou programari de
recursos humans
i nou banner a la
Intranet Acollida
Nous Professionals.

Personal contractat a 31/12/2015 (totes les empreses) per edat i sexe

 

2014

2015

Nombre homes

327

327

Nombre dones

1.214

1.248

Mitjana edat homes

44

44

Mitjana edat dones

43

43

Persones contractades

1.541

1.575

Personal contractat a 31/12/2015 per empreses

Entitat SSIBE

2014

2015

Fundació Hospital de Palamós

803

819

Consorci Assitencial Baix Empordà

201

206

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE

55

60

Total SSIBE

1.059

1.085

Empreses participades

2014

2015

Emporsis AIE

22

22

Emporhotel AIE

242

250

Empreses gestionades

2014

2015

Fundació Palafrugell Gent Gran

89

91

Fundació Guíxols Surís

129

127

Total personal

1.541

1.575

Personal contractat a 31/12/2015 per categories professionals

 

2014

2015

Facultatius

261

260

Infermeria

289

294

Auxiliars infermeria

340

326

Zeladors

46

45

Altres Assistencials*

109

143

Admissions

129

130

Administració central

72

71

Serveis generals (hoteleria i manteniment)

295

306

Total personal

1.541

1.575

* Altres assistencials: fisioterapeutes, teràpia ocupacional, logopeda, llevador/a, assistent/a social, optometrista, dietista...

Piràmide per edat i sexe. Homes Dones

> 60 anys

21

69

55 - 59

31

131

50 - 54

44

184

45 - 49

63

208

40 - 44

52

179

35 - 39

49

162

30 - 34

34

150

25 - 29

24

96

20 - 24

8

58

< 20 anys

1

11

`
Compromís amb les persones treballadores  

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà manté un elevat grau d'exigència ètica en la seva actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l'equip humà que forma part dels seus centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de respecte, equitat i compromís en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l'equip humà pren forma en el marc del Codi Ètic: SSIBE Defensarà la igualtat d'oportunitats i afavorirà el seu desenvolupament tant en l'aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

Personal que ha gaudit d'excedència amb reserva de lloc de treball o reducció de jornada per motius de conciliació familiars o d'estudis
2015-homesidones
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox