Memòria de sostenibilitat 2013

M. Teresa Ferrés i Àvila - Presidenta dels Òrgans de Govern
de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

M. Teresa Ferrés i Àvila.
Presidenta dels Òrgans de Govern de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

Presentació

Ens plau presentar-vos la Memòria de sostenibilitat de l’any 2013 de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Aquest ha estat un exercici en el qual ens hem continuat trobant immersos en un medi complex, a tots nivells, tot i que hem sabut assolir l’equilibri pressupostari i mantenir ferm el grau de qualitat assistencial.

Tots els projectes i els bons resultats obtinguts i reflectits en aquest recull anual d’activitat, ens fan sentir molt satisfets per la feina feta i ens permeten reconèixer l’esforç i el compromís de tots els professionals i seguirem treballant en base als nostres valors de Respecte, Equitat, Implicació, Flexibilitat, Proximitat i Innovació amb els quals ens sentim plenament identificats.

Concretament, hem avançat en la millora en la resolució a l’atenció primària, instaurant projectes i nous dispositius fins ara exclusius de l’atenció especialitzada, fet que ha permès millorar l’eficiència i la satisfacció dels pacients.

Hem avançat en la millora de la resolució a l’atenció primària, per mitjà de la instauració de projectes i nous dispositius fins ara exclusius de l’atenció especialitzada, fet que ha permès millorar l’eficiència i la satisfacció dels pacients.

Hem millorat l’accessibilitat a l’atenció especialitzada per mitjà del desplegament de les consultes virtuals, que representen el 10% de les primeres visites de 10 especialitats hospitalàries.

Hem seguit avançant amb consultes especialitzades d’infermeria: se n’han obert de noves i s’han consolidant les ja existents, cosa que ha permès oferir una major accessibilitat dels pacients als professionals sanitaris, una major eficàcia en l’atenció i, en alguns casos, donar atenció a les necessitats de suport i informació a la família.

D’acord amb la central de resultats, en l’àmbit sociosanitari estem ben posicionats i destaquem en els indicadors de qualitat percebuda.

Seguim avançant en la recerca i comunicació científica assolint fites rellevants. Ens impliquem amb la docència i consolidem la nostra participació en un grup de treball amb altres unitats docents de Catalunya, i també consolidem i ampliem les places de formació de la nostra Unitat Docent.

Seguim promovent la conscienciació ambiental a través de la renovació de la certificació de gestió ambiental, l’augment de l’eficàcia energètica, la reducció dels residus sanitaris i també a través de la cooperació, per mitjà de la col·laboració amb entitats del nostre entorn i les iniciatives que aquestes proposen.

Seguim treballant en la cultura de la seguretat dels pacients per tal que aquesta formi part dels valors dels nostres professionals i també dels nostres pacients.

L’any 2013 s’ha fet el tancament del Pla Estratègic 2009-2013 amb un balanç satisfactori i més si es tenen en compte les circumstàncies adverses que s’han hagut d’afrontar.

Hem superat el procés d’acreditació pel que fa a l’atenció hospitalària aguda, pel qual es reconeix un nivell de qualitat i competència a través d’uns estàndards establerts pel Departament de Salut, amb un resultat excel·lent que indica un alt nivell tant assistencial, com d’infraestructura i de resultats de gestió.

Hem modificat la composició dels Estatuts de la Fundació, així com el nom de la mateixa, que ha passat a anomenar-se Fundació Hospital de Palamós, adaptant-nos així als temps actuals.

Després del decaïment dels convenis col·lectius d’aplicació i de les conseqüents negociacions particulars en el marc de cadascuna de les nostres 4 empreses, el 2013 es culmina amb l’adhesió al I Conveni Sociosanitari amb activitat concertada amb el CatSalut.

Els acords presos ens han permès seguir amb la nostra estratègia de mantenir unes condicions de treball homogènies per a tots els professionals de l’entitat però, per sobre de tot i gràcies a la implicació i acceptació dels ajustos necessaris per mantenir la sostenibilitat per part dels treballadors i treballadores, ens han permès mantenir la plantilla i el nivell d’ocupació dels professionals.

Volem seguir oferint serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i d’autonomia dels ciutadans del Baix Empordà tenint com a referència, com sempre, els nostres valors.

Volem seguir oferint serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i d’autonomia dels ciutadans del Baix Empordà.

© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer