Un any més, ens complau presentar-vos el document que sintetitza totes les activitats de recerca realitzades durant l'any previ per part dels professionals de la nostra entitat, així com els aspectes estratègics d'aquest àmbit. Les memòries dels darrers anys havien fet palès que l'evolució general des que es va constituir el Comitè de Recerca l'any 2001 ha estat positiva i els progressos rellevants.

En el període 2012-2015 s'havia produït un cert estancament, probablement relacionat amb el tensionament general del sistema sanitari per la situació econòmica global. Les dades de 2018 que ara presentem permeten ser optimistes, ja que la inflexió a l'alça que s'apuntava els dos darrers anys, s'ha consolidat, donant unes xifres, molt positives. Esperem que es mantingui aquest nivell de producció, tot i que no podem negar que desitjaríem que hi hagués més articles científics.

En la vessant econòmica cal reconèixer que la situació de les aportacions externes segueix essent molt limitada. El finançament provinent de promotors externs podriem dir que ha tocat fons, i el d'ingressos obtinguts en convocatòries públiques competitives és irregular i escàs. Tot i així, es manté encara un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament. A més s'han atorgat ajuts a la presentació de comunicacions orals a congressos (modalitat general) i a tot tipus de presentacions científiques (modalitat residents), sempre i quan complissin amb els criteris establerts (consultables a la web)

Com a novetat més rellevant, podríem destacar l'elaboració i inici d'implementació de l'Estratègia de Recerca 2018-2020, en el marc del nou Pla Estratègic de SSIBE 2018-2021. Esperem que aquest instrument, del que mai haviem diposat, sigui útil per potenciar i orientar la recerca a la nostra entitat.

Novament, esperem que aquest document faciliti l'anàlisi i reflexió sobre la Recerca a la nostra organització, per seguir avançant. Volem també, que serveixi de reconeixement a tots els i les professionals implicats/des, que a més de complir amb les seves tasques assistencials, mantenen aquesta activitat amb el seu esforç personal.