EMPORSIS SERVEIS INFORMÀTICS 2020-08-05T08:48:42+00:00

_S’han fet 331 canvis evolutius del programa La Gavina i 1.638 peticions de canvis no evolutius de La Gavina.

_Del total de peticions (7.132) el 72% s’han resolt dins de les primeres 24 hores.

Emporsis Serveis Informàtics

Ens organitzem en quatre àrees funcionals especialitzades:

 • Suport a l’usuari: és la que atén totes les incidències i/o consultes dels usuaris i també s’encarrega de la instal·lació i manteniment de les estacions de treball.
 • Enginyeria del programari: és l’encarregada de desenvolupar i mantenir els diferents aplicatius propis així com les integracions d’aquests amb d’altres aplicatius de tercers
 • Sistemes: té per objectiu mantenir el funcionament tota la infraestructura tecnològica dels 6 centres de procés de dades i les xarxes de comunicacions.
 • Explotació de la informació: és l’encarregada d’extreure i validar les dades dels diferents aplicatius comuns per alimentar els quadres de comandament.

L’equip humà el formen 22 treballadors, amb perfil de tècnics o enginyers informàtics, i aquest any s’han pogut incorporar 3 alumnes en pràctiques.

Enginyeria dels programes

S’han atès 1638 peticions i s’han portat a terme un total de 331 canvis evolutius dels aplicatius de La Gavina (sistema integrat d’informació assistencial de SSIBE).

La dedicació per dur-los a terme ha estat de 9556 hores, un 11% més respecte de 2018. La distribució d’aquests canvis segons la tipologia per quantitat i dedicació ha estat la següent:

_S’ha desenvolupat la nova APP SSIBE com un canal més segur i personalitzat amb el pacient i que facilita la gestió de visites.

Els principals projectes estratègics d’evolutiu Gavina realitzats durant 2019 han estat els següents:

 • Derivacions de proves externes cap a H. Trueta (en procés ICO,IDI) per IS3
 • TSNU: Peticions de Transport Sanitari No Urgent informatitzades per IS3, excepte les complexes de RHB i Diàlisi
 • Implementar la capacitat per rebre formularis de derivació per IS3
 • SIRE: prescripció de formules magistrals + millores i actualització WS
 • Integració de WS de consulta HC3 d’Escales de Valoració
 • Posta en marxa de Nefrolink a PalamosAcabar el desplegament del projecte MHDA
 • Implantació de la integració de Nefrolink amb Gavina a Palamos
 • Crear una nova eina Gavina per facilitar la cerca codis CIM10 als professionals assistencials
 • APP per a l’usuari amb funcionalitats de: citació/reprogramació; pla de medicació activa; pauta activa de TAO; notificacions; etc.
 • Actualitzar el mòdul de pautes Tractaments Anticoagulants Orals
 • Integració amb el nou sistema de gestió de la cafeteria i utilitat per pagar amb la tarja identificativa de treballador
 • Funcionalitat per adjuntar documentació digitalitzada als assentaments comptables
 • Possibilitat de generació de les factures destinades a les administracions públiques en format eFactura-XML

La dedicació de recursos dedicació a evolutius Gavina s’ha desviat del patró establert (70%-30%), essent quasi igual la dedicació als nous projectes (48%) que al circuit de millores (45%).

Àrea de sistemes

Principals projectes:

En els CPS de SSIBE:

 • Actualització SO proxys inversos i limita versions SSL a usar
 • Actualització darreres versions Ensemble
 • Nou servidor enginyeria – Linx
 • Actualització electrònica xarxa CPD2
 • Actualització Zimbra (tot el grup SSIBE)
 • Actualització Servidor PACS
 • Implantació WSUS, EPO
 • Nou sistema TPV – Cafeteria

Àrea d’explotació de la informació

Principals actuacions:

 • Adaptació dels informes de farmàcia IQPF als objectius CatSalut 2019 (essencials, biosimilars, categoria C…)
 • Adaptar els informes existents, per poder fer un seguiment de l’activitat de la nova Unitat Mèdica Ambulatòria.
 • Nous informes de Seguiment de tractaments MHDA
 • Cens d’urgències per saber el volum de pacients a cada hora, per a qualsevol dia.
 • Infografia de l’activitat de les Urgències d’estiu a l’hospital i ABS.
 • Generació mensual de l’informe de Consum Intern, sol.licitat pel Ministerio i que es publica al portal CatSalut.
 • Informe personalitzat per a infermeria, per tal que cada profesional pugui fer un seguiment de la seva població assignada i els seus indicadors.
 • Publicació a l’aplicació BS3 de la informació mensual de les altes d’aguts.

Àrea de suport a l’usuari

_Els centres de servei i suport han resolt 6451 incidències.

_Un 70,36% de les incidències s’han resolt dins de les primeres 24h.

S’han rebut 6.944 peticions en horari laboral i 188 en horari de guàrdia localitzable

Increment d’un 7% de peticions respecte de l’any anterior i baixada d’un 4% de les incidències de guardia. Moltes de les peticions no acaben en cap evolutiu o canvi a Gavina.

Millora en la recepció de peticions per canals digitals i un estancament de les peticions telefòniques.

Enquestes de satisfacció del Centre de Serveis de Suport a l’Usuari

_S’han rebut 500 enquestes completades de valoració del servei i s’ha obtingut una valoració global de 8,9 sobre 10.

S’han portat a terme enquestes de satisfacció als professionals que han utilitzat els serveis de suport a l’usuari. Aquestes enquestes donen l’oportunitat d’expressar comentaris de millora i són totalment anònimes.