Document que recull les activitats de recerca clínico-epidemiològica i de comunicacions científiques de la nostra entitat del darrer any. Pels aspectes més estructurals i estables cal remetre's al document sobre Pla i Reglament de Recerca de SSIBE. La Memòria es centra en el que és més dinàmic i novedós. Així, va guanyant pes el capítol incorporat des de fa dos anys on resumim els aspectes relacionats amb la recerca que apareixen en el Pla Estratègic 2009-2012 de SSIBE. En aquest àmbit, és particularment destacable la implementació de la nova web de Recerca, desenvolupada de forma integrada amb la web de Docència. És d'esperar que aquesta plataforma faciliti la compartició i difusió de la informació útil pel a la recerca, tant internament com en relació a altres entitats; i que optimitzi la visibilitat del coneixement científic que es genera des dels diferents grups de professionals de la nostre entitat.

Com sempre, la memòria inclou informació detallada de les activitats de recerca, però per facilitar una visió global dels molts projectes i comunicacions, incloem una sèrie de taules i gràfics de resum. Tanmateix, cal insistir en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, es manté una certa estabilitat, tot i que amb tendència a un increment dels projectes d'elaboració pròpia. Un dels factors que poden estar influint en aquest canvi és la dinàmica introduïda per la Unitat Docent, que porta associada la necessitat de desenvolupar projectes de recerca, dins del programa de formació.

En l'altre vessant, igual que els anys anteriors, s'ha produït un nou descens en el nombre de projectes multicèntrics de promoció externa, sobretot d'assajos clínics. Com a conseqüència d'això, s'ha reduït dràsticament els projectes tramesos al nostre CEIC de referència. Segurament, també hi ha contribuït la maduresa del nostre Comitè, que resol directament els projectes que no requereixen legalment el tràmit del CEIC.

En la vessant econòmica, tot i que hagi una certa recuperació respecte a l'any anterior, segueix sent palès un baix nivell de finançament extern, pel baix nombre d'assajos clínics de la indústria farmacèutica, i en general en propostes externes amb aportació de finançament rellevant. Pel que fa a finançament de projectes propis, no s'ha disposat de cap ingrés provinent de fons públics, però s'ha encetat una línia de finançament privat, que potser marqui tendències futures.

Pel que fa a la producció científica, el nombre de comunicacions a congressos ha estat una mica superior a l'any anterior, i per tant força més alt que el de fa dos anys, en que havia fet una davallada important. El nombre de publicacions anuals es manté estable. Això és notori, i cal reconèixer l'esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de restriccions que limita molt la disponibilitat per a tasques no assistencials.

Esperem que, igual que en les anteriors ocasions, aquest document serveixi com a element d'anàlisi i reflexió, que faciliti el progrés qualitatiu i quantitatiu de la Recerca a la nostra organització. Com sempre, us agrairem les propostes que ens volgueu fer arribar al respecte.