Presentem de nou el document que recull anualment l'activitat de recerca i comunicació científica de la nostra entitat. Aquest és un àmbit de treball cabdal per a tota organització sanitària, que malgrat un entorn darrerament gens favorable, anem consolidant i assolint fites rellevants.

Com sempre, la memòria inclou informació detallada de totes les activitats de recerca. Per facilitar una visió global dels molts projectes i comunicacions, incloem una sèrie de taules i gràfics de resum. Tanmateix, cal insistir en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, al 2014 es va recuperar la línia de tendència ascendent moderada dels projectes d'elaboració pròpia, després d'un increment conjuntural produït l'any anterior. Sens dubte està influint en aquesta tendència la dinàmica introduïda per les Unitats Docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint responsables o col·laboradors d'aquests projectes propis.

Els projectes multicèntrics de promoció externa, segueixen a un nivell molt més baix del que havia estat en al dècada anterior, i al 2014 s'han igualat amb els propis. En particular, les propostes d'assajos clínics promoguts per la indústria són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general de l'entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

En conjunt, el nombre total de nous projectes, s'ha estabilitzat, i es reparteixen per igual entre els propis i els de promoció externa.

En la vessant econòmica, pel que fa a projectes propis, s'han mantingut els ingressos provinents de convocatòries públiques competitives a un nivell similar a l'any anterior. Cal recordar que al 2013 s'havia iniciat un projecte finançat per la Comissió Europea, en que per primer cop una empresa del nostre grup hi participa com a soci. També va engegar el mateix any un projecte finançat pel Fons d'Investigacions Sanitàries (FIS), en que varem tornar a ser-ne promotors, desprès d'anys en que no havia estat possible. El finançament provinent de promotors externs, tot i que segueix essent baix, s'ha recuperat de la important caiguda soferta els dos darrers anys. Globalment, es manté un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions es manté força estable. És ratifica, però, un canvi de tendència en el format de les comunicacions a congressos, ja que per primer cop el nombre de comunicacions orals supera al de pòsters. El nombre d'articles publicats baixa lleugerament en termes quantitatius, però qualitativament millora notablement: al 2014 la gran majoria dels articles publicats ho varen ser en revistes indexades a PubMed i amb Factor d'Impacte reconegut segons l'estàndard internacional més acceptat.

Esperem que aquest document faciliti l'anàlisi i reflexió per al progrés qualitatiu i quantitatiu de la Recerca a la nostra organització. Tot el que s'hi reflecteix és mercès a l'esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no relacionades directament o indirecta amb l'activitat assistencial.ques no assistencials.