Presentem de nou el document que recull anualment l'activitat de recerca i comunicació científica de la nostra entitat. Aquest és un àmbit de treball cabdal per a tota organització sanitària, que malgrat un entorn darrerament gens favorable, anem consolidant i assolint fites rellevants.

Com sempre, la memòria inclou informació detallada de totes les activitats de recerca. Per facilitar una visió global dels molts projectes i comunicacions, incloem una sèrie de taules i gràfics de resum. Tanmateix, cal insistir en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, destaca un cop més l'increment dels projectes d'elaboració pròpia, que pràcticament s'han doblat respecte l'any anterior, i s'han quadruplicat en relació als de fa tres anys. Sens dubte està influint en aquest canvi la dinàmica introduïda per les Unitats Docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint responsables o col·laboradors d'aquests projectes propis.

En canvi, els projectes multicèntrics de promoció externa han decaigut de manera molt notòria. En particular, les propostes d'assajos clínics promoguts per la indústria són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general de l'entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

En conjunt, el nombre total de nous projectes, després d'un important creixement al 2011 i 2012, al 2013 s'ha estabilitzat, i per primer cop els propis superen els de promoció externa.

En la vessant econòmica, pel que fa a projectes propis, és important l'increment d'ingressos provinents de convocatòries públiques competitives. En concret, s'ha iniciat al 2013 un projecte finançat per la Comissió Europea, en que per primer cop una empresa del nostre grup hi participa com a soci. També ha engegat un nou projecte finançat pel Fons d'Investigacions Sanitàries (FIS), en que tornem a ser-ne promotors, desprès d'anys en que no havia estat possible. En canvi, pels motius abans esmentats, el finançament provinent de promotors externs segueix sent baix. Globalment, es manté un fons de recerca suficient, que permet cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions s'ha estabilitzat, desprès de l'important creixement quantitatiu de 2012. És significatiu, però, un canvi de tendència en el format de les comunicacions a congressos, ja que el nombre de comunicacions orals ha crescut en una tercera part, mentre que el de pòsters s'ha mantingut si fa no fa, igual. El nombre d'articles publicats aparentment baixa, però aquest efecte és perquè al 2012 es va fer una publicació col·lectiva amb múltiples articles. En canvi, són pràcticament el doble que a 2010 i 2011, anys més comparables. Per tenir una visió més precisa sobre la visibilitat i impacte de les publicacions, enguany hem incorporat a la memòria una taula amb alguns indicadors al respecte. Així, salvant l'efecte de 2012 esmentat, es pot veure una tendència creixent en el nombre d'articles indexats a PubMed i publicats en revistes amb factor d'impacte reconegut segons l'estàndard internacional més acceptat.

Esperem que aquest document faciliti l'anàlisi i reflexió per al progrés qualitatiu i quantitatiu de la Recerca a la nostra organització. Tot el que s'hi reflexa és mercès a l'esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no assistencials.