Memòria de sostenibilitat 2013

Pla estratègic SSIBE 2009-2013

Pla estratègic SSIBE 2009-2013

El tancament del Pla estratègic ha estat satisfactori i més si es tenen en compte les circumstàncies adverses que s’han hagut d’afrontar; per tant, és un reflex de l’esforç i compromís de tots els professionals.

De la feina feta d’aquests 5 anys destaquem aquests punts:

S’ha assolit el pla d’obres i equipaments previst, s’han revisat circuits i accessos, s’ha millorat el pla de manteniment de les instal·lacions i s’han reordenat els espais exteriors.

S’han definit objectius i funcions de les comissions de qualitat. El procés d’acreditació ha permès estandarditzar els procediments de treball. La seguretat del pacient ha estat un element clau.

S’ha treballat en l’optimització dels nous quiròfans i en els criteris d’inclusió i de gestió de pacients en llista d’espera. S’han millorat els criteris de derivació a consultes externes i s’ha implantat la utilització de sistemes no presencials (visites virtuals). L’atenció primària ha desplegat un pla de millora amb la incorporació de la gestió de la demanda d’infermeria en l’atenció continuada i ha permès millorar el temps d’accés en cas de l’atenció immediata.

El Pla estratègic
s’esdevé com
a una bona eina,
ja que permet
a l’organització
definir i avaluar
de forma regular
les seves activitats i
les estratègies.

Qui som

S’han millorat el sistemes de prescripció i de la recepta electrònica, tant en l’àmbit ambulatori com en el d’internament. S’ha treballat per contenir la despesa de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.

S’ha optimitzat la despesa en tots els àmbits: subministraments, fungibles sanitaris i no sanitaris o serveis de transport. S’han revisat criteris d’indicació i de provisió de proves externes de diagnòstic.

S’han millorat els nivells dels serveis d’informàtica i d’enginyeria, s’han desenvolupat plans de contingència específics (informàtica, llum, aigua i telèfon).

S’ha creat la Comissió de Docència i s’ha assolit l’acreditació per a la formació postgraduada d’especialistes en Medicina Interna, en Ginecologia i Obstetrícia, en Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària i de Llevadors/es. S’ha desplegat el web de recerca.

S’ha desenvolupat un projecte global d’oferta privada amb la creació de la marca Hospital Clínic Costa Brava.

Des de l’any 2009 s’elabora la Memòria de sostenibilitat, i s’ha creat el grup de cooperació, que ha gestionat diferents activitats.

S’ha assolit la gestió delegada de Fundació Privada Palafrugell Gent Gran i de la Fundació Guíxols Surís.

S’han definit els grups d’interès, s’ha elaborat un Pla de comunicació, s’ha desenvolupat el web i els twitters institucionals.

S’ha revisat el manual d’acollida dels treballadors i s’han definit guies d’acollida per llocs de treball. S’ha definit el marc estratègic de la formació continuada.

S’ha avançat en una història clínica integrada (HCI)

S’ha revisat el pla de gestió de la informació i es disposa d’informació de costos.

S’ha fet el Pla funcional de comunicació interna i s’ha desenvolupat la intranet amplificant els canals i plataformes per afavorir la comunicació.

S’han revisat i modificat els models organitzatius assistencials, s’han implementat circuits alternatius a l’hospitalització convencional, s’ha redefinit un nou model d’hoteleria per mitjà de la creació d’Emporhotel AIE, i s’ha creat Emporsis AIE, que presta serveis informàtics conjuntament amb la Fundació Salut Empordà.

 

El Pla estratègic s’esdevé com a una bona eina, ja que permet a l’organització definir i avaluar de forma regular les seves activitats i si les estratègies escollides han estat les apropiades en relació a la missió i els objectius. Tota la feina feta també ha ajudat en el procés de l’acreditació.

A partir d’ara es treballarà en el full de ruta per als propers 3 anys que ajudi a garantir la sostenibilitat i el desenvolupament de l’empresa.

 

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer