Memòria de sostenibilitat 2013

Recerca

La recerca i la comunicació científica a SSIBE conformen un àmbit de treball fonamental per a tota organització sanitària que, malgrat un entorn darrerament gens favorable, anem consolidant i també assolint fites rellevants.

Pel que fa a projectes presentats al Comitè de Recerca durant 2013, destaca un cop més l’increment dels projectes d’elaboració pròpia, que pràcticament s’han doblat respecte a l’any anterior i s’han quadruplicat en relació als de fa tres anys. Sens dubte està influint en aquest canvi la dinàmica introduïda per les unitats docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint responsables o col·laboradors d’aquests projectes propis.

En canvi, els projectes multicèntrics de promoció externa han decaigut de manera molt notòria. En particular, les propostes d’assajos clínics promoguts per la indústria són excepcionals a la nostra entitat, i segueix la tendència general de l’entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

En conjunt, el nombre total de nous projectes, després d’un important creixement els anys 2011 i 2012, el 2013 s’ha estabilitzat i, per primer cop, els propis superen els de promoció externa.

En la vessant econòmica, pel que fa a projectes propis, és important l’increment d’ingressos provinents de convocatòries públiques competitives. En concret, el 2013 s’ha iniciat un projecte finançat per la Comissió Europea en què per primer cop una empresa del nostre grup hi participa com a soci. També s’ha engegat un nou projecte finançat pel Fons d’Investigacions Sanitàries (FIS), en què tornem a ser-ne promotors, després d’anys en què que no havia estat possible. En canvi, pels motius abans esmentats, el finançament provinent de promotors externs segueix sent baix. Globalment, es manté un fons de recerca suficient, que permet cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions s’ha estabilitzat, desprès de l’important creixement quantitatiu de 2012. És significatiu, però, un canvi de tendència en el format de les comunicacions a congressos, ja que el nombre de comunicacions orals ha crescut en una tercera part, mentre que el de pòsters s’ha mantingut, si fa no fa, igual. El nombre d’articles publicats baixa aparentment, però aquest efecte és perquè el 2012 es va fer una publicació col·lectiva amb múltiples articles. En canvi, aquests són pràcticament el doble que els publicats durant 2010 i 2011, anys més comparables. Així, salvant l’efecte de 2012 esmentat, es pot veure una tendència creixent en el nombre d’articles indexats a PubMed i publicats en revistes amb factor d’impacte reconegut segons l’estàndard internacional més acceptat.

Tota aquesta producció científica és gràcies a l’esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no assistencials.

 

Projectes i comunicacions 2013

Presentem un resum analític de les activitats de recerca durant els darrers quatre anys, de forma quantitativa.

Articles amb participació SSIBE i el seu factor d’impacte

 

2010

2011

2012

2013

Articles amb participació SSIBE

10

10

25

19

Indexats PubMed

4

6

18

11

% indexats PubMed

40

60

72

57,9

Indexats JCR

4

6

14

11

% indexats JCR

40

60

56

57,9

Suma IF

34,014

18,899

48,302

16,231

Mitjana IF/total publicats

3,401

1,890

1,932

0,854

Mitjana IF/total indexats JCR

8,504

3,150

3,450

1,476

Autor SSIBE 1r o darrer capçalera

7

6

9

9

% autoria SSIBE 1r o darrer capçalera

70,0

60

36

47,4

Autor SSIBE 6 primers capçalera

9

8

14

17

% autoria SSIBE 6 primers

90

80

56

89,5

Línies de recerca prioritàries de l’entitat

Sobre els principis següents, disposem d’una estructura de línies de recerca i uns referents per a cadascuna:

• Amb integració d’atenció primària i atenció especialitzada

• Amb un històric rellevant de projectes i publicacions

• Amb un mínim grup de professionals i un referent clar

• Amb coincidències amb centres de recerca referents i/o propers.

Com a Centre associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, a SSIBE oferim als estudiants d’altres universitats europees la possibilitat de desenvolupar un projecte de recerca tutoritzat, relacionat amb les nostres línies de recerca prioritàries, en el marc del Lifelong Learning PROGRAMME-ERASMUS de la UdG Medical School Exchange Programmes.

 

Línies de recerca prioritàries

• Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GReSSiReS)

Referent: Marc Carreras

 Línia de Morbiditat poblacional i despesa sanitària (José Mª Inoriza)

 Integració i continuïtat assistencial (Jordi Coderch)

• Salut cardiovascular i metabolisme

Referent: Juan Carlos Sevilla

• Risc cardiovascular (Emili Mas)

• Hipertensió arterial (Mª Cruz Almendros)

• Ateromatosi (Juan Carlos Sevilla)

• Promoció de salut i estils de vida

Referent: Inma Sánchez Pérez

• Medicina Hiperbàrica

Referent : José Mª Inoriza

• Malalties infeccioses

Referent: Àngels Masabeu

• Epidemiologia i tractament del VIH/SIDA (Àngels Masabeu)

• Altres a desenvolupar: MTS, Tbc, Infec. nosocomials

• Efectivitat i seguretat terapèutica farmacològica

Referent: Montse Cols

 

 

Fets destacats

Projecte ATENPRO

Després d’uns anys en què no havia estat possible, tornem a tenir en marxa un projecte propi reconegut i, per tant, finançat, en la convocatòria pública competitiva per a projectes de recerca del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) del Instituto de Salud Carlos III.

El projecte “Efectividad e impacto de un programa de atención proactiva a pacientes crónicos complejos identificados mediante un modelo predictivo basado en al morbilidad (ATENPRO)” va ser aprovat en la convocatòria de 2012, es va iniciar el gener de 2013 i tindrà una durada de tres anys. El lidera el Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GReSSiReS), amb participació de professionals de la línia assistencial.

 

Seminari sobre recerca en Diabetis a SSIBE

S’ha dut a terme el primer Seminari de Recerca, promogut per (GReSSiReS), amb el suport del Comitè de Recerca de SSIBE. Es va realitzar l’11 de juny i es varen presentar tres projectes de recerca sobre diabetis mellitus en diferents etapes.

Amb aquest, es van encetar una sèrie de seminaris que es programaran periòdicament, amb la finalitat de compartir els projectes de recerca del GReSSiRes o aquells en què hi col·laboren els seus membres, per tal de generar sinergies i intercanvis de coneixement i propostes amb altres professionals interessats pel desenvolupament.

Publicacions professionals SSIBE

Relació de les publicacions editades durant l’any 2013, indicant si la revista està indexada a la base de dades de la National Library of Medicine (NLM) i el seu factor d’impacte segons la base de dades Journal Citation Reports de la ISI Web of Knowledge. En cas de multicèntrics, figuren subratllats els autors de SSIBE.

Ortells N
Alteración de la conciencia producida por fármacos. A propósito de un caso clínico en la urgencia.
Ciber Revista SEEUE. Revista científica de la Sociedad Española de Enfermeria de Urgencias y Emergencias. Tercera época, nº29 Enero – Febrero de 2013.
Revista indexada: no
Factor d’impacte: n.c.

Aller MB; Vargas I; Waibel S; Coderch J; Sánchez-Pérez I; Colomés LL; Llopart JR; Ferran M, Vázquez ML.
A comprehensive analysis of patients’ perceptions of continuity of care and their associated factors
Int J Qual Health Care (2013) 25 (3): 291-299 . Frst published online February 19, 2013
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1,793

Pilar Àvila-Castells, Josep Garre-Olmo, Laia Calvó-Perxas, Oriol Turró-Garriga, Elisabet Alsina, Olga Carmona, Héctor Perkal, Anna Maria Roig, Josep Ma Cuy, Manuela Lozano, Albert Molins, Natàlia Vallmajó,Secundino López-Pousa, on behalf of the Registry Dementia of Girona Study Group(*).
Drug use in patients with dementia: a register-based study in the health region of Girona (Catalonia/Spain)
Eur J Clin Pharmacol May 2013, Volume 69, Issue 5, pp 1047-1056
(*) Inclou també: Rosa de Eugenio, Erélido Hernández, Margarita Flaqué
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 2,741

Inglés J; Gil R; Carreras R; Valverde J; Benito D; Besora A.
Reacciones adversas de la vacuna de la gripe estacional y la vacuna de la gripe A H1N1 en personal sanitario
Arch Prev Riesgos Labor 2013; 16(1): 11-16. Abstract.
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: n.c.

Nativitat Ortells Abuye, Teresa Muñoz Belmonte, Marta Paguina Martos, Isabel Morató Lorente.
Caracterización de las agresiones producidas al personal sanitario del servicio de urgencias en un hospital comarcal
Enfermeria Global, Vol 12, Núm 2 (2013):196-207.
Disponible en obert, i també en anglès:
Revista indexada: no
Factor d’impacte: n.c.

Mª del Carmen del Caño Castillo, Nativitat Ortells Abuyé.
Globo vesical en paciente con Alzheimer avanzado
Revista electrónica de Portales Médicos.com. Vol VIII; núm 6; 312. 7 de Maig de 2013.
Revista indexada: no
Factor d’impacte: n.c

Ortells Abuyé N, del Caño Castillo MC
Intoxicaciones pediátricas atendidas en el Servicio de Urgencias de un hospital comarcal.
Revista Esp Pediatr 2013;69(2): 69-73.
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: n.c.

Del Caño Castillo MC, Ortells Abuyé N
El asesino silencioso: intoxicaciones por monóxido de carbono
Rev Esp Pediatr 2013; 69(2): 89-93.
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: n.c.

Rafael Fuentes-Raspall, José Maria Inoriza, Álvaro Roselló-Serrano, Carmen Auñón-Sanz, Pilar García-Martín, Gemma Oliu-Isern
Late rectal and bladder toxicity following radiation therapy for prostate cáncer: Predictive factors and treatment results.
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
Volume 18, Issue 5 , Pages 298-303, September 2013
PMID: 24416567
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: n.c

José M. Inoriza, Marc Pérez, Montse Cols, Inma Sánchez, Marc Carreras, Jordi Coderch
Análisis de la población diabética de una comarca: perfil de morbilidad, utilización de recursos, complicaciones y control metabólico
APRIM-926. Aten Primaria 2013: ;45(9):461—475
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 0,957

María Luisa Vázquez,∗, Rebeca Terraza-Núnez, Silvia Hernández,Ingrid Vargas, Lola Bosch, Andrea González et al.
Are migrants health policies aimed at improving access to quality healthcare? An analysis of Spanish policies
Health Policy (2013), Volume 113, Issue 3 , Pages 236-246, December 2013
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1,550

Ortells N.
Administración del óxido nitroso en pediatría
Enfermería de Urgencias. CiberRevista IV Época: Septiembre-Octubre 2013. Nº 33
Revista indexada: no.
Factor d’impacte: n.c.

Carreras M, Ibern P, Coderch J, Sánchez I, Inoriza JM
Estimating lifetime healthcare costs with morbidity data
BMC Health Services Research 2013, 13:440. modalitat “open acces”
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1,67

A. Zamora, F. Fernández de Bobadilla, C. Carrion, G. Vázquez, G. Paluzie, R. Elosua, M. Vilaseca, A. Martín-Urda , A. Rivera, N. Plana, L. Masana, in representation of VALIDA Study Group, and Network of Lipid Units of Catalonia (X.U.L.A.) (*)
Pilot study to validate a computer-based clinical decision support system for dyslipidemia treatment (HTE-DLP)
Atherosclerosis 231 (2013) 401-404 (modalitat pagament)
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 3,706
(*) Inclou també: Mari Cruz Almendros, Juan Carlos Sevilla

Rosa Carreras-Valls, Judit Valverde-Lozano, Dolors Benito-Carreras, Joan Inglés-Torruella, Miquel Vilardell-Ynaraja, Josep Garre-Olmo, Rosa Gil-Soto y Margarita Escalé-Roca
Prevalencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis A en trabajadores del ámbito sanitario y variables asociadas
Gaceta Sanitaria. 2013; 27(6):533–536
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1,116

Dolors Benito Carreras, Servei de Prevenció SSIBE; Rosa Carreras Valls, Servei de Prevenció IAS; Joan Inglés Torruella, Unitat de Vigilància de la Salut del Grup Sagessa
Guia de vacunació per al personal que treballa a l’àmbit sanitari
Societat catalana seguretat i medicina del treball. Grup de treball de l’àmbit sanitari
Revista indexada: no
Factor d’impacte: n.c.

Aller MB, Vargas I, Garcia I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez I, Vázquez ML
A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire
Int J Integr Care 2013; Oct–Dec; URN:NBN:NL:UI:10-1-114758
Publisher: Igitur publishing. Open access
Revista indexada: si
Factor d’impacte: 1,299

Barrot J, González A, Romero P
Alteraciones de la retina en el paciente diabético. Cribado en atención primaria.
Procedimentos en Diabetes .Guía de consulta rápida. Vel-Pro1-Jul13. Ediciones Mayo. B:20161-2013
Revista indexada: no
Factor d’impacte: n.c.

Jesús López-Torres Hidalgo, en representación del Grupo ANVITAD (Esther Vilert)
Efecto del calcio y la vitamina D en la reducción de caídas de las personas mayores: ensayo clínico aleatorizado frente a placebo
Medicina Clínica. Med Clin (Barc). 2014;142(3):95–102
Revista indexada: sí
Factor d’impacte:1,399

 

Participació en Congressos i Jornades professionals SSIBE

 

Comunicacions orals

Relació de les comunicacions presentades durant l’any 2013, ordenades per data i activitat.

FRACTURA DE ESTRÉS DE LA TIBIA
Reunió Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Girona, 7 de febrer de 2013.
Castañeda S, Gutuleac G, Roig J.
Servei de Traumatologia Hospital de Palamós.

CUIDADOS DE TRAQUEOSTOMIA
XIV reunión de invierno conjunta Áreas SEPAR. Sevilla, 8 i 9 de febrer de 2013.
Gimeno M.
Servei de Pneumologia Hospital de Palamós.

SEGURIDAD DEL PACIENTE POLIMEDICADO. PROGRAMA COORDINADO ENTRE NIVELES ASISTENCIALES
XXV Congreso Infarma Barcelona 2013. Encuentro europeo de farmacia. Barcelona, del 5 al 7 de març de 2013.
Ventura I, Cols M, Bosacoma N, Armengol S, López M, Camós F.
Servei Farmàcia Hospital de Palamós.

ÁCIDO TRANEXÁMICO: EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS SANGUÍNEAS EN LA CIRUGÍA PRIMARIA DE PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA.
9è Congreso nacional de enfermería quirúrgica. Córdova, del 6 al 8 de març de 2013.
Jornada cloenda Acadèmia Ciències Mèdiques, Olot, juny 2013.
Charles I1, Górriz R1, López M1, Coderch J2.
1Infermeria bloc quirúrgic, 2Avaluació i Recerca.

DIABETIS MELLITUS I RAMADÀ: EXPERIÈNCIA EN GRUPS DE DONES
12è Congrés de l’Associació Catalana de Diabetis. Girona, 14 i 15 de març de 2013.
Pallarès A1, Ibáñez A2.
1 ABS Palamós // 2 Adjunta d’infermeria d’Atenció primària SSIBE.

APLICACIÓN DE UN BRIEFING DE SEGURIDAD DE PACIENTE EN UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
III Jornadas Nacionales de Seguridad del Paciente en urgencias y emergencias. Zaragoza, 14 i 15 de març de 2013.
Amores J, Román J, Lario D.
Servei Urgències Hospital de Palamós.

UNIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO
V Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico. Barcelona, de l’11 al 13 d’abril de 2013.
López Martínez Rubén, Masabeu Urrutia Àngels, Plaja Barrios Susanna, Pagès Roura M. Àngels, Conde Galí Marta, Gimeno Peribáñez Marian, Pérez Oliveras Marc Josep.
Unitat Medicina Interna Hospital de Palamós.

SIRINGOMIELIA ARTROPATÍA NEUROPÁTICA EXTREMIDADES SUPERIORES
Reunió serveis COT Hospitals Comarcals, 13 d’abril 2013
Santolaria F, Albors S, Roig J
Servei de Traumatologia Hospital de Palamós

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UNA ESTRATEGIA PROACTIVA INTEGRADA PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
V Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico. Barcelona, de l’11 al 13 d’abril de 2013.
Coderch J, Sánchez E, Inoriza JM, Sánchez I, Carreras M, Pérez M, Pérez X.
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSiRES).
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

ANESTÈSIA PER A LA PUNCIÓ ARTERIAL?
XXXI Diada Pneumològica, Societat catalana de Pneumologia. Sitges, 12 i 13 d’abril de 2013.
Gimeno M.
Servei de Pneumologia Hospital de Palamós.

DEMANDA AGUDA D’INFERMERIA A L’HOSPITAL
XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Premi a la millor comunicació de la taula sisena.
García Pérez L, Ortells Abuyé N, Roca Roura E, Sánchez Rodríguez C.
Servei d’Urgències Hospital de Palamós.

COMPARACIÓ DE DOS MÈTODES D’EXTRACCIÓ DE SANG: PUNCIÓ VENOSA DIRECTA I CATÈTER VENÓS PERIFÈRIC
XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Premi especial Jordi Corominas i Barnadas.
Ortells Abuyé N1, Busquets Puigdevall MT2, Díaz Bergara MI2, Paguina Marcos M1, Sánchez Pérez I3.
1 Servei Urgències, 2Laboratori, 3Avaluació i Recerca, Hospital de Palamós.

EL GRAU DE TRIATGE A URGÈNCIES CANVIA SEGONS L’ESCALA DE VALORACIÓ DEL DOLOR UTILITZADA?
XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.
Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Ortells Abuyé N, Paguina Marcos M, Morató Lorente I.
Servei Urgències Hospital de Palamós.

INTENTS AUTOLÍTICS PEDIÀTRICS ATESOS EN EL SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL DE PALAMÓS
XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.
Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Del Caño Maika.
Servei d’Urgències Hospital de Palamós.

CARACTERITZACIÓ DE LES LUXACIONS GLENOHUMERALS: TOTES LES RADIOGRAFIES SÓN NECESSÀRIES?
XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.
Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Premi a la millor comunicació oral de la taula cinquena.
Ortells Abuyé N.
Servei d’Urgències Hospital de Palamós.

PRIORITZACIÓ DE LA GRAVETAT DELS PACIENTS PER SER TRACTATS A LES UNITATS DE MEDICINA HIPERBÀRICA
XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.
Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
Inoriza Belzunce JM.
Unitat de Medicina Hiperbàrica Hospital de Palamós.

ÀCID TRANEXÀMIC: EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN LA REDUCCIÓ DE PÈRDUES DE SANG EN LA CIRURGIA PRIMÀRIA DE PRÒTESIS TOTAL DE GENOLL
XXVI Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) i
VII Reunió Catalana d’Infermeria Traumatològica. El Vendrell, 16 i 17 de maig de 2013.
Charles I, Górriz R, Coderch J.
Infermeria bloc quirúrgic Hospital de Palamós

CURA D’UNA FERIDA OBERTA COMPLEXA MITJANÇANT TERÀPIA NEGATIVA (TPN)
XXVI Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) i
VII Reunió Catalana d’Infermeria Traumatològica. El Vendrell, 16 i 17 de maig de 2013.
Premi a la millor Comunicació oral del congrés.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
III Congreso de la Sociedad española de herida SEHER 2013
Rodríguez C; Viader N.
Servei de Traumatologia Hospital de Palamós.

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS INDUCIDAS POR LA TERAPIA BIOLÓGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS INFLAMATORIAS. ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA AR Y LAS ESPONDILOARTRITIS?
39 Congreso Nacional Sociedad Española de Reumatologia. Tenerife, 21-24 de maig 2013
Clavaguera T1, Sánchez-Pérez I2, Sánchez-Dossantos MJ1, Valls R1, Rodríguez-Jimeno MC1, Juanola X3.
1Reumatología, Hospital de Palamós; 2Unitat de Recerca, Hospital de Palamós; 3Reumatología, Hospital Universitari de Bellvitge.

SKIN LESIONS INDUCED BY BIOLOGICAL THERAPIES IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES: ARE THERE ANY DIFFERENCES BETWEEN RHEUMATOID ARTHRITIS AND SPONDYLOARTHROPATHIES?”
EULAR 2013. Madrid, 12-15 de juny 2013
Clavaguera T1, Sánchez-Pérez I2, Sánchez-Dossantos MJ1, Valls R1, Rodríguez-Jimeno MC1, Juanola X3.
1Reumatología, Hospital de Palamós; 2Unitat de Recerca, Hospital de Palamós; 3Reumatología, Hospital Universitari de Bellvitge.

GESTIÓ VACUNES A L’ABS LA BISBAL
XV Jornada de vacunes a Girona, 23 de maig de 2013
Jou I
ABS La Bisbal

MEDICIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL EN LA INFÀNCIA I/O ADOLESCÈNCIA: COMPARATIU MÈTODES AUTOMÀTIC I MANUAL
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Premi a la millor comunicació de la taula tercera.
Sevilla JC1, 2, 3, Cabacas A4, Iglesias A2, Ymbert L5, del Campo E5, Cano A6, Ramos R2, 3, 6, Brugada R2, 3, 7, Calvo M3, 8,.
1 Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, 2 Facultat de Medicina Universitat de Girona, 3 Institut d’investigació biomédica de Girona, 4 Hospital de Figueres – Fundació Salut Empòrdà, 5 ABS Roses – ICS, 6 Unitat de Recerca Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Girona – ICS, 7 Hospital Universitari Josep Trueta, 8 ABS Perelada – Albera Salut.

ANÀLISI RISC CARDIOVASCULAR EN PACIENTS AMB INFECCIÓ VIH EN 5 HOSPITALS DE GIRONA
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Masabeu A, Almendros MC, Cucurull J, Vega S, Gómez A, Colomer J, García A, Massa R, Bisbe J
(Grup VIH Girona).

MONOTERÀPIA ANTIRETROVIRAL (MT). EXPERIÈNCIA EN 5 HOSPITALS COMARCALS DE CATALUNYA (HCC)
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Premi a la millor comunicació taula setena.
Josep Cucurull1, Àngels Masabeu2, Ingrid Vilaró3, Josep Vilaró3, Sonia Vega1, Joan Colomer4, Albert Gòmez4, Àngels Garcia5, Rita Massa5.
1Hospital de Figueres, 2Hospital de Palamós, 3Hospital General de Vic, 4Hospital Santa Caterina de Salt, 5Hospital de Blanes.

AVALUACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA PROACTIVA INTEGRADA PER A L’ATENCIÓ A CRÒNICS COMPLEXOS
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Coderch J; Sánchez E; Inoriza JM; Sánchez I; Carreras M; Pérez M; Pérez X.
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

HIPERREACTIVITAT BRONQUIAL
46 Congreso nacional SEPAR. Barcelona, 14-17 juny 2013
Gimeno M
Servei de Pneumologia Hospital de Palamós

CONSULTA D’INFERMERIA PER A PACIENTS AMB VIH
Jornada Consorci de Salut i Social “Fent el sistema més eficient: la infermera i les competències avançades”. Barcelona, 18 de juny de 2013.
Susana Plaja Barrios Unitat VIH Hospital de Palamós.

CONSULTA D’INFERMERIA: SEDACIONS
Jornada Consorci de Salut i Social “Fent el sistema més eficient: la infermera i les competències avançades”. Barcelona, 18 de juny de 2013.
Sergi Ortega Carreño.
Bloc quirúrgic Hospital de Palamós.

IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN EL COPAGO FARMACÉUTICO
XXXIII Jornadas de Economía de la Salud. Santander, 18 a 21 de juny de 2013.
Inoriza JM1, Cuevas M2, Carreras M1, Cols M1, Sánchez-Pérez I1, Coderch J1, Ibern P3.
1 Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GReSSiReS) – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. 2 Centre de Recerca en Economia de la Salut. 3 Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE).

IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD DE PACIENTES EN UN HOSPITAL
2010 – 2012 MIHealth Forum. Health Management & Clinical Innovation. Barcelona, 26 al 28 de juny de 2013.
Xavier Arrèbola Trias.
Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

FISIO PRIMÀRIA, UN FILTRE RESOLUTIU PER A LA PATOLOGIA DE L’APARELL LOCOMOTOR
Sessions del Pla de Salut a les Regions Sanitàries. La implementació del Pla de Salut a la Regió Sanitària de Girona. Girona, 24 de juliol de 2013.
Conxa Avinyó, Kike Aliño.
Servei de RHB UAL, Hospital de Palamós.

INSERCIÓ DE MINIARC-PRECISE AMB ANESTÈSIA LOCAL A LA SALA QUIRÚRGICA–
video – World Congress of Pelvic floor. ICS annual meeting 26-30 agost 2013,
Barcelona Meza D, Castañeda E, Marqueta JM.
Unitat d’infància i dona – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

FRACASO RENAL AGUDO EXTRAHOSPITALARIO, SECUNDARIO A COMBINACIÓN DE FÁRMACOS TRIPLE WHAMMY, ESTUDIO DE MORTALIDAD Y COSTES
Congreso Sociedad española de nefrologia, 5-8 de octubre de 2013
1García-Camín R, 1Chevarría LJ, 1García-Osuna R, 2Cols M, 3Coderch J.
1Servei Nefrologia-Hemodiàlisi, 2Servei Farmàcia Hospital de Palamós – 3Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

ESTIMATING LIFETIME HEALTHCARE COSTS WITH MORBIDITY DATA
Workshop of the Euro-Mediterranean Group on Decision Making. Realitzat a la Universitat de Girona, 11 d’octubre de 2013
Carreras M.
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

TRACTAMENT LAPAROSCÒPIC DEL VÒLVUL DE CEC
IX Congrés de la societat catalana de cirurgia. Barcelona 17 i 18 d’octubre de 2013
Luís-Enrique Escudero Almazán; Piedad del Moral Ramírez; Antoni Durán Porta; Paulí Viella Reglà; Montserrat Gratacós Teixidor; Francisca Vasco Rodríguez; José Versón Pentón; Nicolás Garriga Rodríguez; Jaume Gelonch Romeu.
Servei de Cirurgia Hospital de Palamós.

PREDICCIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL DE ALTO COSTE SANITARIO PARA IDENTIFICAR LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
Fòrum ITESS, 24 d’octubre de 2013
Casanovas X,
ABS Palamós – Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE TANAKA PARA ESTIMAR LA INGESTA DE SODIO A TRAVÉS DE UNA MUESTRA DE ORINA AISLADA
Presentada en la 20 Reunió de la Societat Catalana d´Hipertensió Arterial. Barcelona, 18 de desembre de 2013.
Juliol Leonel Chevarria Montesinos, Constanza Glucksmann Pizá; Rosa Maria Garcia Camín; Rosa Garcia Osuna.
Servei de Nefrologia Hospital de Palamós.

 

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer