Aquest és un any especial, ja que es compleixen 15 anys d'activitat del Comitè de Recerca de la nostra entitat. La seva constitució va ser la fita més rellevant en els canvis organitzatius produïts a partir de 2001 per impulsar la recerca, un àmbit de treball cabdal per a tota organització sanitària.

En aquest període s'ha fet palesa una tendència positiva en el nombre de projectes de recerca i de comunicacions científiques. Tanmateix, la recerca té uns cicles temporals llargs, no és aliena a la situació de l'entorn i aquest aniversari coincideix precisament en una zona baixa del cicle actual. Hem d'esperar que ara s'iniciï la fase de recuperació i, com ha passat en els cicles anteriors, ens situï més amunt d'on érem en l'anterior cicle. Cal insistir però, en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Durant aquests 15 anys, el Comitè ha avaluat 311 projectes de recerca, 220 d'ells multicèntrics i 91 propis, amb canvis importants d'aquesta proporció durant el període. Al 2015 es va ratificar la línia ascendent dels projectes d'elaboració pròpia. Aquesta tendència es va marcar sobre tot a partir de la posada en marxa de les Unitats Docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint responsables o col·laboradors d'aquests projectes propis.

En contraposició, els projectes multicèntrics de promoció externa, després d'uns primers anys en que eren absolutament majoritaris i molt nombrosos, han anat baixant, durant la segona meitat del període, i al 2015 s'han igualat amb els propis. En particular, les propostes d'assajos clínics promoguts per la indústria ara són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general de l'entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

Des d'un punt de vista qualitatiu dels projectes, cal considerar com un valor afegit la concessió d'ajuts en convocatòries públiques competitives del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) i altres organismes. L'any 2004 vàrem obtenir per primer cop el reconeixement per a un projecte propi, i simultàniament per a tres més en que participàvem nominalment. Al 2012 es va aprovar un projecte finançat per la Comissió Europea, en que per primer cop una empresa del nostre grup hi participa com a sòcia. En conjunt, durant els 15 anys s'han aprovat 6 projectes propis i 14 en que hem participat, dels quals estan ara actius 1 i 4, respectivament.

En la vessant econòmica, des de la constitució del Comitè es va crear un Fons de Recerca, que s'ha anat nodrint de les aportacions provinents dels estudis amb finançament. Això ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de recursos, i el fons segueix tenint disponibilitat per a qui vulgui presentar un projecte que ho requereixi.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions ha arribat gairebé al miler en aquests 15 anys de Comitè, gairebé la meitat en format de pòster, una tercera part comunicacions orals i la resta publicacions escrites. Hi ha hagut un clar increment general, passant de les 40-50 els primers anys, a 80-90 els darrers. S'ha promogut el canvi de pòsters per comunicacions orals, més visibles i ben valorades, i s'està aconseguint, llevat el 2015. Però caldrà esperar a veure si es tracta d'una variació cojuntural. El nombre d'articles publicats ha crescut moderadament; però el més rellevant és que precisament han augmentat els que són encapçalats per autors de SSIBE i que cada cop més la gran majoria es publiquen en revistes indexades a PubMed i amb Factor d'Impacte reconegut segons l'estàndard internacional més acceptat.

El Comitè també va promoure en el seu moment la identificació de les línies de recerca prioritàries de l'entitat. Dins d'elles, destaca pel nombre de projectes, reconeixement en convocatòries públiques i publicació d'articles propis la de Morbiditat poblacional i despesa sanitària, línia principal del Grup de Recerca en Serveis de Recerca i Resultats en Salut (GRESSIRES).

En suma, tot plegat ha estat possible mercès a l'esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no relacionades directament o indirecta amb l'activitat assistencial.