Memòria de sostenibilitat 2013

Professionals

Personal contractat a 31/12/2013 (totes les empreses)

 

2012

2013

Nombre homes

313

321

Nombre dones

1.200

1.187

Mitjana edat homes

43

44

Mitjana edat dones

42

43

Persones contractades

1.513

1.508

Personal contractat a 31/12/2013 per empreses

Entitat SSIBE

2012

2013

Fundació Hospital de Palamós

800

800

Consorci Assistencial Baix Empordà

200

197

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

56

55

Total SSIBE

1.056

1.052

Emporsis AIE

21

21

Emporhotel AIE

217

225

Empreses gestionades

2012

2013

Fundació Palafrugell Gent Gran

92

86

Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran

127

124

Total personal

1.513

1.508

La Fundació Hospital de Palamós inclou el personal de l’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran
El Consorci Assistencial del Baix Empordà inclou el personal de l’ABS La Bisbal d’Empordà, l’ABS Torroella de Montgrí, l’ABS Palafrugell i l’ABS Palamós

Consoric Surís Sant Feliu Gent Gran: inclou els treballadors dels centres Sant Feliu Gent Gran, Residència Surís i Centre de Dia Santa Cristina

Personal contractat a 31/12/2013 per categories professionals

 

2012

2013

Facultatius

267

260

Infermeria

274

274

Auxiliars infermeria

341

334

Zeladors

42

46

Altres Assistencials

120

118

Admissions

105

101

Administració central

86

90

Serveis generals

278

285

Total personal

1.513

1.508

*Altres assistencials: fisioterapeutes, teràpia ocupacional, logopeda,
llevador/a, assistent/a social, optometrista, dietista...
Piràmide per edat i sexe. Homes Dones

60 - 64

15

44

55 - 59

33

117

50 - 54

36

167

45 - 49

62

208

40 - 44

53

185

35 - 39

44

176

30 - 34

44

140

25 - 29

22

95

20 - 24

10

52

< 20 anys

2

3

grafic

La normativa al respecte de l’increment de jornada de treball anual, i finalment el decaïment dels Convenis Col·lectius d’aplicació (el VII Conveni Col·lectiu dels Hospitals de la Xarxa d’Utilització Pública de Catalunya i els Centres d’Atenció Primària Concertats -a l’Hospital, CABE, SSIBE AIE i Emporsis AIE-, alhora que el Conveni dels Centres Sociosanitaris i/o Salut Mental amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut -a Palamós Gent Gran-), van tensionar la situació d’un col·lectiu, el dels professionals dels sectors de salut i social, ja prou castigats per la merma de sous, i al mateix temps van deixar a les nostres empreses, com la resta del sector, sense un marc de condicions de treball formal.

Aquest escenari ens va obligar a mantenir negociacions particulars en el marc de cadascuna de les nostres 4 empreses que, finalment i després d’un període intens de debat, va acabar amb similars acords a totes elles i que culminaren -en tot els casos- amb l’adhesió al I Conveni Sociosanitari amb activitat concertada amb el CatSalut.

Aquests acords -consensuats amb els Comitès d’Empresa i interlocutors designats per a la negociació, i ratificats en votació pel conjunt de professionals- ens permeten seguir amb la nostra estratègia de mantenir unes condicions de treball homogènies per a tots els professionals de l’entitat, i formar part també del marc de relacions laborals imperant al sector. Però per sobre de tot, i gràcies a la implicació i acceptació dels ajustos necessaris per mantenir la sostenibilitat per part dels treballadors i, ens han permès mantenir la plantilla i el nivell d’ocupació dels professionals.

L'any 2013 ha estat marcat per un gran impacte en el marc de les Relacions Laborals.
Índex d'absentisme, per motius, de totes les empreses a 31/12/2013 (inclou centres gestionats)

 

Acumulat %
2012

Acumulat %
2013

Malaltia

3,00

3,23

Maternitat

1,47

1,43

Permisos

0,56

0,55

Hores sindicals

0,60

0,67

Indisposició

0,32

0,26

Accident

0,45

0,43

Docència

0,30

0,26

Total

6,70

6,83

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer