Memòria de sostenibilitat 2013

Gestió econòmica

Dades econòmiques 2012/2013

 

2012

2013

%

Ingressos activitat

Facturació CatSalut

61.186.002

59.940.416

-2,0

Altres ingressos activitat

6.004.945

6.090.869

1,4

Altres ingressos d'explotació

2.804.011

2.649.362

-5,5

Ingressos financers

105

2.912

2.678,6

Ingressos extraordinaris

149.581

7.172

-95,2

Total ingressos

70.144.644

68.690.731

-2,1

Compres

12.677.322

12.776.171

0,8

Despeses de personal

45.718.538

44.241.302

-3,2

Amortitzacions i provisions

3.164.067

2.840.086

-10,2

Altres despeses d'explotació

8.268.332

8.487.331

2,6

Despeses financeres

314.642

290.759

-7,6

Despeses extraordinàries

27.087

13.071

-51,7

Total despeses

70.169.987

68.648.720

-2,2

Despesa generada

Farmàcia (receptes)

17.066.889

15.467.531

-9,4

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer