Memòria de sostenibilitat 2013

Mutual i privada

D’acord al que establia el Pla Estratègic 2009-2012, en els factors claus d’èxit de SSIBE, a l’apartat que fa referència a diversificar les fonts de finançament diversificant els clients, durant l’any 2013 s’ha potenciat l’Hospital Clínic Costa Brava.

Després d’analitzar-ne els avantatges i els inconvenients, s’ha iniciat la primera publicació destinada a la difusió pública del tots els serveis que amplien la cartera dels que cobreix la sanitat pública (CatSalut), fonamentalment determinats aspectes de la reproducció assistida, medicina de l’esport, cirurgia plàstica, suport psicopedagògic i aquells destinats a la demanda privada. Aprofitant la presència de l’Hospital en una fira de turisme a Moscou, s’ha elaborat el primer catàleg amb finalitat publicitàries i s’està treballant amb l’elaboració de l’entorn web (www.hospitalcliniccostabrava.com).

La població autòctona ha de saber que l’hospital pot cobrir un ventall més ampli que el que coneix amb la seva relació quotidiana als centres de salut de referència, i la població estrangera ha d’acostar-se a l’hospital sabent que té una línia privada que amplia les seves possibilitats d’assistència.

Així doncs, l’any 2013 s’ha iniciat la diferenciació clara del circuit hospital per al nostre important rol en la sanitat pública de Catalunya i del circuit clínica per a tots aquells usuaris privats o coberts per una asseguradora lliure.

 

Informació-Promoció

Per tal que la població conegui aquesta línia privada, s’han fet diferents accions de promoció:

• Edició d’un catàleg imprès que vincula la qualitat assistencial i la riquesa paisatgística

• Assistència a fires de turisme

• Fulls d’oferiment dels nostres serveis a immobiliàries i altres serveis turístics

• Falques radiofòniques

• Anuncis a premsa escrita

• Treball amb institucions de promoció turística (Consorci Girona-Costa Brava, Turisme Catalunya, Costa Brava Centre, àrees de promoció econòmica dels ajuntaments, Cambra, Port…)

 

Adaptar els circuits

Per fer compatible la bona assistència pública amb l’ampliació del treball directament ofertat a mútues i particulars:

• Acords dels òrgans de Govern i de direcció per tal que aquesta línia tingui circuits i esquema tarifari propi, així com unes normes de funcionament ben definides.

 

Esperit de millora

Ampliació de l’oferta, ja que s’han d’oferir tots els serveis possibles, sense que això dificulti la millora constant de la nostra funció pública.

 

Nous mercats

S’han d’estudiar nous mercats perquè que la demografia del nostre entorn està canviant i la presència de ciutadans procedents de la Federació Russa creix per sobre de qualsevol altra procedència.

 

Centre de formació de professionals

S’ha explotat l’oferta formativa com una font d’ingressos econòmics i durant 2013 s’han realitzat cursos de reproducció assistida i de gestió de centres de llarga estada a professionals de Moscou.

 

Activitat i facturació

L’any 2013 la facturació del conjunt de l’activitat mutual i privada ha incrementat un 2,3%  en relació a l’any 2012. Concretament, les noves línies d’activitat mutual i privada engegades el 2013 han suposat un  increment en l’import facturat del 18% en relació a l’any 2012.

04_grafic_Activitat_noves_linies
© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer