Presentem un any més el document que sintetitza tota l'activitat realitzada en l'àmbit de la recerca per part dels professionals de la nostra entitat. Dins d'aquest any vàrem tancar el cicle commemoratiu dels 15 anys d'activitat del Comitè de Recerca, un òrgan constituit al 2001, com a tret rellevant dels canvis organitzatius efectuats per impulsar la recerca, un àmbit cabdal per a tota organització sanitària. En la memòria de 2015 presentàvem un recull evolutiu de la recerca a casa nostra durant aquest període. Ja llavors destacàvem que l'evolució ha estat positiva i els progressos rellevants, pèro que els darrers anys s'estaven fent paleses algunes dificultats. Sembla plausible que estiguin relacionades amb el tensionament general del sistema sanitari per la situació econòmica. Si lògicament es prioritza el que és essencial de l'activitat assistencial, el temps i energies disponibles per dedicar a les activitats complementàries, com la recerca, es redueixen. Tot i així, podem dir que s'aconsegueix mantenir un nivell molt digne, amb tendències positives en alguns aspectes, que es poden veure en aquesta memòria.

Com sempre, s' inclou informació detallada de totes les activitats de recerca. Per facilitar una visió global dels molts projectes i comunicacions, incloem una sèrie de taules i gràfics de resum. Tanmateix, cal insistir en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, al 2016 no hi hagut canvis rellevants respecte els dos darrers anys. Segueix essent major el nombre de projectes d'elaboració pròpia que els de promotor extern. Els primers estan relacionats sobretot amb l'activitat de recerca vinculada a les Unitats Docents, sense menystenir els projectes promoguts puntualment per altres serveis i unitats. I el reduït nombre dels externs es deu a l'escassa oferta de projectes promoguts per la indústria farmacèutica.

En la vessant econòmica, pel que fa a projectes propis, s'han incrementat significativament els ingressos provinents de convocatòries públiques competitives. Cal destacar que al 2016 es va iniciar un nou projecte propi finançat pel FIS, i dos més en que hi col·laborem activament, que s'iniciaran el 2017. Independentment del finançament, això representa un reconeixement a la qualitat i interès dels projectes.

El finançament provinent de promotors externs, segueix la tendència a la baixa, pels motius abans esmentats. Globalment, es manté un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions es manté força estable. El nombre de pòsters presentats a congressos, està al voltant dels 40, mentre que el de comunicacions orals és més variable i una mica inferior. El nombre d'articles publicats baixa lleugerament, però en la majoria d'ells els autors de SSIBE ocupen els llocs preminents. La major part d'articles es varen publicar en revistes indexades i la mitjana del Factor d'Impacte ha pujat. Això sí, hi ha una concentració important de publicacions amb autors dels mateixos grups de recerca.

Cal destacar també que en els darrers anys s'ha fet un esforç important en la comunicació de les activitats de recerca, mitjançant la pròpia web i incidint especialment en les xarxes socials. Al 2016, la web de recerca ha duplicat el nombre de visites respecte l'any anterior. I tant el nombre de seguidors com de missatges a Twitter han crescut notablement.

Novament, esperem que aquest document faciliti l'anàlisi i reflexió sobre la Recerca a la nostra organització. Tot el que s'hi reflecteix és mercès a l'esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat malgrat les dificultats del context.