Unitat de Medicina Interna

El servei de Medicina Interna dóna una atenció integral i completa a pacients amb problemes mèdics a l'hospital.

Està format per un equip ben dimensionat que orienta el pacient i el dirigeix per al sistema d'hospitalari i es coordina amb la resta d'especialistes, per tal d'obtenir un diagnòstic i un tractament adequat.

És una característica i un valor afegit que el servei de Medicina Interna aten a tot pacient hospitalitzat per patologia mèdica, a més d' assessorar als serveis quirúrgics i donar atenció ambulatòria especialitzada.

Són metges experts a qui recorren els metges de família i altres especialistes per atendre a pacients amb diagnòstics difícils, pacients pluripatològics o amb símptomes en diferents òrgans o sistemes.

El servei de Medicina Interna dóna cobertura d'urgències de l'especialitat durant 24 hores al dia durant tot l'any. És un servei altament coordinat amb l'Atenció Primària mitjançant consultes virtuals i sessions conjuntes.

Es disposa d'Hospital de Dia Mèdic, UMA (Unitat Mèdica Ambulatòria) i UCIM (Unitat de Cures Intermèdies), unitat d'hospitalització especialitzada, dedicada a l'atenció dels pacients que requereixen una atenció superior als recursos d'una unitat d'hospitalització convencional i sense clars criteris de derivació a una unitat de cures intensives.

Tot i l' àmplia formació i assistir nombroses patologies de diferents especialitats, es disposa d' experts en el control de factors de risc cardiovascular, insuficiència cardíaca, malaltia tromboembòlica, malalties autoimmunes, malalties infeccioses, transimissió sexual i VIH, malaties respiratòries, entre elles EPOC i asma.

DM Medicina Interna Any acreditació Places acreditades Número de residents Número de tutors acreditats
Medicina 2010 1 4 2

Tota aquesta atenció es combina amb la docència de metges residents de l'especialitat de Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i estudiants de Medicina, a qui s'intenta transmetre les actituds, habilitats i coneixements que requereix la bona pràctica mèdica.

Per tal de donar tota aquesta cobertura es disposa de:

Planta d'Hospitalització d'Aguts

 • Pacients amb patologia aguda que requereix d'ingrés hospitalari per a estudi que no es pot fer de forma ambulatòria.
 • Pacients amb patologia aguda o crònica aguditzada que requereixen tractament que no es pot realitzar de forma ambulatòria.
 • Exploracions complementàries que requereixen ingrés: cateterismes, biòpsia hepàtica, biòpsia renal i estudis electrofisiològics.
 • Pràctica d’ecofast per ajudar a diagnosticar la patologia aguda mèdica en pacient hospitalitzat.

Planta d’aïllament per a patologies infeccioses

 • Covid 19
 • TBC
 • Gèrmens multiresistents
 • Grip

Consultes externes

 • Diagnòstics de patologia mèdica que no poden ser estudiats per Atenció Primària que poden esperar 30 dies i que no requereixen ingrés hospitalari.
 • Control i seguiment de pacients amb malaltia crònica complexa que no poden esperar per ser atesos a Atenció Primària.

Unitat de Diagnòstic Ràpid de Medicina Interna

 • Pacients amb malalties potencialment greus, inclou estudi de pacient neoplàsic, que requereixen un diagnòstic en menys de 15 dies, donant prioritat a unes proves complementàries i un tractament adequat preferent, i que poden ser estudiades ambulatoris.

Unitat de Pacient Crònic Complex

 • Pacients identificats com a crònics complexos, amb insuficiència cardíaca crònica o MPOC que presenten reaguditzacions freqüents o que tenen risc d'ingrés.

Consultoria Especialitats Quirúrgiques

 • Pacients ingressats als serveis quirúrgics de Traumatologia, Cirurgia i Urologia que presenten patologia mèdica complexa, de difícil maneig o amb l'objectiu de minimitzar les complicacions i reduir estades.

Localització 4ª planta de hospitalització

 • Unitat d’hospitalització
 • Unitat d’aïllament

Localització 2a planta

 • Consultes Externes
 • Hospital de Dia de Mèdic
 • Unitat de diagnòstic Ràpid
 • Unitat Pacient Crònic Complex

Localització 1a planta

 • UCIM (Unitat de Cures Intermèdies)

Docència

 • Especialitat acreditada des de any 2010
 • Actualment hi ha dos residents de Medicina Interna
 • S'ofereix anualment una plaça

Es realitza un estret seguiment per part del tutor de l'especialitat i per part de la Comissió de docència per a la consecució de les competències necessàries durant la residència.

Es posa un èmfasi especial en:

La formació transversal

 • Recerca.
 • Ensenyament individual. 
 • Assoliment dels coneixements, actituds i habilitats corresponents a cada any de residència.
 • Docència individualitzada determinada per itinerari formatiu personalitzat per a cada resident amb la finalitat de millorar les possibles debilitats i reforçar els coneixements ja assolits.

Es disposa de:

 • Biblioteca: es disposa d'una plataforma virtual amb accés a més de 2100 revistes.
 • Sala de treball per a residents: amb 4 estacions de treball.