Memòria d'activitats de recerca clínico-epidemiològica i de comunicacions científiques de la nostra entitat del darrer any. Continuant la línia de les darreres, s'hi fa sols algun breu esment dels aspectes més estructurals i estables, que ja es recullen en el document sobre Pla i Reglament de Recerca de SSIBE. En canvi, va guanyant pes el nou capítol incorporat l'any passat, on resumim els aspectes relacionats amb la recerca que apareixen en el Pla Estratègic 2009-2012 de SSIBE, que es desenvolupa d'acord amb les previsions establertes per a aquest àmbit.

Inclou informació detallada de les activitats de recerca, però per facilitar una visió global dels molts projectes i comunicacions, incloem una sèrie de taules i gràfics de resum. Cal insistir en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, es manté una certa estabilitat. Persisteix la tendència del darrer trienni en que molt pocs es presenten també al CEIC-IAS, tant per la davallada en les propostes d'assajos clínics com per la major maduresa del nostre Comitè, que resol directament els projectes que no requereixen legalment aquest tràmit. Cal destacar, però, que el nombre de projectes iniciats al 2010 ha estat significativament superior al dels anys anteriors. Això pot ser atribuïble al resultat del treball poc vistòs pero constant de promoció i suport a la recerca, com a la dinamització que ha introduït el desenvolupament de la recerca de postgrau mitjançant la Unitat docent.

En la vessant econòmica, el descens en assajos clínics de la indústria farmacèutica, i en general en propostes externes amb aportació de finançament rellevant, ha fet descendre notablement els ingressos. També hi ha contribuït el fet de que aquest exercici s'ha comptat amb un mínim finançament públic, i cap vinculat a projectes aprovats en convocatòries competitives. Tanmateix, el disseny i procediments dels estudis desenvolupats comporten, en concordància, escasses despeses directes. Així el balanç es manté equilibrat i es disposa d'un Fons de recerca que permet finançar activitats com les Jornades de Recerca o determinades despeses d'estudis propis que no compten amb finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre de comunicacions a congressos ha estat força superior a l'any anterior, en que havia experimentat un notable descens. El nombre de publicacions anuals es manté força estable, però es fa palès que la implicació dels professionals de SSIBE en l'autoria, així com la qualitat i impacte de les publicacions. Per objectivar-ho, es manté la informació sobre si la revista està indexada en la base de dades bibliogràfica més consultada en ciències de la salut (NLM) i el seu factor d'impacte segons l'estàndard més reconegut (ISI).