Memòria de sostenibilitat 2013

Medi ambient

L’any 2013 s’ha renovat la certificació del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001:04 i s’ha realitzat l’auditoria de seguiment segons el Reglament EMAS.

Cal destacar les millores en matèria d’eficiència energètica implantades a l’entitat, que han permès estalvis de consum elèctric i de consum de gas natural respecte a l’any anterior de fins al 15% en alguns dels nostres centres.

S’han calculat nous indicadors que relacionen el consum d’energia elèctrica i gas natural amb la climatologia anual, consums per grau dia de refrigeració en el cas de l’energia elèctrica i consums per grau dia de calefacció en el cas del gas natural.

Durant l’any 2013 els nostres centres han realitzat unes emissions totals de CO2 de 4.220 t, dada que equivaldria a les emissions realitzades en anar i tornar 491 vegades de Barcelona a Nova York en avió.

Millora de la gestió de residus sanitaris que ha donat com a resultat la reducció de 25.010 kg d’aquests.

Incorporació d’indicadors ambientals al quadre de comandament de l’entitat.

Destaca la important integració d’aspectes ambientals a Emporhotel. S’han portat a terme diferents millores ambientals, com per exemple en l’elaboració de triturats -amb l’estalvi del 50% en consum elèctric i del 25% en consum de gas natural en aquest procés d’elaboració- o també en el túnel de rentat -on s’ha produït una optimització de la quantitat de producte utilitzat (desengreixant i abrillantador) mitjançant la substitució d’aquests: s’ha passat de consumir 2.635 kg de producte l’any 2012 a 730 kg de producte l’any 2013, fet que representa un estalvi del 72,30%.

Pel que fa a la comunicació ambiental cap al nostre personal, periòdicament es publiquen noticies relacionades amb el medi ambient a la intranet.

Es va realitzar una enquesta sobre el funcionament i servei de l’àrea de Medi Ambient a tots els professionals de la nostra entitat amb resultats satisfactoris.

S’està duent a terme una tasca de conscienciació ambiental amb els nostres proveïdors als qui s’exigeix el compliment de bones pràctiques ambientals. Actualment el 60% de les compres es fan a proveïdors que disposen d’algun tipus de certificació ambiental.

Subministraments 2012/2013

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/activitat
ponderada)

Aigua potable

2012

2013

%

2012

2013

%

Total

41.535

42.039

1,19

2.012,20

2.013,20

0,05

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/m2 activitat
ponderada)

Aigua de pou

2012

2013

%

2012

2013

%

Palamós Gent Gran

628

672

7

0,53

0,52

-1,9

 

Valors
absoluts (kWh)

Indicador
(kWh/m2)

Energia elèctrica

2012

2013

%

2012

2013

%

Total

5.278.370

5.233,798

-0,85

2.670,86

2.633,74

-1,41

Gas natural

Total

4.248.409

4.523.070

6,07

2.604,69

2.589,49

-0,59

Impacte ambiental 2012/2013

 

 

Valors absoluts Tn Co2
per consum
energètic total

Tones de CO2 entitat

2012

2013

%

Total

4.177

4.220

1

Residus 2012/2013

 

Valors
absoluts (Kg)

Indicador
(kg/activitat
ponderada)

GRUP III:
Punxants
i tallants

2012

2013

%

2012

2013

%

Total

21.310

22.049

3,35

0,15

0,13

-13,85

GRUP III: Infecciosos

Total

329.910

308.842

-6,82

0,81

0,61

-31,60

GRUP IV: Citotòxics

Total

41.808

38.605

-8,30

2.012,10

2.013,08

0,05

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer