Memòria de sostenibilitat 2013

03_voluntariat

Atenció al ciutadà

A la nostra entitat, la Unitat d’Atenció al Ciutadà té com a objectiu la millora del nivell de satisfacció de la ciutadania, així com dissenyar, desenvolupar i avaluar la política d’atenció al ciutadà de l’organització en base als drets i deures dels ciutadans, els resultats de les enquestes de satisfacció, la gestió de reclamacions i suggeriments dels usuaris i els indicadors de qualitat.

 

Nombre de reclamacions 2012/2013

 

Hospital de Palamós

Atenció Primària

Palamós  Gent Gran

Motius

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Assistencial

46

47

17

14

19

23

Tracte

15

9

6

2

9

6

Informació

43

54

12

9

2

Organització/tràmits

82

66

39

30

4

3

Hoteleria/confort

4

7

1

-

5

1

Documentació

8

7

11

3

-

-

Total

198

190

86

58

39

33

En relació a l’any 2012 hi ha un decrement del nombre de reclamacions: Hospital -4%, Atenció Primària -32% i Palamós Gent Gran -15%.

Nombre de suggeriments i agraïments rebuts 2012/2013

 

Hospital de Palamós

Atenció Primària

Palamós  Gent Gran

 

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Suggeriments

20

25

14

6

-

2

Agraïments

22

34

5

7

15

19

grafic comparatiu

Principals actuacions de millora fetes gràcies a reclamacions i suggeriments rebuts:

Àmbit assistencial:

S’ha revisat que s’apliquin correctament els protocols de contenció de pacients, del consentiment informat en menors d’edat i del braçalet identificatiu dels pacients.

S’han revisat els circuits següents: triatge d’atenció pediàtrica al servei d’urgències, demanda assistencial de pacients complexos i circuit de derivació a l’atenció especialitzada en cas d’incidències.

Àmbit d’informació, documentació:

S’ha revisat el circuit de programació de proves complementàries que requereixen preparació.

S’ha escurçat el temps per al lliurament d’informes mèdics a petició dels usuaris.

S’ha fet una campanya informativa per promoure l’actualització de les dades personals dels usuaris.

Visites fallides

A fi de reduir el nombre de visites fallides, des de l’any 2011 es fa un enviament d’SMS als pacients com a recordatori de les primeres visites i d’algunes de les proves complementàries. Així mateix s’han fet campanyes comunicatives de visites fallides per tal de promoure el bon ús dels recursos sanitaris entre els ciutadans i recordar als pacients la importància d’anul·lar una visita o una prova complementària en cas que no puguin acudir.

L’evolució del percentatge de visites fallides des de l’inici de l’enviament d’SMS, reforçat per les campanyes informatives, ha estat la següent:

 

Evolució del percentatge de visites fallides 2012/2013

"Hospital de Palamós,
Consultes externes,
Radiologia"

Visites programades

Visites confirmades

Visites fallides

% Visites fallides

2012

292.687

263.354

29.333

10,0

2013

310.687

278.632

32.055

10,3

Atenció Primària

ABS La Bisbal d’Empordà

2012

90.651

82.582

8.069

8,9

2013

96.942

89.160

7.782

8,0

ABS Palamós

2012

148.067

131.892

16.175

10,9

2013

155.986

140.183

15.803

10,1

ABS Palafrugell

2012

155.513

141.821

13.692

8,8

2013

156.851

142.867

13.984

8,9

ABS Torroella de Montgrí

2012

84.600

76.782

7.818

9,2

2013

88.814

81.427

7.387

8,3

Total Atenció Primària

2012

478.831

433.077

45.754

9,6

2013

498.593

453.637

44.956

9,0

Altres fets destacables

 Subvenció Obra Social “La Caixa”. Concessió a Palamós Gent Gran de donatiu de l’Obra Social de “La Caixa” per import de 3.600 € (en resposta al projecte d’activitats 2013/2014). Una activitat nova a desenvolupar fruit d’aquesta subvenció seran classes de ioga per als residents.

 Subvenció Consell Comarcal per al transport adaptat, per import de 6.000€.

 A Palamós Gent Gran posada en funcionament d’una terrassa a la cafeteria del centre (considerada com a espai lliure de fum), a l’espai de vorera que dona al carrer de Provença.

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer